Kategoria:

Koszty sądowe / Zwolnienie / Adwokat z urzędu
Postępowanie sądowe jest co do zasady odpłatne, a sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Zwolnienie od kosztów sądowych jest odstępstwem od tej zasady, w interesie osób najsłabszych ekonomicznie, umożliwiając im realizację konstytucyjnego prawa do sądu. Jak ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie cywilnej? Zwolnienia...
Read More
Kim jest adwokat? Adwokat świadczy pomoc prawną, czyli udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych, sporządza i ocenia umowy cywilnoprawne, analizuje klauzule umowne, w szczególności występuje w sprawach karnych jako obrońca najpierw podejrzanego, następnie oskarżonego, lub jako pełnomocnik pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego lub subsydiarnego). W sprawach cywilnych, rodzinnych, pracy i administracyjnych...
Read More
Wyobraźmy sobie sytuację, w której powód składał pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie, ewentualnie inną sprawę o zapłatę wraz z wnioskiem o zwolnienie od opłaty sądowej (opłaty od pozwu). Wnosił pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie lub o zapłatę żądając łącznie 100.000 zł. W takiej sytuacji wysokość opłaty sądowej wyniosłaby 5000 zł. Sąd postanowieniem zwolnił powoda od...
Read More
Wysokość kosztów postępowania cywilnego to jeden z głównych czynników wpływających na decyzję o wniesieniu pozwu, apelacji czy wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego W jaki sposób można zapłacić opłatę sądową? W obecnie obowiązujących przepisach przewidziano trzy sposoby zapłaty opłaty sądowej w sprawie cywilnej: w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów odpowiedniego sądu; w formie wpłaty gotówkowej...
Read More
Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie. Osoba, której nie stać na poniesienie tych kosztów, może zamiast opłaty złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części.Wysokość opłat sądowych w wybranych rodzajach spraw wygląda następująco. Za złożenie pozwu o rozwód opłata sądowa wynosi 600 zł....
Read More
Na początku warto zaznaczyć, że czym innym jest wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie cywilnej a czym innym – oddzielnym jest wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie cywilnej, w tym także w sprawie o rozwód i alimenty. Często składa się jednocześnie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu. Jeśli...
Read More
Od czasu do czasu zdarza się sytuacja, że strona przegrywająca sprawę nie jest w stanie ponieść czy tez zwrócić sądowi kosztów związanych z rozpoznawaniem sprawy cywilnej. W związku z tym warto wiedzieć, że nieuiszczone koszty sądowe orzeczone w postępowaniu cywilnym mogą być rozłożone na raty albo umorzone, jeżeli natychmiastowe ich ściągnięcie byłoby połączone z niewspółmiernymi trudnościami lub groziłoby...
Read More