Kategoria:

Prawo pracownicze
Spis treści: Jak napisać odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę?Co jeśli przegapiłem termin na złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę?Co należy zawrzeć w odwołaniu od wypowiedzenia umowy o pracę?Co powinien zawierać pozew – odwołanie, gdy otrzymaliśmy wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę?Jak oceniać przyczyny wypowiedzenia umowy o prace podane przez pracodawcę?O czym jeszcze należy pamiętać?Jak może...
Read More
Spis treści: Wypadek przy pracy – definicjaKto ustala okoliczności wypadku przy pracy?Protokół powypadkowy w pracy Wypadek przy pracy – definicja Za wypadek przy pracy, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wypadek...
Read More
Aby uznać dane zdarzenie za wypadek przy pracy i skutecznie uzyskać z tego tytułu świadczenie muszą wystąpił łącznie 4 elementy. Te 4 elementy, przesłanki, najpierw ocenianie są przez pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z którym nie ma się bezpośredniego kontaktu, dlatego tak ważne jest, aby dokładnie ująć te cztery elementy definicji wypadku przy pracy w opisie...
Read More
Spis treści: Zwolnienie dyscyplinarne – wzórOdwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego wzórCo mówią przepisy?Zwolnienie dyscyplinarne przykładyWINA jako kryterium decydujące o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne z pracy) Jak stanowi art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie m.in. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków...
Read More
Art.  55 Kodeksu pracy stanowi: §  1.  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. §  11.  Pracownik może rozwiązać umowę o...
Read More
Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę – żądania Niniejszy wpis wyjaśnia jedną kwestię, która ma istotne znaczenie przy złożeniu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Jednym z żądań takiego odwołania, pozwu może być żądanie przywrócenia do pracy, a w związku z tym pojawi się kwestia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. W tym kontekście często pojawia...
Read More
Poniżej informacje o tym, jakie ma prawa pracownik, ale również jakie ma obowiązki pracownik. Również o tym, czy warto coś dopisywać w umowie, jakie może mieć znaczenie niezapisanie czegoś, a nakazanie wykonywania tego pracownikowi? I jak pracownik może się odnieść do robienia czegoś, co nie zostało mu powierzone? Czy może wystąpić z jakimiś roszczeniami? Kodeks...
Read More
Wpis dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy żądanie odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie może być sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, jeżeli pracownik po rozwiązaniu stosunku pracy był czasowo niezdolny do pracy i nabył uprawnienie do zasiłku chorobowego lub świadczenia chorobowego? Jest do dosyć szczegółowe zagadnienie,...
Read More
Spis treści: Jak napisać odwołanie do sądu pracy?Odwołanie do sądu pracy – wzórJak pracodawca powinien podchodzić do zwolnienia dyscyplinarnego?W jakim trybie i terminie należy dochodzić przywrócenia do pracy lub odszkodowania?Kiedy odszkodowanie zamiast przywrócenia do pracy?Czy każde niewykonanie polecenia uzasadnia dyscyplinarkę?Czego nie można zaliczać na poczet odszkodowania lub wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy?Świadectwo pracy a...
Read More
Spis treści: Przydatne wzory pism:Co to jest mediacja?W jakich sprawach?Czym charakteryzuje się mediacja?Koszty mediacji w poszczególnych rodzajach spraw (rodzinne, cywilne, karne, nieletnich)Co się dzieje z opłatą sądową w przypadku zawarcia ugody na etapie postępowania sądowego?W jakich konkretnie sprawach może mieć miejsce mediacja?Na jakim etapie może mieć miejsce mediacja?Przebieg mediacjiMediacja w sprawie o rozwód i separacjęKiedy...
Read More
Spis treści: Jedno zadośćuczynienie pieniężneWysokość przyznanego zadośćuczynienia za mobbingKiedy dowód z opinii biegłego lekarza w sprawie o mobbing?Uznanie zachowania za mobbingDochodzenie zadośćuczynienia za mobbing, który nie wywołał rozstroju zdrowiaNależy udowodnić Dlaczego, zanim skieruje się sprawę o mobbing do sądu, warto spojrzeć czyimiś oczami z boku na zaistniałą sytuację? Ocena, czy nastąpiło nękanie i zastraszanie pracownika...
Read More
Przepis zawarty w art. 22 kodeksu pracy stanowi, iż zatrudnienie polegające na tym, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem, jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy. Nie ma tu znaczenia nazwa...
Read More
Zasady odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Naruszenie praw pracownika skutkuje nie tylko odpowiedzialnością majątkową pracodawcy, ale może także spowodować wszczęcie postępowania karnego. Czyny kwalifikowane jako przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową są co do zasady dzielone na: związane ze złośliwym lub uporczywym naruszaniem praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia...
Read More
Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. Każda z powyższych umów może...
Read More
Spis treści: Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracęZapoznanie się pracownika z treścią wypowiedzenia umowyWypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika listem poleconym Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wzór Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę Od czasu do czasu zdarza się sytuacja, że pracownik odmawia przyjęcia pisma zawierającego oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę lub oświadczenia...
Read More
Kiedy powinna być podana przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (dyscyplinarka)? Zwolniony z pracy pracownik ma prawo i powinien poznać przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia już z pisma pracodawcy o rozwiązaniu niezwłocznym, a sądy pracy nie mają obowiązku domyślania się ani procesowego poszukiwania, choćby na wniosek pozwanego, konkretnych przyczyn zaskarżonego sposobu rozwiązania umowy o prace bez...
Read More
Art. 191 kodeksu karnego stanowi, że kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Poniżej zostanie omówiona sytuacja i odpowiedz na pytanie: Czy zachowanie polegające na poinformowaniu nauczyciela przez dyrektora szkoły, że wykrył on, iż nauczyciel ten dopuścił się...
Read More
Poniżej został omówiony czyn zabroniony polegający na niedopełnieniu obowiązku wynikającego z odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy (bhp) i narażeniu przez to pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sytuacji takiej dotyczy art. 220 kk (kodeks karny). Jako, że pracownik ma prawo do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach, przepisy regulujące...
Read More
Spis treści: Jak napisać pismo o zgłoszenie mobbingu w pracy?Zgłoszenie mobbingu – wzórCo stanowi przepis dotyczący mobbingu?Czym jest mobbing?Czym nie jest mobbing?Podsumowanie Jak napisać pismo o zgłoszenie mobbingu w pracy? Mobbing w pracy istnieje od zawsze, na szczęście świadomość pracowników rośnie, przez co zawiadomień o mobbingu także przybywa. Sprawy niestety nie ułatwia fakt, że mobbing...
Read More
Aby lepiej zrozumieć, kiedy się należy, a kiedy nie – odszkodowanie oraz zadośćuczynienie prześledźmy następującą sytuację, która była oceniana przez sąd. Warto poznać rozumowanie sądu i zrozumieć okoliczności decydujące o odpowiedzialności lub braku odpowiedzialności, o winie lub jej braku, o związku przyczynowym lub jego braku. O tym, jakie rozumowanie przeprowadza sąd i jakie dowody mają...
Read More