Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy matce wzór

(1 opinia klienta)

17 

Przed przystąpieniem do sprawy rozwodowej kobieta może złożyć do sądu wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy matce. Takie pismo pozwala formalnie uregulować kwestię tego, z kim będzie mieszkać małoletnie dziecko w trakcie całego postępowania rozwodowego czy sprawy o separację.

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Czym jest miejsce pobytu dziecka?

Zgodnie z treścią art. 26 § 1 i 2 kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska (na wyłączność) lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, mającym osobne miejsce zamieszkania, to miejsca zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

Jeżeli zaś dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Z taką sytuacją można mieć do czynienia podczas sprawy rozwodowej czy sprawy o separację.

Kto może wnieść wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka?

Wniosek o zabezpieczenie pieczy nad dzieckiem składa się jednocześnie z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dziecka. Zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka to bardzo ważna sprawa, o której należy pamiętać, kiedy małżonkowie zdecydują się na rozstanie.

Dlaczego? Rodzice powinni pamiętać, że wszystko, co robią, musi mieć na celu dobro dziecka i interes społeczny. Również sąd będzie kierował się takimi przesłankami, decydując o tym, z kim zamieszka osoba małoletnia na czas postępowania.

Ponieważ sprawa rozwodowa może ciągnąć się latami, warto zadbać o to, by sąd ustalił, kto będzie sprawował w tym czasie opiekę nad dzieckiem oraz jak często będzie widywał się z nim drugi rodzic. Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka może złożyć każdy z rodziców. Decyzję w sprawie podejmie sąd.

Najczęściej sporządzany jest oczywiście wniosek o zabezpieczenie pobytu dziecka przy matce. Będzie to uzasadnione w szczególności w przypadku małych dzieci, które wymagają szczególnej opieki, a także w przypadku, kiedy dziecko jest dziewczynką. Może zdarzyć się jednak, że wniosek o zabezpieczenie pobytu złoży ojciec dziecka.

On także ma do tego pełne prawo, a zamieszkanie na stałe z ojcem będzie wskazane w przypadku, kiedy wniosek dotyczy nastoletniego chłopca. Sąd decyduje o miejscu zamieszkania dzieci na podstawie zgromadzonych dowodów, ale pod uwagę bierze też opinię nieletnich.

Warto pamiętać, że zamieszkiwanie przez rodziców w jednej miejscowości nie stanowi przeszkody do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców.

W swoim orzeczeniu sąd nie ustala bowiem miejsca zamieszkania dziecka pod konkretnym adresem, lecz stanowi, że miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowo miejsce zamieszkania danego rodzica – matki lub ojca.  Jak zostało wspomniane, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu:

 • przysługuje władza rodzicielska w pełni, na wyłączność,
 • powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka?

Do przygotowania wniosku o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka warto wykorzystać gotowy wzór – wzór wniosku o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy matce – z uwagi na fakt, że pismo to musi spełniać określone wymogi formalne.

Wniosek wymaga między innymi:

 • stosownego nagłówka, w którym określony zostanie rodzaj pisma,
 • oznaczenia sądu, do którego powinna trafić sprawa (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka),
 • podania danych rodziców i danych dziecka, w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.

Wniosek o zabezpieczenie musi zawierać także określenie sposobu, w jaki ma odbyć się zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka – czy przy matce, czy przy ojcu. Konieczne jest też uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy matce. Sąd udziela bowiem zabezpieczenia pod warunkiem, że wnioskodawca uprawdopodobni roszczenie i interes prawny w udzieleniu takiego zabezpieczenia.

Uprawdopodobnienie roszczenia polega na wykazaniu, że udzielenie zabezpieczenia zapewni dziecku odpowiednią ochronę prawną do czasu, kiedy sąd wyda ostateczny wyrok w sprawie. Wnioskodawca powinien napisać też, dlaczego to właśnie on powinien sprawować opiekę nad dzieckiem.

Kluczowe jest zatem opisanie, w jaki sposób rodzic realizuje kontakty z dzieckiem, jakie cechy osobowości łączą go z małoletnim, jaka jest jego sytuacja finansowa.

Za zabezpieczeniem miejsca pobytu dziecka z matką czy ojcem mogą przemawiać też takie aspekty, jak fakt uczęszczania do szkoły blisko mieszkania matki/ojca czy też posiadanie konkretnych predyspozycji wychowawczo-opiekuńczych przez matkę/ojca.

Czy zabezpieczenie pieczy nad dzieckiem jest darmowe?

Wniosek o zabezpieczenie pieczy nad dzieckiem można złożyć w pozwie o rozwód, w odpowiedzi na pozew lub w toku postępowania rozwodowego. Wniesienie wniosku do sądu podlega opłacie, jeśli wniosek wnosi pozwany.

Za zabezpieczenie pieczy nad dzieckiem nie płaci strona składająca pozew o rozwód, jeśli zawrze wniosek w pozwie rozwodowym.

Poza tym, opłatę od wniosku musi ponieść także strona powodowa, jeśli wnosi wniosek osobno w toku postępowania. Opłata od wniosku wynosi 100 zł. Obowiązek jej uiszczenia nie dotyczy strony zwolnionej przez sąd od ponoszenia kosztów sądowych.

Jak długo czeka się na zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka?

Wniosek o ustalenie opieki nad dzieckiem rozpatrywany jest w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy, uzyskaną opinię dziecka i zgromadzony materiał dowodowy.

Zasadniczo, w sprawach dotyczących pieczy nad małoletnimi dziećmi, sąd orzeka w przedmiocie zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien zostać rozpatrzony niezwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Zatem nawet składając wniosek o zabezpieczenie dziecka w trybie pilnym, raczej nie uda się uzyskać zabezpieczenia wcześniej.

Zabezpieczenie miejsca zamieszkania dziecka – podsumowanie

Istnienie roszczenia podlegającego zabezpieczeniu oznacza, że sąd może udzielić na wniosek strony tymczasową ochronę prawną, w przypadku wielu spraw rozwodowych, spraw o ustalenie miejsca pobytu dziecka, spraw dotyczących sprawowania władzy rodzicielskiej, itp. rodzic będący stroną w postępowaniu może złożyć wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy matce lub przy ojcu na czas trwania tego postępowania.

Sąd po otrzymaniu takiego wniosku, mając przede wszystkim na względzie dobro dziecka, może orzec o zabezpieczeniu miejsca pobytu dziecka przy którymś z rodziców.

Aby ustalić miejsce zamieszkania dziecka przy matce na czas trwania procesu jeśli właśnie tego wymaga dobro dziecka, należy złożyć w sądzie stosowny wniosek. Aby ułatwić Ci jego sporządzenie – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który zakupisz na samej górze strony.

1 opinia dla Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy matce wzór

 1. Anna G.

  wzór wniosku znacznie ułatwił mi sporządzenie pisma, bardzo dziękuję za pomoc!

  • Grzegorz Szwaciński

   Cieszymy się, że mogliśmy pomóc Pani Aniu.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-zabezpieczenie-miejsca-pobytu-dziecka-przy-matce-wzor
Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy matce wzór
17