Odwołanie od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – wzór

17 

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) to decyzja administracyjna, zatem można odwołać się od niej, zachowując termin 14 dni, liczony od daty jej otrzymania.

Procedura odwoławcza nie wiąże się z żadnymi kosztami, a odpowiedzi na odwołanie można spodziewać się w terminie do 30 dni, maksymalnie do 60 dni w przypadkach skomplikowanych. Jak napisać odwołanie od decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór odwołania do PINB, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym zajmuje się nadzór budowlany?

Nadzór budowlany pełni rolę „policji budowlanej”. Zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną interesu publicznego. Nie rozstrzyga natomiast spraw o charakterze cywilnym czy prywatnym.

Musi podejmować działania wtedy, kiedy dany obiekt budowlany zagraża bezpieczeństwu mienia, życiu lub zdrowiu ludzi. Organy nadzoru budowlanego powinny reagować również na zmiany sposobu użytkowania budynku czy jego części bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia. 

Organem nadzoru budowlanego najniższego szczebla jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Jego obowiązkiem jest między innymi kontrolowanie obiektu budowlanego, nakazywanie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, a nawet nakazywanie usunięcia całego obiektu, który stanowi zagrożenie.

Natomiast na drugim szczeblu organem nadzoru budowlanego jest wojewoda, który działa przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Organem najwyższego stopnia jest z kolei główny inspektor nadzoru budowlanego. Warto zapamiętać te informacje, aby wiedzieć, do kogo skierować odwołanie od otrzymanej decyzji nadzoru budowlanego.

Kiedy nadzór budowlany może wydać niekorzystną decyzję?

Nadzór budowlany wydaje decyzję – na przykład nakazującą rozbiórkę – w wyniku kontroli. Postępowanie administracyjne najczęściej wszczyna zaś na skutek otrzymania informacji o nieprawidłowościach.

W takiej sytuacji inspektor może, ale nie musi poinformować inwestora o planowanej kontroli. Nie ma przy tym znaczenia, czy kontrola była skutkiem donosu, ponieważ inspektor zawsze ma obowiązek przeprowadzenie kontroli kompleksowej.

Czynności kontrolne wykonuje w obecności inwestora oraz kierownika budowy. Jeśli ci nie są obecni, może przeprowadzić kontrolę w obecności pełnoletniego świadka. 

Za co nadzór budowlany może ukarać inwestora?

Inwestor może zostać ukarany karą grzywny między innymi za:

 • nieprzestrzeganie w sposób rażący wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, warunków higienicznych i zdrowotnych, ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, a także przepisów dotyczących odpowiedniego usytuowania obiektu na działce budowlanej, uzasadnionych interesów osób trzecich, czy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy,
 • przystąpienie do budowy lub prowadzenie robót budowlanych bez zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, bez dziennika budowy, bez umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej czy bez odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;
 • wykonywanie robót budowlanych w sposób niezgodny z ustaleniami, warunkami określonymi w przepisach, w zgłoszeniu czy w pozwoleniu na budowę.

Inspektor może nakazać wstrzymanie inwestycji, jeśli jest ona prowadzona:

 • bez wymaganego pozwolenia na budowę albo bez zgłoszenia;
 • w sposób powodujący lub mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska,
 • w sposób istotnie odbiegający od ustaleń oraz warunków określonych w pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym czy też w przepisach.

Czy można odwołać się od decyzji inspektora nadzoru budowlanego?

Decyzja inspektora nadzoru budowlanego jest decyzją administracyjną, zatem procedurę odwoławczą w takim przypadku regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Już w treści samej decyzji powinna znaleźć się informacja o możliwości, a także o sposobie i terminie wniesienia odwołania.

Zasadniczo, odwołanie od decyzji wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego można złożyć w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Postępowanie jest bezpłatne, zatem składając pismo, nie trzeba ponosić żadnych opłat. 

Odwołanie powinno zostać rozpatrzone w ciągu 30 dni. Organ ma obowiązek odpowiedzieć na nie w formie pisemnej. W przypadkach skomplikowanych termin rozpatrzenia pisma przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego może zostać wydłużony do 60 dni. 

Jak zaadresować odwołanie od decyzji inspektora nadzoru budowlanego?

Odwołanie od decyzji inspektora nadzoru budowlanego składa się zgodnie z ogólnymi zasadami wnoszenia odwołań od decyzji administracyjnych, czyli do organu II instancji, jakim jest dla powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego.

Mimo to pismo wnosi się za pośrednictwem tego organu, który wydał zaskarżoną decyzję. W pierwszej kolejności odwołanie rozpatruje PINB, który może utrzymać decyzję w mocy i przekazać sprawę do dalszego rozpatrzenia przez WINB lub samodzielnie decyzję uchylić. 

Czym skutkuje odwołanie od decyzji inspektora nadzoru budowlanego?

Odwołanie od decyzji PINB może zostać rozpatrzone na kilka sposobów. W najlepszym wypadku nadzór budowlany uchyli zaskarżoną decyzję w całości, czyli uzna odwołanie i rozpatrzy sprawę po myśli skarżącego. Może jednak również:

 • uchylić decyzję w części, 
 • uchylić decyzję i przekazać ją do ponownego rozpatrzenia,
 • uchylić decyzję i umorzyć postępowanie,
 • utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję, czyli nie uznać odwołania,
 • umorzyć postępowanie odwoławcze.

Jakiej decyzji nadzoru budowlanego może dotyczyć odwołanie? 

Odwołanie od decyzji nadzoru budowlanego bardzo często wiąże się z tak zwaną samowolą budowlaną i nakazem rozbiórki budowanego obiektu. Warto wiedzieć zatem, że nadzór może odstąpić od takiej decyzji, jeśli:

 • samowola nie jest niezgodna z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • nielegalnie wzniesiony obiekt spełnia wymogi techniczno-budowlane.

W takiej sytuacji samowolę budowlaną można zalegalizować. Jednak, aby organ dostrzegł istnienie takich przesłanek, konieczne jest wniesienie odwołania od decyzji o rozbiórce, w którym inwestor wskaże na fakt istnienia wyżej wymienionych przesłanek. Jeśli takie odwołanie okaże się nieskuteczne, możliwe będzie wniesienie skargi do sądu administracyjnego.

Najgorsze, co może zrobić inwestor, to zignorowanie decyzji nadzoru budowlanego. Niewykonanie nakazu rozbiórki może skutkować bowiem zarówno wysoką karą grzywny, jak i karą ograniczenia wolności czy pozbawienia wolności do lat 2.

Podsumowanie materiału

Sprawy z kategorii prawa budowlanego rozpatruje i nadzoruje:

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • lub Główny Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

W przypadku procedury odwoławczej odwołanie należy złożyć do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Po otrzymaniu odwołania, organ odwoławczy, który wydał decyzję, zobowiązany jest przesłać odwołanie oraz akta sprawy i dokumentację w terminie siedmiu dni do jednostki znajdującej się wyżej od organu, który wydał decyzję:

Art. 127. – Prawo do odwołania od decyzji administracyjnej

§ 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.

§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

oraz:

Art. 129. Tryb wnoszenia odwołania

§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

§ 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.

Przykład: jeśli decyzję wydał Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, odwołanie składamy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Podstawa prawna: Prawo budowlane.

odwolanie-od-decyzji-powiatowego-inspektora-nadzoru-budowlanego-wzor
Odwołanie od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - wzór
17