Czy dostanę alimenty bez rozwodu? Sprawdź!

W powszechnej świadomości utarło się, że obowiązek alimentacyjny powstaje razem z postępowaniem rozwodowym. Nic jednak bardziej mylnego, bo pozew o alimenty może być wniesiony również w czasie trwania małżeństwa.

Aby jednak złożenie takiego pozwu było możliwe, należy spełnić określone w prawie przesłanki. Poniżej przedstawiamy te najczęściej spotykane.

Małżeństwo zobowiązuje!

Gdy para zawiera związek małżeński, z punktu widzenia prawa tworzy związek, w którym obie strony mają swoje prawa i obowiązki. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zobowiązuje ich do wspólnego pożycia, świadczenia sobie pomocy i wierności, a także do pozytywnego działania na rzecz ich związku. Jest to więc zarówno pomoc materialna jak i duchowa.

W tym momencie pojawia się obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny, co powinno odbywać się na miarę możliwości majątkowych i zarobkowych małżonków. Zasadny jest więc podział, w którym np. żona opiekuje się dziećmi w domu, a mąż pracuje, albo też, gdy oboje pracują i dokładają się do wspólnego gospodarstwa domowego.

W obu przypadkach każda ze stron zaspokaja teraźniejsze potrzeby rodziny.

Gdy jednak jedna ze stron nie wywiązuje się z tego obowiązku, może pozwać drugą o alimenty bez rozwodu i separacji. Jedno z małżonków może więc żądać na drodze sądowej od drugiej strony o świadczenia majątkowe albo też, jeżeli myśli o rozwodzie, o zabezpieczenie świadczeń majątkowych.

Jedynym problemem, jaki pojawia się w tej sprawie, jest fakt, że w polskim ustawodawstwie nie istnieje coś takiego jak jasne kryteria świadczeń alimentacyjnych.

Pieniądze na już!

Aby usprawnić i przyspieszyć środki na dziecko bez oczekiwania na ciągnące się nieraz miesiącami rozprawy, dopuszcza się formę prawną o nazwie alimenty natychmiastowe bez rozwodu. Zasądzane są w momencie, gdy rodzice dopiero zaczynają postępowanie rozwodowe. To wyraz troski o dziecko tak, aby nie zmieniła się jego stopa życiowa, podczas procesu rodziców.

Aby zawnioskować o alimenty natychmiastowe, wystarczy na specjalnym formularzu dostępnym w sądzie,  zaznaczyć konieczność nałożenia takiego obowiązku na drugą stronę.

Nie można również zapomnieć o dołączeniu aktu urodzenia dziecka. Sąd na rozpatrzenie wniosku o alimenty ma 14 dni. Po tym czasie, jeżeli odpowiedź jest pozytywna, wydaje się nakaz zapłaty ze skutkiem natychmiastowym.

Na tym etapie warto również podkreślić, że o tę formę alimentacji mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które nie występowały wcześniej z takim wnioskiem. O alimenty natychmiastowe nie mogą się również starać osoby w momencie, gdy został złożony pozew o rozwód lub separację.

Taka forma świadczenia to swego rodzaju nowość w polskim ustawodawstwie. Wcześniej można było jedynie wnioskować o zabezpieczenie przysługujących roszczeń. Jest to więc forma wpisująca się w alimenty na dzieci bez rozwodu.

Alimenty w czasie separacji faktycznej

Przyjrzyjmy się teraz sytuacji, w której para jest w separacji. Czy w takiej sytuacji należą się alimenty? Na początku warto rozgraniczyć dwa pojęcia: separacji faktycznej i separacji prawnej. Wbrew pozorom, to dwa odrębne zjawiska, które w kodyfikacji ustawowej są wyraźnie rozróżnione.

Z separacją faktyczną mamy do czynienia w momencie, gdy małżeństwo nie prowadzi już wspólnego gospodarstwa domowego. Nie mieszkają również ze sobą i nie łączy ich więź uczuciowa. Po prostu żyją w dwóch różnych miejscach, jednak bez prawnie orzeczonej separacji.

Separacja prawna to sytuacja, w której względem pary została orzeczona separacja w sądzie. Tym samym zniesiony został obowiązek majątkowy i niemajątkowy małżonków. Zawsze następuje to na mocy orzeczenia wydanego przez sąd.

W kwestii alimentów w czasie separacji faktycznej zdania są podzielone. Orzecznictwo sądów nie jest tu jednoznaczne, co nie oznacza, że nie warto starać się o nie. Statystyki potwierdzają, że zasądzenie alimentów podczas tego rodzaju separacji zazwyczaj jest rozpatrywane bardzo indywidualnie.

W polskim sądownictwie były już sprawy, gdzie zasądzono alimenty na rzecz wychowywanych wspólnych małoletnich. Pojawiały się również sprawy, gdzie alimenty płaciła ta strona, która opuściła rodzinę.

Alimenty przy separacji prawnej może płacić zarówno strona winna rozpadowi małżeństwa, jak i ta uznana za niewinną. W przypadku, gdy jedna ze stron została uznana za winną rozpadowi małżeństwa i separacja zmieni na gorszą sytuację finansową drugiego małżonka, to mamy pretekst do ubiegania się o alimenty bez orzeczenia o rozwodzie.

Co więcej, nie jest istotne udowodnienie, że tej drugiej stronie pogorszyła się stopa życiowa.

Warto jeszcze zauważyć, że obowiązek alimentacyjny w separacji nie kończy się razem z wejściem w nowy związek małżeński osoby otrzymującej to świadczenie. Dzieje się tak dlatego, że separacja wyklucza zawarcie innego związku małżeńskiego.

Swego rodzaju wyjście zapewnia sytuacja, gdy separację orzeczono bez wskazania winnego, jednak ponownie sprawa trafiła do sądu i orzeczono rozwód z winy strony, która otrzymywała alimenty.

Jak ustalana jest wysokość alimentów?

Świadczenia te, czy to alimenty na dziecko bez rozwodu, czy też na matkę, orzekane są w drodze postępowania przed sądem. Jak już wcześniej wspomniano, prawo nie reguluje w sposób sztywny zasad dotyczących zasądzenia kwoty alimentacyjnej.

Sąd przy ustalaniu świadczenia wypłacanego za rzecz drugiej strony, bierze pod uwagę fakt możliwości finansowych strony. Założenie ogólne mówi, że w małżeństwie zarówno mąż jak i żona mają żyć na podobnej stopie życiowej.

Dlatego też obowiązek alimentacyjny jest uwzględniany nie z punktu widzenia faktycznie uzyskiwanych zarobków, ale z ich możliwości zarobkowych i majątkowych.

Można więc śmiało powiedzieć, że wachlarz możliwości dotyczących wniesienia sprawy o alimenty między małżonkami w trakcie trwania małżeństwa, jest całkiem spory.

W każdym przypadku jednak strona, która wnosi o żądanie świadczeń od drugiej, musi udowodnić możliwości zarobkowe obojga małżonków. Istotne jest również pokazanie faktu nieprzyczyniania się drugiej strony do zaspokajania potrzeb rodziny.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.