Kategoria:

Alimenty
W powszechnej świadomości utarło się, że obowiązek alimentacyjny powstaje razem z postępowaniem rozwodowym. Nic jednak bardziej mylnego, bo pozew o alimenty może być wniesiony również w czasie trwania małżeństwa. Aby jednak złożenie takiego pozwu było możliwe, należy spełnić określone w prawie przesłanki. Poniżej przedstawiamy te najczęściej spotykane. Małżeństwo zobowiązuje! Gdy para zawiera związek małżeński, z...
Read More
Polskie przepisy nie określają maksymalnej wysokości zabezpieczenia roszczenia w sprawie o alimenty. Kwota ta jest ustalana indywidualnie, w oparciu o uzasadnione potrzeby dziecka oraz sytuację finansową zobowiązanego do płacenia alimentów. Jeśli zobowiązany uważa, że wskazana przez sąd kwota jest zbyt wysoka, może złożyć wniosek o zmianę postanowienia, składając w sądzie zażalenie na postanowienie o zabezpieczenie...
Read More
W trakcie sprawy o rozwód strona może żądać zabezpieczenia alimentów, czyli ustalenia określonej kwoty pieniężnej, którą zobowiązany do alimentacji będzie płacił przez cały okres trwania postępowania sądowego. Sąd udziela takiego zabezpieczenia na wniosek, który można złożyć od razu w pozwie o rozwód lub później, w osobnym piśmie. Jeśli zaś mąż obciążony obowiązkiem zapłaty zabezpieczenia alimentów...
Read More
Kiedy do komornika, gdy ojciec nie płaci alimentów na dziecko? Niepłacenie alimentów jest przestępstwem, jednak nie można zgłosić takiego przestępstwa, jeśli obowiązek alimentacji nie został orzeczony przez sąd lub ustalony w ugodzie zatwierdzonej przez sąd, czyli np. w ugodzie alimentacyjnej. Uprawniony do alimentów ma zatem możliwość skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej i najęcie do...
Read More
Co zwalnia z płacenia alimentów? Należy wiedzieć, że obowiązek alimentacyjny trwa do momentu osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymywania się. Obowiązek alimentacyjny nie wygasa więc automatycznie, kiedy dziecko kończy 18. rok życia, ani w momencie, kiedy dziecko zdobywa pracę i zaczyna samodzielnie się utrzymywać, ponieważ nawet wtedy konieczne jest złożenie pozwu o uchylenie obowiązku...
Read More
Jakie są prawa ojca płacącego alimenty? Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każde z rodziców posiada obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Zatem otrzymanie alimentów jest prawem dziecka, a ich zapłata jest obowiązkiem rodzica. W praktyce najczęściej alimenty na dziecko płaci ojciec, podczas gdy matka jest tym rodzicem, który na co dzień opiekuje się małoletnim. Jakie...
Read More
Jak uzasadnić brak mediacji przy alimentach lub rozwodzie? Mediacje mają na celu doprowadzenie do polubownego rozwiązania sporu i osiągnięcie kompromisu, który będzie zadowalający dla obydwu stron. Mediacje odbywają się przy udziale bezstronnego mediatora, który ma pomóc obu podmiotom dojść do porozumienia i wypracować własne rozwiązanie problemu. Postępowanie mediacyjne nie jest jednak obowiązkowe, dlatego brak zgody...
Read More
Jak zrezygnować z alimentów od ojca? Obowiązek alimentacyjny trwa, dopóki dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. O uchyleniu obowiązku alimentacyjnego może zdecydować wyłącznie sąd. Jednak uprawniony ma prawo zrzec się alimentów, jeśli spełnione zostaną przemawiające za tym przesłanki wyliczone w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zatem jak zrezygnować z alimentów od ojca? dorosłe...
Read More
Do kiedy płaci się alimenty na dziecko studiujące? Obowiązek alimentacyjny nie wygasa ani w momencie, kiedy dziecko kończy 18. rok życia i staje się dorosłe, ani w momencie, kiedy studiując, kończy 26. rok życia. Przy zasądzaniu alimentów pod uwagę bierze się bowiem inne okoliczności niż tylko wiek uprawnionego do alimentacji czy fakt kontynuowania przez dziecko...
Read More
Kiedy ojciec jest zwolniony z płacenia alimentów? Obowiązek alimentacyjny nałożony na ojca dziecka przez sąd nie jest ograniczony czasowo ani przez samo orzeczenie sądowe, ani przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Oznacza to, że obowiązek alimentacyjny rodzica obejmuje dzieci małoletnie i może trwać również po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia, a także przez cały...
Read More
Jak zakończyć obowiązek alimentacyjny? Przepisy polskiego prawa nie wskazują, w jakim wieku wygasa obowiązek alimentacyjny. Przyjmuje się, że rodzic ma obowiązek łożyć na dziecko, dopóki to nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, nawet jeśli ukończyło już 18. rok życia, czyli jest pełnoletnie. Jak więc formalnie zakończyć obowiązek alimentacyjny? zobowiązany do płacenia alimentów musi wnieść...
Read More
Zmiana wysokości alimentów Pozew o obniżenie alimentów lub pozew o podwyższenie alimentów i zawarte w nim żądanie zmiany wysokości alimentów opiera się na treści art. 138 k.r.o., zgodnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Wykładnia art. 138 k.r.o. wskazuje, iż ustawodawca pod pojęciem zmiany stosunków rozumie...
Read More
W postępowaniu o zmianę wysokości alimentów, w tym o obniżenie alimentów w pierwszej kolejności koniecznym jest ustalenie, czy nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca wystąpienie z takim żądaniem (art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) a następnie określenie zakresu świadczeń alimentacyjnych (art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Przez zmianę stosunków uzasadniających obniżenie alimentów, o której mowa w tym przepisie, rozumie się...
Read More
Poniżej pobierzesz gotowy wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia alimentów na czas trwania procesu. Przygotowany przeze mnie wzór zawiera wszystkie niezbędne elementy i informacja oraz przykładowy opis sytuacji wraz z uzasadnieniem pozwu, które powinno przekonać sędziego do udzielenia zabezpieczenia alimentacyjnego. Wzór zakupisz poniżej: *W zakupionym wzorze znajdzie się także przykładowe i szczegółowe zestawienie...
Read More
Poniżej przykłady dwóch wyroków rozwodowych. Pierwszy wyrok rozwodowy w sprawie bez orzekania o winie, jaki sąd wydaje w sytuacji, gdy strony porozumiały się co do istotnych kwestii dotyczących rozwodu, a także dziecka, w tym kwestii braku winy za rozpad małżeństwa, alimentów na dziecko, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem. W sytuacji, gdy strony porozumiały się co...
Read More
W przypadku wydania Decyzji np. przez Prezydenta Miasta Lublin (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – MOPR) w przedmiocie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej oraz w przedmiocie żądania zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie istnieje możliwość złożenia odwołania z wykorzystaniem szeregi argumentów, między innymi poniżej proponowanych. W sprawach o zwrot...
Read More
Płacę alimenty, a komornik egzekwuje – co robić Co zrobić, gdy płacę alimenty i mam komornika? trzeba składać skargę na czynności komornika, bo dłużnik, przeciwko któremu wszczęta została egzekucja alimentów, mimo że dobrowolnie zaspokajał alimenty w terminie i wysokości określonej w tytule wykonawczym, może skutecznie – stosownie do okoliczności – w drodze skargi kwestionować czynności komornika w...
Read More
Właściwość miejscowa sądu do rozpoznania spraw z powództwa ze stosunku małżeństwa i spraw ze stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi ma charakter wyłączny, jest to tzw. właściwość wyłączna sądu. Co oznacza właściwość wyłączna sądu w sprawie o rozwód? Właściwość wyłączna sądu oznacza, że sprawa może być rozpoznana tylko przez ściśle określony sąd, wskazany w przepisie prawa. Jeśli...
Read More
Poniżej znajdziesz informacje dotyczące niektórych problemów rodzinnych i alimentacyjnych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Czy rozpoczęcie wykonywania kary pozbawienia wolności wpływa na władzę rodzicielską? Skazanie na karę pozbawienia wolności i rozpoczęcie wykonywania tej kary bezpośrednio nie wpływa na istnienie i zakres władzy rodzicielskiej. Kierując do wykonania orzeczenie o pozbawieniu wolności, sąd ma obowiązek zawiadomienia sądu...
Read More
Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Powódka składa do Sądu Okręgowego wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie pozwanego do łożenia na utrzymanie powódki kwoty po 1.000 złotych miesięcznie płatnej z góry do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat na czas trwania postępowania o rozwód. Pozwany uzyskuje miesięczne zarobki...
Read More
1 2