Wniosek o przysposobienie dziecka przez ojczyma – wzór

(2 opinie klientów)

17 

Jak napisać wniosek o przysposobienie dziecka przez ojczyma? Ojczym chcący zaadoptować dziecko swojej żony musi wnieść do sądu wniosek o przysposobienie. W jego treści ma przede wszystkim opisać motywacje oraz oczekiwania, które skłoniły go do podjęcia decyzji o adopcji.

Jak sporządzić i przekonująco uargumentować takie pismo, by przyniosło spodziewane rezultaty? aby ułatwić Ci napisanie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (2)

Czym jest przysposobienie dziecka?

Mianem przysposobienia, innymi słowy – adopcji, określa się formalne uznanie za własne dziecka innej osoby, czyli dziecka obcego z perspektywy biologicznej. W wyniku przysposobienia dziecka pomiędzy stronami powstaje stosunek rodzinno-prawny analogiczny do pokrewieństwa.

Procedura adopcyjna jest zawsze wszczynana na wniosek strony zainteresowanej – np. przysposobienie dziecka przez męża matki może się odbyć, jeżeli on sam wystąpi o to do sądu.

Przysposabiający, starający się o adopcję dziecka współmałżonka, będzie dla dziecka osobą spowinowaconą.

Rodzaje przysposobienia i ich prawne konsekwencje

Na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyróżnia się trzy typy przysposobienia:

 • przysposobienie całkowite (nierozwiązywalne/anonimowe): między stronami powstaje nierozerwalna więź podobna do pokrewieństwa. Dziecko zostaje w pełni włączone do nowej rodziny, tracąc poprzednią tożsamość – przyjmuje nazwisko rodziców adopcyjnych (na ich życzenie może również dostać nowe imię). Co więcej, władza biologicznych rodziców dziecka wygasa, a więzi z naturalnymi krewnymi ulegają zerwaniu. W przypadku tego rodzaju adopcji sporządzany jest nowy akt urodzenia dziecka, przy czym stary nie podlega ujawnieniu w przyszłości;
 • przysposobienie pełne (rozwiązywalne): powoduje niemal te same skutki, co adopcja całkowita, z tą różnicą, że przysposobienie pełne może zostać zerwane i nie jest objęte ścisłą tajemnicą. Przysposobiony za pośrednictwem adopcji pełnej może, po osiągnięciu pełnoletności, wystąpić z wnioskiem o ujawnienie rzeczywistego aktu urodzenia i odkryć swoją biologiczną tożsamość;
 • przysposobienie niepełne: dotyczy wyłącznie relacji pomiędzy przysposabiającym a przysposabianym, nie ustanawia więzi z pozostałymi członkami rodziny (poza dziadkami). Więź adoptowanego dziecka z biologicznym rodzicem i biologicznymi krewnymi nie zostaje zerwana, a do aktu urodzenia niewprowadzane są zmiany – informacja o rodzicach adopcyjnych widnieje tylko w skróconym akcie urodzenia.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by adopcja dziecka była możliwa?

Zgodnie z prawem przysposobić można tylko osobę małoletnią. W przypadku, gdy dziecko ukończyło 13. rok życia, samo musi wyrazić zgodę na adopcję.

Kolejnym warunkiem związanym z procedurą adopcyjną jest wymaganie, by między stronami występowała taka różnica wieku, jaka mogłaby dzielić biologicznego rodzica i jego dziecko.

Ustawodawca zwraca ponadto uwagę, że rozpatrując wniosek o przysposobienie dziecka współmałżonka, sąd ma się kierować dobrem dziecka małoletniego. Z tego względu osoba chcąca adoptować dziecko musi spełniać określone kryteria:

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 • mieć osobiste kwalifikacje, które uzasadniają przekonanie, że będzie się wywiązywać z obowiązków przysposabiającego wobec przysposabianego dziecka;
 • posiadać opinię kwalifikacyjną oraz  świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny – ta zasada nie odnosi się do spokrewnionych czy spowinowaconych z dzieckiem, a więc też ojczyma. Nie należy jednak zapominać, że sąd może w toku postępowania wystąpić o sporządzenie takiej opinii.

Czy biologiczni rodzice muszą się zgodzić na przysposobienie dziecka?

By mogło dojść do adopcji przez ojczyma, nieodzowna jest zarówno zgoda matki na przysposobienie dziecka, jak i biologicznego ojca.

Zasada ta nie odnosi się jedynie do sytuacji, gdy rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, a także gdy rodzic jest nieznany bądź porozumienie się z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

Źródło: Art. 119 Przysposobienie za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Jak napisać wniosek o przysposobienie dziecka przez ojczyma?

Procedura adopcyjna zawsze wszczynana jest na wniosek strony zainteresowanej przysposobieniem dziecka. Pismo takie należy złożyć do wydziału rodzinnego w sądzie rejonowym.

Wniosek o przysposobienie dziecka żony powinien zawierać określone elementy:

 • datę i miejsca sporządzenia pisma;
 • dane wnioskodawcy;
 • wskazanie uczestników postępowania;
 • oznaczenie sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka;
 • osnowę (treść) wniosku: w tej części należy wskazać dane i datę urodzenia dziecka oraz określić, o jaki rodzaj przysposobienia wnioskodawca wnosi (całkowite/pełne/niepełne);
 • uzasadnienie: ma wskazywać na motywy decyzji ojczyma o adopcji, czyli dlaczego chcemy przysposobić dziecko. Wnioskodawca może posłużyć się argumentem, że zbudował zażyłą relację z dzieckiem, przywołać długość stażu małżeństwa z jego matką, a przede wszystkim – podkreślić chęć i możliwość zaspokojenia wszelkich potrzeb dziecka oraz zapewnienia mu optymalnych warunków szeroko pojętego rozwoju;
 • własnoręczny podpis wnioskodawcy;
 • listę dowodów i załączników.

Wniosek o przysposobienie dziecka przez męża matki należy ponadto złożyć wraz z poniższymi załącznikami:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa;
 • zaświadczenie dotyczące zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia wnioskodawcy;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia nie będzie uniemożliwiał przysposabiającemu sprawowania opieki nad dzieckiem.

*Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym, w wydziale rodzinnym i jest on wolny od jakichkolwiek opłat.

Na koniec

Rozwodów jest Polsce coraz więc, a w związku z tym pojawia się coraz więcej rodzin zrekonstruowanych, w których macocha bądź ojczym decydują się na przysposobienie dziecka partnerki.

Przysposobienie dziecka żony nazywane często jako adopcja dziecka, jest regulowane przez prawo bardzo dokładnie. Przepisy prawa określają wymogi i kryteria, które spełnić musi kandydat na przysposabiającego.

Aby przysposobić dziecko żony – przysposabiający jest w dużo lepszej sytuacji niż rodzic chcący zaadoptować dziecko z ośrodka adopcyjnego (OA), ponieważ procedury w tym przypadku są bardziej uproszczone ze względu na to, że przysposabiający jest spowinowacony z matką dziecka.

2 opinie dla Wniosek o przysposobienie dziecka przez ojczyma – wzór

 1. Damian Koziela

  Moja opinia o wniosku jest pozytywna, wzór przygotowany profesjonalnie, trzeba jedynie wypełnić puste pola.

 2. Michał L.

  POLECAM!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-przysposobienie-dziecka-przez-ojczyma-wzor-przyklad
Wniosek o przysposobienie dziecka przez ojczyma - wzór
17