Kategoria:

Prawo karne
W postępowaniu wykonawczym koniczne jest udzielenie nowego pełnomocnictwa celem ustanowienia adwokata na nowo w stadium postępowania wykonawczego. Nie wystarcza pełnomocnictwo udzielone wcześniej adwokatowi w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem pierwszej oraz drugiej instancji. Udział obrońcy jest obowiązkowy w postępowaniu wykonawczym w następujących sytuacjach: – w przypadku gdy skazany jest głuchy, niemy lub niewidomy, – zachodzi uzasadniona wątpliwość co...
Read More
Tymczasowo aresztowany ma następujące uprawnienia: Prawo do składania wyjaśnień, odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania, bez konieczności podania jakiekolwiek przyczyn odmowy. Tymczasowo aresztowany ma prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy – adwokata, a od 1 lipca 2015 roku również radcy prawnego. Jeżeli tymczasowo aresztowany wykaże, że nie stać go na...
Read More
Poniżej znajdziesz informacje dotyczące niektórych problemów rodzinnych i alimentacyjnych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Czy rozpoczęcie wykonywania kary pozbawienia wolności wpływa na władzę rodzicielską? Skazanie na karę pozbawienia wolności i rozpoczęcie wykonywania tej kary bezpośrednio nie wpływa na istnienie i zakres władzy rodzicielskiej. Kierując do wykonania orzeczenie o pozbawieniu wolności, sąd ma obowiązek zawiadomienia sądu...
Read More
Spis treści: Podstawy kasacjiTermin do wniesienia kasacjiKto może sporządzić kasację karną? Podstawy kasacji Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia i jej podstaw (przyczyn kasacyjnych) nie można łączyć z przyczynami odwoławczymi charakterystycznymi dla apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji. O ile więc zarzuty apelacyjne mogą obejmować obrazę prawa materialnego oraz obrazę przepisów prawa procesowego, jeżeli mogła mieć...
Read More
Kiedy przerwa w rozprawie karnej? Ostatnimi czasy istotnie zmieniły się przepisy w zakresie zarządzania przerwy w rozprawie oraz braku konieczności zawiadamiania stron o kolejnym terminie rozprawy. Nowe przepisy doprowadzają do sytuacji, że strona może być nieobecna na rozprawach i wyrok zapadnie bez jej udziału. Jeśli nie wykazuje aktywności w sprawie, o wyroku może dowiedzieć się...
Read More
Adwokat wyjaśnia, że o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może ubiegać się skazany, jeśli nie rozpoczął jeszcze odbywania kary, a więc gdy jeszcze nie jest osadzony, przyjęty do zakładu karnego. Jeśli skazany jest już osadzony w zakładzie karnym, może wówczas starać się o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Aby ułatwić Ci przygotowanie stosownego wniosku,...
Read More
Spis treści: Koszty sądowe w sprawach karnychUniewinnienie a koszty sądoweUmorzenie a koszty sądowe Czy oskarżony ma prawo żądać zwrotu kosztów procesu w wypadku uniewinnienia lub umorzenia postępowania? Kto jest zobowiązany do zwrócenia mu poniesionych kosztów procesu? Ile wynoszą koszty procesu karnego? W dzisiejszym wpisie odpowiemy na pytania dotyczące odpowiedzialności oskarżonego za koszty procesu karnego. Do...
Read More
Spis treści: Wniosek o rozłożenie grzywny na raty wzórEgzekucja komornicza grzywnyGrzywnę można rozłożyć na ratyCzym przekonać sąd, żeby rozłożył grzywnę na raty?Na jaki okres sąd może rozłożyć grzywnę? Poniżej zostanie opisania procedura, wedle której grzywna orzeczona w wyroku karnym za przestępstwo jest wykonywana. Kto i jakie czynności wykonuje po kolei? Co się dzieje, jeśli grzywna...
Read More
Złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze  przed doręczeniem oskarżonemu zawiadomienia o terminie rozprawy Wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego oskarżony o występek powinien złożyć jeszcze przed doręczeniem mu zawiadomienia o terminie rozprawy. Najistotniejsza zmiana to właśnie to, że obecnie wniosek o dobrowolne poddanie się karze...
Read More
Obecnie dozór elektroniczny uregulowany jest w Kodeksie karnym wykonawczym. Warunki, jakie należy spełnić, aby odbyć karę w systemie dozoru elektronicznego? Po pierwsze orzeczona kara pozbawienia wolności podlegająca wykonaniu nie może przekraczać jednego roku. W tym kontekście warto wiedzieć, że nie można sobie wybierać spośród kar wymierzonych tych kar, które nie przekraczają roku i domagać się...
Read More
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego, organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu. Zatem otrzymawszy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego miał...
Read More
Spis treści: Wniosek o uzasadnienie wyroku – terminWniosek o uzasadnienie wyroku – wzórZłożenie wniosku o uzasadnienie wyroku po wydaniu wyrokuWniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyrokuWniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyrokuKto może złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku? Wniosek o uzasadnienie wyroku – termin Zarówno w sprawie cywilnej...
Read More
Przedawnienie uchyla możliwość ukarania za czyn przestępny, jednak co warto wiedzieć – czyn nadal pozostaje przestępstwem, nie można tylko skutecznie ukarać osoby. Terminy przedawnienia są odpowiednio długie, w zależności od wagi przestępstwa. Nie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęła określona w prawie liczba lat. Gdy prokurator lub sąd lub adwokat...
Read More
Pojęcie przewlekłości na gruncie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki jest pojęciem względnym, nie zdefiniowanym przez ustawodawcę. Względność zaś oznacza, że w każdym przypadku musi być odnoszone do realiów konkretnej sprawy....
Read More
Ustalając fakty istotne dla rozstrzygnięcia w sprawie karnej, organy procesowe (sąd, prokurator) mają obowiązek opierać się na dowodach przeprowadzonych w toku postępowania. Jednocześnie w procesie karnym przedmiotem dowodu mogą być wszelkie okoliczności mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że  określona okoliczność objęta jest zakazem dowodzenia. Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwestii niezwiązania sądu orzekającego w...
Read More
Adwokat wskazuje, że zgodnie z art.  66 Kodeksu wykroczeń: §  1. Kto, chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł. §  2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych....
Read More
Czym jest proces karny poszlakowy? Proces poszlakowy jest bardzo trudny, bo trudno jest orzekać na podstawie poszlak. Korzystny dla domniemanego sprawcy, bo trudno na jego podstawie skazać. Poszlaka jest dowodem pod warunkiem, że współistnieje z innymi dowodami, z którymi wykazuje bardzo ścisły związek logiczny. Aby wydać wyrok skazujący w oparciu o poszlaki, muszą one tworzyć nierozerwalny łańcuch, w którym wszystkie elementy...
Read More
Poniżej przedstawione zostaną elementy konstrukcyjne bytu przestępstwa. Sądy niższych instancji stosują nieraz pewne uproszczenia i nie wgłębiają się w te elementy prześlizgując się tylko po nich. Np. wina powinna podlegać szczególnej analizie, a sądy często pomijają to zagadnienie podsumowując je do jednego ogólnego zdania „W tych zatem warunkach, tak wina oskarżonego jak i okoliczności popełnienia...
Read More
Prawo oskarżonego (podejrzanego) do nieudzielania informacji Każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo, na zasadach pełnej równości, do gwarancji nieprzymuszania jej do zeznawania przeciwko sobie ani do przyznania się do winy. Prawo oskarżonego do milczenia, które jest konsekwencją reguły nemo tenetur, nie jest niczym ograniczone. Przyjmuje się, że oskarżony nie ma obowiązku udzielania informacji...
Read More
Czym jest dozór policji? Zgodnie z art. 275 Kodeksu postępowania karnego tytułem środka zapobiegawczego można oddać oskarżonego pod dozór Policji. Oddany pod dozór policji ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora. Obowiązek ten może polegać na zakazie opuszczania określonego miejsca pobytu, zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu,...
Read More
1 2 3 4