Kategoria:

Egzekucyjne / Komornik
We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób przeprowadzenia egzekucji. Świadczenie, którego spełnienia się żąda, powinno być we wniosku dokładnie oznaczone. Wierzyciel może prowadzić egzekucję w mniejszym zakresie, niż wynika to z tytułu wykonawczego. Aby wniosek o wszczęcie egzekucji powodował podjęcie czynności egzekucyjnych, świadczenie, które wskazał wierzyciel, musi być zgodne z...
Read More
Kiedy przysługuje skarga na czynności komornika? Skarga ma charakter nielimitowany. Strona może ją złożyć zawsze, gdy uzna, że działalność komornika w toku postępowania jest wadliwa. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego podkreślić należy, że do uznania wadliwości czynności komornika nie jest konieczne ustalenie, że komornik świadomie naruszył przepisy prawne, wystarczy stwierdzenie obiektywnej nieprawidłowości tej czynności. Podkreślić...
Read More
Płacę alimenty, a komornik egzekwuje – co robić Co zrobić, gdy płacę alimenty i mam komornika? trzeba składać skargę na czynności komornika, bo dłużnik, przeciwko któremu wszczęta została egzekucja alimentów, mimo że dobrowolnie zaspokajał alimenty w terminie i wysokości określonej w tytule wykonawczym, może skutecznie – stosownie do okoliczności – w drodze skargi kwestionować czynności komornika w...
Read More
W jaki sposób prowadzona jest egzekucja zasądzonych w postępowaniu karnym grzywien, nawiązek i należności sądowych? Egzekucję zasądzonych roszczeń cywilnych np. obowiązek naprawienia szkody, orzeczonej grzywny, świadczenia pieniężnego i należności sądowych prowadzi się co do zasady według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym w pierwszej kolejności podlegają zaspokojeniu zasądzone roszczenia cywilne mające na celu naprawienie szkody lub...
Read More
Dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat ustalonych przez Komornika Sądowego. Miarkowanie wysokości opłaty egzekucyjnej jest kompetencją sądu, wprowadzoną do systemu prawnego 13 listopada 2004 r. ustawą z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Przerwa w jej obowiązywaniu dotyczyła postępowań wszczętych...
Read More
Zgodnie z Kodeksem cywilnym dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne. Jeżeli natomiast dłużnik nie wskaże, który z kilku długów chce...
Read More