Kategoria:

Prawo karne
System dozoru elektronicznego tzw. „bransoleta” to rozwiązanie, które pozwala na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Kto może wnioskować o SDE, jak napisać wniosek i jego uzasadnienie oraz jak w praktyce wygląda taki system? Czym jest dozór elektroniczny? Dozór elektroniczny (odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego) to taka forma odbywania kary pozbawienia...
Read More
Kiedy do komornika, gdy ojciec nie płaci alimentów na dziecko? Niepłacenie alimentów jest przestępstwem, jednak nie można zgłosić takiego przestępstwa, jeśli obowiązek alimentacji nie został orzeczony przez sąd lub ustalony w ugodzie zatwierdzonej przez sąd, czyli np. w ugodzie alimentacyjnej. Uprawniony do alimentów ma zatem możliwość skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej i najęcie do...
Read More
Stalking skutkuje wywołaniem u ofiary takich uczuć jak niepokój czy lęk, ale również bezsilność. To właśnie niewiedza, jak postępować, aby zniechęcić stalkera – łączy poszkodowanych uporczywym nękaniem. Prześladowca swoimi działaniami wzbudza w nich poczucie zagrożenia. Może nawet grozić ofierze, że jeśli nie będzie postępowała tak, jak sobie tego życzy, zrobi krzywdę na przykład jej bliskim....
Read More
Zastanawiasz się, ile kosztuje sprawa o nękanie? Nękanie jest przestępstwem ściganym na wniosek poszkodowanego. Zgłaszając takie przestępstwo policji lub prokuraturze, ofiara nie ponosi żadnych kosztów – nawet wtedy, kiedy sprawa trafia do sądu. Aby ułatwić Ci sporządzenie zawiadomienia o uporczywym nękaniu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zawiadomienia, które pobierzesz poniżej: Inaczej jest w przypadku postępowania...
Read More
Jak przebiega sprawa o stalking? Sprawa o nękanie jest sprawą trudną i bardzo często bywa umarzana z powodu braku dostatecznych dowodów. Nie oznacza to jednak, że sprawy ze stalkerem nie można wygrać. Należy jednak dobrze się do niej przygotować i zdobyć dowody, które są potrzebne, aby stalking udowodnić. Zatem jak wygrać w sądzie ze stalkerem?...
Read More
Gdzie zgłosić nękanie telefonami? Nękanie może przyjmować różne formy. Jedną z nich jest dręczenie ofiary za pośrednictwem telefonu czy wiadomości SMS. Ciągłe wydzwanianie wywołuje u ofiary niepokój, irytację, strach, niekiedy nawet depresję. Jeśli nękanie przez telefon wzbudza poczucie zagrożenia i uczucie naruszenia prywatności, sprawę warto zgłosić odpowiednim organom ścigania. Nękanie jest bowiem przestępstwem ściganym na...
Read More
Gdzie zgłosić uporczywe nękanie? Stalking, czyli nękanie, to problem, który przybiera na sile, a jednak nadal często jest bagatelizowany. Kłopotliwe bywa bowiem zarówno wykazanie, że sprawca dopuszcza się stalkingu, jak i jego udowodnienie. Gdzie należy zgłosić zatem niepokojące zachowania stalkera i jakie dowody przedstawić, aby doprowadzić do ukarania przestępcy? i w końcu jak napisać skuteczne...
Read More
Kiedy można oskarżyć o nękanie? Nękanie to duży problem, który narasta, choć stale zbyt często jest ignorowany. Wiele osób nie ma świadomości, jakie zachowania można określić mianem nękania. Jeśli działania innej osoby wywołują niepokój, poczucie naruszenia prywatności, warto zastanowić się, co podchodzi pod uporczywe nękanie i kiedy można zgłosić taki problem organom ścigania. Czym jest...
Read More
Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów prawa karnego zadośćuczynienie za doznaną krzywdę występuje jako jeden ze środków karnych (wraz z obowiązkiem naprawienia szkody). Możliwość uzyskania zadośćuczynienia nie jest uzależniona od rodzaju przestępstwa, z którego krzywda, jakiej doznał pokrzywdzony, wynika. Jeżeli zatem zdarzenie, z powodu którego doznaliśmy krzywdy, jest równocześnie jakimkolwiek opisanym w kodeksie karnym przestępstwem, możemy liczyć na...
Read More
We wpisie będzie mowa o zatrzymanie osoby, które jest połączone z czasowym pozbawieniem wolności. Nie dotyczy zatrzymania do rutynowej kontroli na drodze, po której następuje niezwłoczne umożliwienie osobie oddalenia się. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów...
Read More
Czym jest przedłużenie tymczasowego aresztowania? Najczęstszym powodem stosowania i przedłużania przez sądy stosowania tymczasowego aresztowania jest przepis, który stanowi, że jeżeli oskarżonemu (podejrzanemu) zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata,...
Read More
Obowiązuje od 1 lipca 2015 roku. Dzisiejszy artykuł przedstawia informacje o nowej podstawie umorzenia postępowania karnego. Zmieniając Kodeks karny z dniem 1 lipca 2015 r., ustawodawca wprowadził do porządku prawnego przepis pozwalający na umorzenie postępowania karnego w wypadku pojednania się pokrzywdzonego z oskarżonym. Postępowanie dotyczące jakich czynów może zostać umorzone? Nowa regulacja pozwala na umorzenie postępowania...
Read More
Może zdarzyć się sytuacja, że osoba podejrzana pomimo dopuszczenia się czynu zabronionego to jednak nie popełnienia przestępstwa, a postępowanie karne zostanie umorzono. Dzieje się tak w przypadku działania sprawcy w warunkach zniesionej poczytalności. Jako podstawę prawną umorzenia postępowania wskazuje się wówczas art. 17 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 31 §...
Read More
Co to jest warunkowe zawieszenie wykonania kary? To środek związany z poddaniem sprawcy przestępstwa próbie. Polega na czasowym wstrzymaniu wykonania kary przez wskazany w wyroku sądu okres. Jakich kar dotyczy warunkowe zawieszenie wykonania? Zgodnie z obecną treścią przepisu art. 69 § 1 Kodeksu karnego, zawieszenie wykonania kary dotyczy jedynie kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym roku....
Read More
Z dniem 6 października 2019 r. rządzący kontynuując politykę zaostrzania odpowiedzialności karnej usunęli przepis art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego, który umożliwiał zawieszanie kary pozbawienia wolności, jeśli wcześniej karę odroczono na okres co najmniej roku. Dlatego też przed podjęciem decyzji, co zrobić w swojej sprawie, skonsultuj się z adwokatem i dobierz rozwiązanie odpowiednie dla Twojej sytuacji. ...
Read More
Poniżej odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z uprawnieniem tymczasowo aresztowanego do widzeń. Czym jest tymczasowe aresztowanie? Tymczasowe aresztowanie to środek zapobiegawczy związany z pozbawieniem wolności. Może być stosowany wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Tymczasowe aresztowanie jest stosowane tylko wtedy, gdy inny środek zapobiegawczy nie jest wystarczający. Być może...
Read More
Zgodnie z art. 107 Kodeksu karnego sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. Skazanie na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia...
Read More
Dzisiejszy wpis jest poświęcony analizie przesłanek odpowiedzialności za przestępstwo wpływania na niektórych uczestników postępowań sądowych i pozasądowych. Podstawą przypisania odpowiedzialności za przestępstwo zmuszania świadka jest wypełnienia znamion wskazanych w art. 245 Kodeksu karnego, zgodnie z którym użycie przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub naruszenie w związku z tym jego nietykalności...
Read More
Wyrok, w którym orzeka się karę łączną, nazywamy wyrokiem łącznym. Orzekanie kary łącznej w wyroku łącznym nie jest prawem sądu, lecz obowiązkiem sądu. Zazwyczaj sprawca korzysta na karze łącznej orzeczonej w wyroku łącznym. Bowiem z reguły nie stanowi ona sumy obciążeń wynikających z orzeczonych kar za poszczególne przestępstwa. Kara łączna nie jest karą orzekaną za...
Read More
Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego Zgodnie z art.  177 Kodeksu karnego kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa spowodowania...
Read More
1 2 3 4