Kategoria:

Prawo pracownicze
Jak napisać aneks do umowy o pracę? Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy “Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej”. W celu wprowadzenia zmian w warunkach umowy o pracę strony powinny zawrzeć aneks, czyli zgodne oświadczenie woli. Jakie warunki umowy o pracę można zmienić za pomocą aneksu? Jak powinien wyglądać aneks do umowy? Dla...
Read More
Zatrudnienie po stażu z Urzędu Pracy nie zawsze jest obowiązkowe zarówno dla pracodawcy, jak i dla stażysty. Jeśli jednak umowa stażowa zobowiązuje strony do zawarcia umowy o pracę, stażysta może zrezygnować z podjętej już pracy odpowiednio na podstawie przepisów kodeksu pracy lub na podstawie przepisów kodeksu cywilnego – zależnie od tego, czy zawarł z pracodawcą...
Read More
Jak napisać odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę? Gdyby się zdarzyło, że otrzymaliśmy wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez pracodawcę, i jednocześnie mieliśmy umowę zawartą na czas nieokreślony mamy możliwość reakcji, jako że taka decyzja pracodawcy uderza w nasze interesy. Powinieneś wiedzieć jakie obowiązki i na kim w tym zakresie ciążą, jakie są terminy na...
Read More
Wypadek przy pracy – definicja Za wypadek przy pracy, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wypadek następuje w czasie lub w związku z wykonywaniem pracy lub poleceń przełożonych podczas lub w...
Read More
Aby uznać dane zdarzenie za wypadek przy pracy i skutecznie uzyskać z tego tytułu świadczenie muszą wystąpił łącznie 4 elementy. Te 4 elementy, przesłanki, najpierw ocenianie są przez pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z którym nie ma się bezpośredniego kontaktu, dlatego tak ważne jest, aby dokładnie ująć te cztery elementy definicji wypadku przy pracy w opisie...
Read More
Jak stanowi art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie m.in. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Poniżej zamieszczam gotowy do wypełnienia wzór zwolnienia dyscyplinarnego: a niżej zamieszczam wzór odwołania od  zwolnienia dyscyplinarnego: Co mówią przepisy? Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 52...
Read More
Art.  55 Kodeksu pracy stanowi: §  1.  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. §  11.  Pracownik może rozwiązać umowę o...
Read More
Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę – żądania Niniejszy wpis wyjaśnia jedną kwestię, która ma istotne znaczenie przy złożeniu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Jednym z żądań takiego odwołania, pozwu może być żądanie przywrócenia do pracy, a w związku z tym pojawi się kwestia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. W tym kontekście często pojawia...
Read More
Poniżej informacje o tym, jakie ma prawa pracownik, ale również jakie ma obowiązki pracownik. Również o tym, czy warto coś dopisywać w umowie, jakie może mieć znaczenie niezapisanie czegoś, a nakazanie wykonywania tego pracownikowi? I jak pracownik może się odnieść do robienia czegoś, co nie zostało mu powierzone? Czy może wystąpić z jakimiś roszczeniami? Kodeks...
Read More
Wpis dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy żądanie odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie może być sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, jeżeli pracownik po rozwiązaniu stosunku pracy był czasowo niezdolny do pracy i nabył uprawnienie do zasiłku chorobowego lub świadczenia chorobowego? Jest do dosyć szczegółowe zagadnienie,...
Read More
Jak napisać odwołanie do sądu pracy? Jeśli jesteś pracownikiem i chcesz złożyć odwołanie do sądu pracy, powinieneś przygotować stosowne pismo w tej sprawie, które spełni wszystkie formalne wymagania stawiane tego typu dokumentom. W przypadku odwołania do sądu pracy ważne jest, aby przedstawić szczegółowe informacje na temat naruszeń, które zostały popełnione przez pracodawcę, a które stanowią...
Read More
Przydatne wzory pism: Wniosek o przeprowadzenie mediacji Wniosek o wyrażenie zgody na mediację Wzór protokołu z mediacji Ugoda mediacyjna wzór Zaproszenie na mediację Zawiadomienie o mediacji Odmowa mediacji wzór Zgoda na mediację wzór Rezygnacja z mediacji Co to jest mediacja? Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu przy udziale trzeciej osoby,...
Read More
Dlaczego, zanim skieruje się sprawę o mobbing do sądu, warto spojrzeć czyimiś oczami z boku na zaistniałą sytuację? Ocena, czy nastąpiło nękanie i zastraszanie pracownika oraz, czy działania te miały na celu i mogły lub doprowadziły do zaniżonej oceny jego przydatności zawodowej, do jego poniżenia, ośmieszenia, izolacji, bądź wyeliminowania z zespołu współpracowników, musi opierać się na...
Read More
Przepis zawarty w art. 22 kodeksu pracy stanowi, iż zatrudnienie polegające na tym, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem, jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy. Nie ma tu znaczenia nazwa...
Read More
Zasady odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Naruszenie praw pracownika skutkuje nie tylko odpowiedzialnością majątkową pracodawcy, ale może także spowodować wszczęcie postępowania karnego. Czyny kwalifikowane jako przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową są co do zasady dzielone na: związane ze złośliwym lub uporczywym naruszaniem praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia...
Read More
Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. Każda z powyższych umów może...
Read More
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wzór Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę Od czasu do czasu zdarza się sytuacja, że pracownik odmawia przyjęcia pisma zawierającego oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wtedy pracodawca staje przed pytaniem, jak zgodnie z prawem rozwiązać umowę o prace? Jak...
Read More
Kiedy powinna być podana przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (dyscyplinarka)? Zwolniony z pracy pracownik ma prawo i powinien poznać przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia już z pisma pracodawcy o rozwiązaniu niezwłocznym, a sądy pracy nie mają obowiązku domyślania się ani procesowego poszukiwania, choćby na wniosek pozwanego, konkretnych przyczyn zaskarżonego sposobu rozwiązania umowy o prace bez...
Read More
Art. 191 kodeksu karnego stanowi, że kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Poniżej zostanie omówiona sytuacja i odpowiedz na pytanie: Czy zachowanie polegające na poinformowaniu nauczyciela przez dyrektora szkoły, że wykrył on, iż nauczyciel ten dopuścił się...
Read More
Poniżej został omówiony czyn zabroniony polegający na niedopełnieniu obowiązku wynikającego z odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy (bhp) i narażeniu przez to pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sytuacji takiej dotyczy art. 220 kk (kodeks karny). Jako, że pracownik ma prawo do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach, przepisy regulujące...
Read More
1 2