Wzór wniosku o urlopowanie dziecka na weekendy

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać wniosek o urlopowanie dziecka na weekendy? Dziecko decyzją sądu przekazane pod opiekę zastępczą, na przykład do ośrodka opiekuńczego lub rodziny zastępczej, nadal może utrzymywać kontakty z bliskimi.

Służy temu instytucja tak zwanego urlopowania. W ramach urlopowania dziecko może zostać zabrane z opieki zastępczej na określony czas i na określonych warunkach. Aby uzyskać zgodę na urlopowanie dziecka na weekendy, należy złożyć w tej sprawie stosowny wniosek. 

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku o urlopowanie dziecka na weekendy – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Czym jest urlop dla małoletniego przebywającego w pieczy zastępczej?

Pojęcie urlopu dla małoletniego przebywającego w pieczy zastępczej pojawia się w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Dotyczy zaś między innymi dzieci umieszczonych w ośrodkach poprawczych czy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Urlop udzielany małoletniemu ma charakter nagrody.

O urlopowaniu mówi również Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania z pobytu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Zgodnie z treścią art. 8 tego aktu prawnego:

“1. Za zgodą sądu rodzinnego nieletni mogą być urlopowani do domu rodzinnego, opiekunów, krewnych lub formy pieczy zastępczej, w której nieletni został umieszczony.

Wniosek o wyrażenie przez sąd rodzinny zgody na urlopowanie nieletniego składa dyrektor ośrodka na prośbę wychowawcy. “

Na czym polega urlopowanie dziecka?

Urlopowanie dziecka polega na zabraniu dziecka z pieczy zastępczej do domu rodzinnego. Urlopowanie może odbywać się tylko w dni wolne od zajęć szkolnych, czyli w okresie wakacyjnym, w trakcie ferii, w czasie świąt i w weekendy. 

Procedura urlopowania dziecka zawsze wygląda podobnie. Wniosek o urlopowanie dziecka na święta czy na weekendy wnosi się do sądu rodzinnego (Wydział Rodzinny i Nieletnich), który ustanowił zastępcze miejsce zamieszkania małoletniego.

Nie ma znaczenia, czy dziecko znajduje się w rodzinie zastępczej, czy w młodzieżowym ośrodku opiekuńczym – wniosek zawsze kierowany będzie do sądu, który zadecydował o umieszczeniu małoletniego w pieczy zastępczej. 

Jeśli dziecko przebywa w ośrodku opiekuńczym, wpływ na wydanie decyzji w sprawie urlopowania będzie miał również dyrektor placówki.

To on ostatecznie podejmuje decyzję o wydaniu dziecka rodzicom biologicznym. Może też zawiesić lub uchylić zgodę sądu, lub samodzielnie wydać taką zgodę w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

Zasady urlopowania dziecka

Wniosek o urlopowanie dziecka z placówki opiekuńczo-wychowawczej może dotyczyć urlopowania jednorazowego lub cyklicznego, na przykład co weekend.

Przy każdym urlopowaniu rodziców lub innych krewnych wnioskujących o urlopowanie obowiązują zasady, określone regulaminem urlopowania.

W większości przypadków dokument przewiduje obowiązek samodzielnego odebrania dziecka i podpisania wielu oświadczeń, dotyczących przejęcia odpowiedzialności za małoletniego w czasie urlopowania.

Jeśli rodzic zjawi się po dziecko w stanie nietrzeźwości czy odurzenia, zgoda na urlopowanie zostanie cofnięta.

W trakcie urlopowania określonych zasad musi przestrzegać zarówno dziecko, jak i aktualny opiekun. Małoletni powinien przebywać w ustalonym we wniosku miejscu.

Rodzice mają też obowiązek pozostawania w stałym kontakcie z pracownikami ośrodka opiekuńczo-wychowawczego i zgłaszania im wszelkich problemów, na przykład pogorszenia stanu zdrowia dziecka. 

Należy pamiętać, że pracownicy ośrodka mogą złożyć rodzicom niezapowiedzianą wizytę kontrolną. Jeśli w trakcie takiej kontroli stwierdzą, że dziecko przebywa w szkodliwych warunkach, zabiorą je z powrotem do ośrodka – nawet w eskorcie policji, jeżeli będzie to konieczne.

Ważną zasadą urlopowania jest także odprowadzenie dziecka do ośrodka opiekuńczego w ustalonym terminie.

Rodzice powinni przestrzegać tych warunków nie tylko dlatego, że ich zachowanie będzie miało wpływ na uzyskanie kolejnej zgody na urlopowanie, ale również ze względu na fakt, że sąd bierze takie kwestie pod uwagę, orzekając o ewentualnym przywróceniu rodzicom praw rodzicielskich. 

Jak napisać wniosek o urlopowanie dziecka na weekendy?

Do przygotowania pisma z prośbą o urlopowanie warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o urlopowanie dziecka na weekendy. Dokument uwzględnia bowiem wszystkie wymagane elementy formalne, jak:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • dane wnioskodawcy,
  • adres wnioskodawcy,
  • dane adresata,
  • oznaczenie sygnatury akt dokumentów, na podstawie których dziecko trafiło do pieczy zastępczej,
  • treść wniosku z uzasadnieniem,
  • podpis.

Uniwersalny wzór wniosku do sądu o urlopowanie dziecka zawiera też niezbędne zobowiązania dotyczące przejęcia odpowiedzialności za małoletniego, pokrycia kosztów podróży dziecka i utrzymania, zapewnienia dziecku opieki materialnej i wychowawczej, a także zapewnienia terminowego powrotu małoletniego do ośrodka.

Bardzo ważną częścią pisma jest uzasadnienie wniosku o urlopowanie dziecka, czyli wskazanie, dlaczego wyrażenie zgody na spędzenie czasu z rodziną będzie dla małoletniego korzystne.

W większości przypadków rodzice powołują się tutaj na chęć wzmacniania więzi rodzinnych, wspólnego świętowania czy nawet lepszego poznawania się.

Zgoda sądu na urlopowanie dziecka zostanie wnioskującemu udzielona pod warunkiem, że instytucja nie będzie miała zastrzeżeń co do właściwego sprawowania nad dzieckiem tymczasowej opieki.

Kiedy nie trzeba wnioskować do sądu o urlopowanie?

Wniosek o urlopowanie dotyczy zasadniczo dzieci przebywających w pieczy zastępczej, które nie ukończyły 15. roku życia. Małoletni, którzy ukończyli 15. rok życia, mogą samodzielnie opuszczać ośrodek opiekuńczo-wychowawczy i udawać się do domu rodzinnego, jeśli posiadają aktualną zgodę dyrektora placówki.

W takim przypadku zgoda sądu nie jest konieczna. Placówka wymaga natomiast sporządzenia pisemnego oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na samodzielne opuszczanie placówki przez ich dziecko.

Obowiązkowe jest także telefoniczne informowanie ośrodka o wizycie dziecka, czyli potwierdzenie, że małoletni dotarł do miejsca zamieszkania. 

Na zakończenie

Rodzic lub krewny dziecka, które trafiło do rodziny zastępczej, zakładu poprawczego, domu dziecka lub ośrodka wychowawczego, może starać się o udzielenie urlopowania dziecka, składając do wydziału rodzinnego stosowny wniosek.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór prośby o urlopowanie dziecka na weekend, który zakupisz na samym górze strony.

Gdzie złożyć wniosek? podpisany wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Zabranie dziecka na weekend bądź weekendy będzie jednak możliwe dopiero po otrzymaniu zezwolenia sądu.

1 opinia dla Wzór wniosku o urlopowanie dziecka na weekendy

  1. Roman Zwilski

    pismo dobrze napisane, zwięźle, na temat, zawiera wszystkie potrzebne informacje, wystarczy uzupełnić wzór.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-wniosku-o-urlopowanie-dziecka-na-weekendy-przyklad
Wzór wniosku o urlopowanie dziecka na weekendy
17