Czym różni się IPET od WOPFU?

Jeśli praca nauczyciela, wychowawcy bądź pedagoga nie jest Ci obca, zapewne spotkałeś się z dwoma ważnymi pojęciami takimi jak: IPET i WOPFU. Czy jednak na pewno wiesz, co one oznaczają, w jakich sytuacjach sporządza się te dokumenty i czym się one od siebie różnią?

Dodatkowo poniżej zamieszczamy przykładowe wzory WOPFU, na których można się wzorować, lub użyć ich bezpośrednio:

Obowiązujący system oświaty w Polsce nakłada na szkoły obowiązki przygotowywania wielu dokumentów. Jednymi z najpopularniejszych i jednocześnie najważniejszych są: IPET i WOPFU.

Dotyczą one uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalistycznego. Czy na pewno wiesz czym różnią się od siebie te dwa dokumenty? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, w którym rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Prawo a WOPFU i IPET

Zasady tworzenia tych dokumentów określone są w Rozporządzeniu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

WOPFU i IPET przygotowywane są przez zespół specjalistów i nauczycieli, którzy pracują z uczniem. W spotkaniach roboczych mogą również uczestniczyć rodzice. Co ciekawe, na wniosek dyrektora wkład w konsultacje mogą mieć również inne osoby, które nie są zatrudniane przez szkołę, ale współpracują z dzieckiem.

Mogą to być logopedzi, psycholodzy itp. Jednak to dyrektor odpowiada za realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Również dyrektor ma prawo wyznaczyć osobę, która będzie pełniła rolę koordynatora projektu. Z praktyki wynika, że najczęściej jest to wychowawca klasy.

WOPFU – Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia

WOPFU opracowywana jest jako pierwsza. Przygotowanie dokumentu ma na celu jak najpełniejsze poznanie potrzeb oraz możliwości ucznia. Nauczyciele starają się określić sposoby funkcjonowania dziecka w sytuacjach zarówno tych związanych z nauką, jak i poza nią.

Istotne jest również to, jak uczeń radzi sobie w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. W dokumencie jasno określa się potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Opisuje się mocne strony, predyspozycje, a także zainteresowania i uzdolnienia ucznia. WOPFU może być uzupełniona i doprecyzowana orzeczeniami, zaleceniami lekarskimi itp.

Nie istnieją narzucone wzorce, według których należy przygotować dokumenty. Każda z placówek ma możliwość opracowania własnego formularza. Najważniejsze, aby był on jak najbardziej zrozumiały, czytelny i przejrzysty. Koniecznym jest, aby zawierał informacje, których uwzględnienie wymaga prawo oświatowe.

IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny

IPET powstaje na podstawie WOPFU. Tak naprawdę na tym polega jedyna różnica. Oba te dokumenty się uzupełniają, a WOPFU jest tak naprawdę pierwszym krokiem, który wykonuje się w celu ustalenia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego. IPET jest dokumentem konkretniejszym, bardziej szczegółowym.

Znajduje się tutaj przede wszystkim zakres i sposób, w jaki program będzie dostosowywany do danego ucznia. Określa się wymagania edukacyjne, które współgrają z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także psychofizycznymi ucznia. Głównie chodzi tutaj o zastosowanie odpowiednich metod. Nauczyciele określają szczegółowe formy pracy.

W związku z tym powstaje plan zintegrowanych działań osób, które prowadzą zajęcia z uczniem. Są to zarówno wychowawcy, nauczyciele, jak i pedagodzy. IPET określa nie tylko formę, ale przede wszystkim okres udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Określa się dokładny wymiar godzin, w którym poszczególna pomoc jest udzielana.

Idąc dalej, specjaliści biorą pod uwagę również opracowanie działań, które będą wspierały rodziców, bądź opiekunów prawnych. Oczywiście wszystko zależy od potrzeb i możliwości. Najczęściej jednak ustala się zakres działań w porozumieniu z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, a nawet organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami czy podmiotami, których działania opierają się na niesieniu pomocy rodzinom, dzieciom i młodzieży.

IPET to również określenie harmonogramu zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. Co, jeśli mamy do czynienia z uczniem z niepełnosprawnościami? Wówczas, w zależności od potrzeb, rozwoju i możliwości – nauczyciele decydują się na wykorzystanie technologii wspomagających to kształcenie.

Jak realizowane są zajęcia?

Wszystko uzależnione jest tak naprawdę od indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości danego ucznia. Praktyka pokazuje, iż zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne są zazwyczaj realizowane z uczniem indywidualnie, bądź w grupach, które liczą maksymalnie 5 osób.

IPET i WOPFU to dwa ważne, wzajemnie uzupełniające się dokumenty. Na podstawie WOPFU przygotowywany jest szczegółowy dokument IPET. Podsumowując – WOPFU jest oceną wychowawcy i innych specjalistów, z kolei IPET jest programem pisanym dla danego ucznia, w którym opisywane są konkretne działania w wyszczególnionych obszarach.

Wszystko to ma na celu stworzenie jednej, spójnej koncepcji pomocy uczniowi.

Podobne wpisy:

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.