Odwołanie od decyzji administracyjnej – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać odwołanie od decyzji administracyjnej? Odwołanie to podstawowy środek zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym. Za pomocą odwołania od decyzji administracyjnej można żądać weryfikacji poprawności decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji.

Osoba uprawniona do wniesienia odwołania może nie zgadzać się zarówno z samym rozstrzygnięciem, jak i z uzasadnieniem decyzji administracyjnej.

Jak napisać odwołanie od decyzji urzędu gminy lub miasta? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Kto może wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej?

Odwołanie od decyzji administracyjnej może wnieść strona lub podmiot na prawach strony.

Stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie administracyjne i każdy, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek – zgodnie z treścią art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Prawo do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej ma zatem nie tylko strona biorąca udział w postępowaniu, ale także osoba, która nie brała w nim udziału, lecz jest stroną w rozumieniu powyższego artykułu KPA.

Podmiotami na prawach strony są natomiast te podmioty, które nie mają w postępowaniu ani interesu prawnego, ani obowiązku w rozumieniu powyższego przepisu, ale kodeks lub inne ustawy przyznają im prawo do uczestniczenia w postępowaniu i wniesienia odwołania.

Mowa tu między innymi o takich podmiotach jak:

 • prokurator,
 • Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Rzecznik Praw Dziecka,
 • organizacja społeczna i inne.

Jakie dane powinno zawierać odwołanie od decyzji administracyjnej?

Odwołanie od decyzji administracyjnej musi spełniać wymogi pisma składanego w toku postępowania administracyjnego. Oznacza to, że należy uwzględnić w nim co najmniej:

 • dane osoby składającej odwołanie,
 • adres osoby składającej odwołanie,
 • podpis składającego odwołanie.

Pismo można przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania od decyzji administracyjnej, pamiętając przy tym, że jeśli dokument nie będzie zawierał danych wnoszącego lub jego podpisu, organ może wezwać osobę wnoszącą odwołanie do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni – nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie pisma bez rozpoznania. 

Jak napisać odwołanie od decyzji administracyjnej?

Jak powinna wyglądać treść odwołania od decyzji administracyjnej, czyli jak napisać odwołanie od decyzji administracyjnej? Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, pismo to może mieć bardzo prostą treść.

Co więcej, uzasadnienie odwołania od decyzji administracyjnej wcale nie jest wymagane, zatem osoba wnosząca odwołanie od decyzji administracyjnej może jedynie wyrazić w nim niezadowolenie z decyzji wydanej przez organ administracji.

Nie ma konieczności wyjaśniania, z czego wynika to niezadowolenie, ani jakiego sposobu rozwiązania sprawy oczekuje strona. 

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy i jej istotności dla wnoszącego odwołanie, sporządzenie szczegółowego uzasadnienia odwołania może jednak okazać się korzystniejsze. Bardziej rozbudowane pismo może odnosić się do:

 • określenia naruszenia prawa, którego dopuścił się organ pierwszej instancji w zakresie prawa materialnego i przepisów postępowania administracyjnego),
 • wskazania luk w rozumowaniu organu administracji,
 • odwołań do dorobku nauki prawa administracyjnego lub orzecznictwa sądowego,
 • nowych wniosków dowodowych, które powinien wziąć pod uwagę organ drugiej instancji.

Warto pamiętać przy tym, że przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymagania co do treści odwołania od decyzji administracyjnej w danej sprawie. Przykładowo, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji musi zawierać:

 • zarzuty odnoszące się do decyzji, 
 • określenie istoty oraz zakresu żądania,
 • wskazanie dowodów uzasadniających to żądanie.

Jak odwołać się od decyzji administracyjnej?

Odpowiedź na pytanie „jak odwołać się od decyzji administracyjnej” sprowadza się zarówno do miejsca wniesienia takiego pisma, jak i do terminu wniesienia odwołania.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami KPA, termin do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej wynosi 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji administracyjnej lub od dnia jej ogłoszenia stronie.

Jednak przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania – np. prawo o zgromadzeniach stanowi, że na wniesienia odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego zainteresowany ma tylko 24 godziny.

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał daną decyzję. Przepisy wskazują więc, że właściwe organy odwoławcze to:

 • samorządowe kolegia odwoławcze w przypadku decyzji wydawanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak rada gminy,
 • właściwi ministrowie w przypadku decyzji wydawanych przez wojewodów,
 • odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie w przypadku decyzji wydawanych przez inne organy administracji publicznej. 

Warto pamiętać przy tym, że wniesienie odwołania do niewłaściwego organu nie sprawia, że staje się ono nieważne. Organ ten powinien bowiem przekazać odwołanie odpowiedniemu podmiotowi i poinformować o tym wnoszącego odwołanie. 

Jak przebiega postępowanie odwoławcze?

Wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej wstrzymuje wykonanie tej decyzji – do czasu zakończenia postępowania odwoławczego.

Decyzja administracyjna nie podlega też wykonaniu do czasu upływu terminu na wniesienie odwołania od decyzji, chyba że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub gdy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. 

Po otrzymaniu odwołania, odpowiedni organ odwoławczy powinien przeprowadzić postępowanie zmierzające do ustalenia, czy decyzja została wydana w sposób poprawny. Pod uwagę brane są zarówno względy merytoryczne, jak i formalne.

Organ odwoławczy powinien:

 • odnieść się do zarzutów podnoszonych przez stronę wnoszącą odwołanie od decyzji, 
 • uwzględnić uchybienia niepodniesione przez jakąkolwiek ze stron.

Organ odwoławczy może również przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie. Skutkiem wniesienia odwołania będzie:

 • utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji lub
 • uchylenie zaskarżonej decyzji w całości lub w części,
 • umorzenie postępowania odwoławczego,
 • uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

1 opinia dla Odwołanie od decyzji administracyjnej – wzór

 1. Katarzyna Dobrzyńska

  Polecam wzór odwołania!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odwolanie-od-decyzji-administracyjnej-wzor-pdf-doc-przyklad
Odwołanie od decyzji administracyjnej - wzór
17