Jaką decyzję może wydać organ administracji, gdy zostanie złożone odwołanie?

Odwołanie od decyzji administracyjnej

Zgodnie z art. 138 kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego decyzji organu odwoławczego, organ odwoławczy wydaje decyzję, w której

  • utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję,
  • albo uchyla zaskarżoną decyzję w całości, albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy;
  • albo uchylając tę decyzję – umarza postępowanie administracyjne pierwszej instancji w całości albo w części,
  • albo umarza postępowanie odwoławcze.

Kiedy organ na skutek odwołania może przekazać sprawę do ponownego rozpoznania?

Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Zasadą jest rozstrzygnięcie przez organ odwoławczy co do istoty sprawy (wydanie rozstrzygnięcia merytorycznego na podstawie zgromadzonych w aktach dokumentów), a więc zgodnie z treścią art. 138 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

Natomiast odstępstwem od tej ogólnej zasady jest wynikające z art. 138 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego uprawnienie organu odwoławczego do wydania decyzji kasacyjnej, czyli uchylenia decyzji i przekazania sprawy organowi I instancji.

Takie wyjątkowe rozstrzygnięcie może zapaść, jeżeli wątpliwości organu drugiej instancji co do stanu faktycznego nie można wyeliminować w trybie art. 136 kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.

Konieczność natomiast uzupełnienia w niewielkim zakresie postępowania dowodowego, przeprowadzenia określonego dowodu, mieści się w kompetencjach organu odwoławczego do uzupełnienia postępowania, wyłączając dopuszczalność decyzji uchylającej i przekazującej sprawę niżej.

Wydanie decyzji uchylającej decyzje organu pierwszej instancji administracyjnej i przekazującej jemu sprawę do ponownego rozpatrzenia (tzw. decyzja kasacyjna) jest dopuszczalne zatem tylko w sytuacji zaistnienia kumulatywnie przesłanek określonych w art. 138 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, tj. stwierdzenia przez organ odwoławczy, że miało miejsce naruszenie przepisów postępowania oraz że konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na rozstrzygnięcie.

Przykład błędnej decyzji?

W związku z tym warto wiedzieć, że w sytuacji, gdyby organ administracji na skutek odwołania uchylił decyzje organu pierwszej instancji i jednocześnie nie wykazał w uzasadnieniu takiej decyzji, że zaistniały wyżej wymienione przesłanki, że pozostał do wyjaśnienia taki zakres sprawy, który ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, to decyzja taka będzie błędna i na skutek wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powinna zostać uchylona.

Co to są okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej?

Jako zakres sprawy, który należy wyjaśnić, należy rozumieć okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, które nie były przedmiotem postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ pierwszej instancji.

Nieprawidłowa czy niepełna ocena materiału dowodowego, powołanie się tylko na część, a nie na całokształt zebranego materiału dowodowego, niewystarczające uzasadnienie decyzji, nie powoduje, że konieczny jest jeszcze do wyjaśnienia „zakres sprawy” w rozumieniu art. 138 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, który uprawniałby organ odwoławczy do zepchnięcia sprawy jeszcze raz do rozstrzygnięcia organowi niższej instancji.

Decyzja taka niepotrzebnie przedłużałaby czas trwania postępowania administracyjnego, skoro stosownej korekty może dokonać od razu organ odwoławczy.

Ponadto z przepisu art. 138 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego wynika również obowiązek organu odwoławczego wskazania, jakie okoliczności organ pierwszej instancji ma wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Jeśli organ odwoławczy w postępowaniu administracyjnym nie wskaże, w jaki sposób materiał dowodowy ma być uzupełniony i jaki zakres sprawy, który nie był dotychczas przedmiotem postępowania wyjaśniającego, ma zostać wyjaśniony przez uzupełnienie tego materiału dowodowego, to taka decyzja będzie błędna.

Ile czasu ma SKO na wydanie decyzji?

SKO ma 30 dni na wydanie decyzji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, SKO na wydanie decyzji ma 60 dni.

§ 1.Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§ 2.Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§ 3.Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.