Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

Czym jest wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji?

Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu (decyzji) lub czynności przez sąd, będąca formą tymczasowej ochrony sądowej udzielanej stronie postępowania, stanowi wyjątek od zasady, zgodnie z którą wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu. Sąd może jednak na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu (decyzji) lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest zamknięty. Niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody nie musi mieć charakteru materialnego. Chodzi więc o taką szkodę, która nie będzie mogła być zrekompensowana wskutek zwrotu spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia, jak również nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu.

Trudne do odwrócenia skutki, to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków.

Należy podkreślić, że użyte przez ustawodawcę nieostre pojęcia – „znaczna szkoda lub trudne do odwrócenia skutki” – wymagają konkretyzacji w dokładnie i wszechstronnie przedstawionych okolicznościach faktycznych, zobrazowanych przez zgromadzony w aktach sprawy materiał dowodowy.

Uzasadnienie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

Taka konkretyzacja poprzez dokładne i wszechstronne przestawienie okoliczności faktycznych (faktów) jest obowiązkiem wnioskodawcy. Uzasadnienie wniosku powinno się więc odnosić do konkretnych okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie zaskarżonego aktu lub czynności jest zasadne w stosunku do wnioskodawcy.

Twierdzenia powinny być poparte dokumentami źródłowymi, zwłaszcza dotyczącymi jego sytuacji finansowej oraz majątkowej. W sytuacji, gdy chodzi o akt administracyjny (decyzję) rodzący obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej, a zatem rozporządzenia majątkiem wnioskodawcy, konieczne jest zobrazowanie okoliczności wskazujących na jego trudną sytuację materialną oraz wykazanie, że uszczuplenie majątku o kolejne sumy grozi wyrządzeniem znacznej szkody lub spowodowaniem skutków trudnych do odwrócenia. Obowiązkiem sądu jest natomiast wszechstronna i wnikliwa ocena argumentów przedstawionych przez wnioskodawcę.

Wnioskodawca składając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie może jedynie lakonicznie wskazywać, że niewstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji przekreśli szansę skarżącemu na utrzymanie siebie oraz dziecka, co będzie rodzić niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków dla skarżącego i jego rodziny.

Również jedynie stan finansowy skarżącego nie jest w tym przypadku wystarczającą przesłanką wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Tymi przesłankami są bowiem zajście niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w związku z wykonaniem tych decyzji.

Warto podkreślić, że faktu egzekwowania obowiązku pieniężnego wynikającego z ostatecznej decyzji, nawet przy istnieniu trudnej sytuacji materialnej strony, nie można utożsamiać z niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody, czy spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, które to okoliczności  uzasadniają wstrzymanie wykonania decyzji.

Trudna sytuacja materialna strony może mieć niewątpliwie wpływ na przyznanie prawa pomocy tj. zwolnienie od kosztów sądowych czy przyznanie adwokata z urzędu. Trudna sytuacja materialna nie jest sama w sobie wystarczającą okolicznością do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.