Wszczęcie egzekucji komorniczej oraz warunki dopuszczalności egzekucji

We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób przeprowadzenia egzekucji.

Świadczenie, którego spełnienia się żąda, powinno być we wniosku dokładnie oznaczone. Wierzyciel może prowadzić egzekucję w mniejszym zakresie, niż wynika to z tytułu wykonawczego.

Aby wniosek o wszczęcie egzekucji powodował podjęcie czynności egzekucyjnych, świadczenie, które wskazał wierzyciel, musi być zgodne z treścią tytułu wykonawczego.

W odniesieniu do świadczenia pieniężnego wymagane jest podanie wysokości należności w cyfrach. Oprócz świadczenia głównego wierzyciel może domagać się wyegzekwowania świadczenia ubocznego z nim związanego, które należy oznaczyć w ten sam sposób.

Do świadczeń ubocznych zalicza się odsetki, koszty egzekucyjne oraz koszty procesu powstałe w postępowaniu, które doprowadziło do wydania tytułu wykonawczego.

Przy egzekucji świadczeń pieniężnych wskazanie sposobu egzekucji sprowadza się do określenia prawa majątkowego, z którego ma być prowadzona egzekucja. Składniki majątku dłużnika powinny być dokładnie oznaczone, tylko bowiem z tak wskazanego prawa egzekucja jest dopuszczalna.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego nie jest dopuszczalne „ogólnikowe żądanie zajęcia wynagrodzenia za pracę, bez wskazania jednostki, u której dłużnik jest zatrudniony, lub też innych danych bliżej określających wierzytelność podlegającą zajęciu”. Nie odpowiada również wymaganiom wniosek wierzyciela o wszczęciu egzekucji „z całego majątku dłużnika”.

Komornik jest związany treścią wniosku o wszczęcie egzekucji. Nie może bowiem egzekwować świadczenia w rozmiarze szerszym niż zakreślony we wniosku ani prowadzić egzekucji ze składników majątku dłużnika niewskazanych przez wierzyciela.

Jeśli wniosek o wszczęcie egzekucji nie spełnia wyżej wymienionych warunków lub warunków przewidzianych dla pisma procesowego, komornik powinien wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie tygodniowym pod rygorem jego zwrotu. Pamiętaj, że zwrócony wniosek nie wywołuje żadnych skutków, które są związane z jego wniesieniem, m.in. w zakresie przerwania biegu terminów przedawnienia.

Adwokat Lublin wskazuje, że są trzy główne warunki dopuszczalności egzekucji sądowej:

1) istnienie ważnego tytułu egzekucyjnego, np. wyroku, aktu notarialnego, itp., podlegającego wykonaniu w drodze egzekucji sądowej,

2) nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności,

3) wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu.

Tytułem egzekucyjnym jest dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres roszczenia wierzyciela i jednocześnie istnienie oraz zakres obowiązku prawnego dłużnik.

Podstawą egzekucji jest w zasadzie tytuł wykonawczy.

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny np. wyrok sądowy, który został zaopatrzony w klauzulę wykonalności w postępowaniu sądowym zwanym postępowaniem klauzulowym.

Przez nadanie klauzuli wykonalności sąd stwierdza, że tytuł egzekucyjny odpowiada wszelkim wymaganiom przepisanym przez prawo, od których uzależniona jest możliwość wszczęcia egzekucji. Klauzuli nie wymagają jednak m.in. prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzywną oraz postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania egzekucyjnego, grzywna orzeczona przez sąd w toku egzekucji świadczeń niepieniężnych oraz areszt orzeczonego na wypadek jej nieściągnięcia, orzeczenie o kosztach związanych z postępowaniem o nadanie klauzuli wykonalności zamieszczone w treści tej klauzuli.

W każdym wypadku do wniosku o wszczęcie egzekucji wymagane jest dołączenie tytułu wykonawczego w oryginale. Tytuł wykonawczy daje podstawę do prowadzenia egzekucji z całego majątku dłużnika, jeżeli klauzula nie zawiera ograniczenia w tym zakresie.

Po ostatnich zmianach przepisów tytułami wykonawczymi mogą być także inne dokumenty, jeżeli ustawa w jakimś konkretnym przypadku tak stanowi. Tytułem wykonawczym może być obecnie ugoda zawarta przed mediatorem, jak też wyrok sądu polubownego oraz ugoda przed nim zawarta, po stwierdzeniu ich wykonalności przez sąd.

Pytanie: Jaką decyzję powinien wydać komornik, jeżeli do wniosku o wszczęcie egzekucji nie dołączono tytułu wykonawczego?

Adwokat Lublin odpowiada: Jak podkreślono wyżej, podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy, którym jest tytuł egzekucyjny np. wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Przepisy nakazują dołączyć tytuł wykonawczy do wniosku o przeprowadzenie egzekucji.

W związku z tym niedołączenie tytułu udaremnia wszczęcie postępowania egzekucyjnego i – jako brak formalny wniosku – zobowiązuje organ egzekucyjny do podjęcia czynności zmierzających do wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

Wiedz również, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym tytułem wykonawczym jest wyłącznie jego oryginał, w związku z czym dołączenie do wniosku odpisu, wypisu, wyciągu, kopii, kserokopii, reprodukcji, itp. tytułu wykonawczego nie spełnia wymagań stawianych przez przepisy.

W konsekwencji należy przyjąć, że egzekucja wszczęta na podstawie wniosku, którego braków nie uzupełniono, do którego ostatecznie nie dołączono tytułu wykonawczego, lub dołączono tylko jego odwzorowanie, jest egzekucją bezpodstawną i jako taka podlegać powinna umorzeniu przez komornika.

Końcowo wskazuję, że komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm.), o podatek od towarów i usług. Tak stanowi Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2017 r.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.