Kategoria:

Prawo karne
Spis treści: Co to jest nękanie?Zawiadomienie o przestępstwie nękania – wzór ogólnyJakie zachowania to stalking?Kiedy można oskarżyć o nękanie?Stalking procedura zgłoszeniaJak udowodnić uporczywe nękanie?Co grozi za nękanie?Na koniec Gdzie zgłosić uporczywe nękanie? Stalking, czyli nękanie, to problem, który przybiera na sile, a jednak nadal często jest bagatelizowany. Kłopotliwe bywa bowiem zarówno wykazanie, że sprawca dopuszcza...
Read More
Spis treści: Czym jest nękanie?Zawiadomienie o przestępstwie nękania – wzór ogólnyCyberstalkingJak zgłosić nękanie?Stalker a ofiaraUporczywość nękaniaTryb ścigania za nękanieNa koniec Kiedy można oskarżyć o nękanie? Nękanie to duży problem, który narasta, choć stale zbyt często jest ignorowany. Wiele osób nie ma świadomości, jakie zachowania można określić mianem nękania. Jeśli działania innej osoby wywołują niepokój, poczucie...
Read More
Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów prawa karnego zadośćuczynienie za doznaną krzywdę występuje jako jeden ze środków karnych (wraz z obowiązkiem naprawienia szkody). Możliwość uzyskania zadośćuczynienia nie jest uzależniona od rodzaju przestępstwa, z którego krzywda, jakiej doznał pokrzywdzony, wynika. Jeżeli zatem zdarzenie, z powodu którego doznaliśmy krzywdy, jest równocześnie jakimkolwiek opisanym w kodeksie karnym przestępstwem, możemy liczyć na...
Read More
We wpisie będzie mowa o zatrzymanie osoby, które jest połączone z czasowym pozbawieniem wolności. Nie dotyczy zatrzymania do rutynowej kontroli na drodze, po której następuje niezwłoczne umożliwienie osobie oddalenia się. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów...
Read More
Czym jest przedłużenie tymczasowego aresztowania? Najczęstszym powodem stosowania i przedłużania przez sądy stosowania tymczasowego aresztowania jest przepis, który stanowi, że jeżeli oskarżonemu (podejrzanemu) zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata,...
Read More
Obowiązuje od 1 lipca 2015 roku. Dzisiejszy artykuł przedstawia informacje o nowej podstawie umorzenia postępowania karnego. Zmieniając Kodeks karny z dniem 1 lipca 2015 r., ustawodawca wprowadził do porządku prawnego przepis pozwalający na umorzenie postępowania karnego w wypadku pojednania się pokrzywdzonego z oskarżonym. Postępowanie dotyczące jakich czynów może zostać umorzone? Nowa regulacja pozwala na umorzenie postępowania...
Read More
Może zdarzyć się sytuacja, że osoba podejrzana pomimo dopuszczenia się czynu zabronionego to jednak nie popełnienia przestępstwa, a postępowanie karne zostanie umorzono. Dzieje się tak w przypadku działania sprawcy w warunkach zniesionej poczytalności. Jako podstawę prawną umorzenia postępowania wskazuje się wówczas art. 17 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 31 §...
Read More
Co to jest warunkowe zawieszenie wykonania kary? To środek związany z poddaniem sprawcy przestępstwa próbie. Polega na czasowym wstrzymaniu wykonania kary przez wskazany w wyroku sądu okres. Jakich kar dotyczy warunkowe zawieszenie wykonania? Zgodnie z obecną treścią przepisu art. 69 § 1 Kodeksu karnego, zawieszenie wykonania kary dotyczy jedynie kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym roku....
Read More
Z dniem 6 października 2019 r. rządzący kontynuując politykę zaostrzania odpowiedzialności karnej usunęli przepis art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego, który umożliwiał zawieszanie kary pozbawienia wolności, jeśli wcześniej karę odroczono na okres co najmniej roku. Dlatego też przed podjęciem decyzji, co zrobić w swojej sprawie, skonsultuj się z adwokatem i dobierz rozwiązanie odpowiednie dla Twojej sytuacji. ...
Read More
Spis treści: Czym jest tymczasowe aresztowanie?Wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanymCzy tymczasowo aresztowany ma prawo do uzyskania widzenia z bliską osobą?Czy widzenie z osobą najbliższą wymaga zgody prokuratora?Czy prokurator lub sąd mogą odmówić zgody na widzenie z osobą bliską?Czy na odmowę widzenia z osobą najbliższą przysługuje zażalenie?Czy zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym może...
Read More
Zgodnie z art. 107 Kodeksu karnego sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. Skazanie na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia...
Read More
Dzisiejszy wpis jest poświęcony analizie przesłanek odpowiedzialności za przestępstwo wpływania na niektórych uczestników postępowań sądowych i pozasądowych. Podstawą przypisania odpowiedzialności za przestępstwo zmuszania świadka jest wypełnienia znamion wskazanych w art. 245 Kodeksu karnego, zgodnie z którym użycie przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub naruszenie w związku z tym jego nietykalności...
Read More
Wyrok, w którym orzeka się karę łączną, nazywamy wyrokiem łącznym. Orzekanie kary łącznej w wyroku łącznym nie jest prawem sądu, lecz obowiązkiem sądu. Zazwyczaj sprawca korzysta na karze łącznej orzeczonej w wyroku łącznym. Bowiem z reguły nie stanowi ona sumy obciążeń wynikających z orzeczonych kar za poszczególne przestępstwa. Kara łączna nie jest karą orzekaną za...
Read More
Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego Zgodnie z art.  177 Kodeksu karnego kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa spowodowania...
Read More
Spis treści: Czy świadek może odmówić zeznań?Jak sporządzić oświadczenie o odmowie składania zeznań na piśmie?Oświadczenie o odmowie składania zeznań na piśmie wzórKiedy odmowa składania zeznań przez świadka / współoskarżonego?Skutki skorzystania przez świadka z prawa do odmowy składania zeznań?Termin na odmowę złożenia zeznańCzy świadek może skorzystać z prawa do odmowy zeznań w sprawie karnej informując o...
Read More
Jeżeli sprawca uprzednio skazany w warunkach recydywy zwykłej, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia,...
Read More
Art.  64 Kodeksu karnego  stanowi, że jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Przepis art. 64 §...
Read More
Spis treści: Jaki jest cel ustanowienie poręczenia majątkowego?Wniosek o zwrot poręczenia majątkowego – wzórKto może złożyć poręczenie majątkowe?Wysokość kaucji – poręczenia majątkowegoJak w praktyce wygląda złożenie poręczenia majątkowego?Kiedy o poręczeniu majątkowym decyduje prokurator a kiedy sąd? Kaucja (poręczenie majątkowe) pozwala podejrzanemu lub oskarżonemu na opuszczenie aresztu i odpowiadanie z tzw. wolnej stopy, w polskim procesie karnym...
Read More
Art. 74 Kodeksu postępowania karnego: § 1. Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Oznacza to, że oskarżony/ podejrzany w postępowaniu karnym zarówno na etapie postępowania przed policją i prokuratorem ale również przed sądem nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności. Natomiast organ procesowy (policja, prokuratura, sąd)  nie maja prawa zmuszać do...
Read More
Spis treści: Kiedy wnosimy prywatny akt oskarżenia?Jak złożyć prywatny akt oskarżenia i co powinien zawierać?Prywatny akt oskarżenia – wzórCzy prokurator może wziąć udział w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego?Jak przebiega postępowanie karne w sprawie z oskarżenia prywatnego?Posiedzenie pojednawcze / mediacja w sprawie z oskarżenia prywatnegoKiedy możliwe jest umorzenie postępowania i zakończenie bez wyroku...
Read More
1 2 3 4