Przykładowe uzasadnienie zmiany nazwiska dziecka

17 

Zmiany nazwiska dziecka dokonuje się na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wniosek o zmianę nazwiska dziecka składa rodzic lub opiekun prawny, natomiast decyzję w sprawie podejmuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub sąd rodzinny.

Kiedy można zmienić nazwisko osoby nieletniej i jak powinno wyglądać przykładowe uzasadnienie zmiany nazwiska dziecka? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego uzasadnienia przygotowaliśmy przykładowy wzór uzasadnienia w kilku wersjach, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie

Aby można było dokonać zmiany nazwiska dziecka, potrzebna jest zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Wyjątkiem od tej zasady jest zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie, czyli najczęściej zmiana nazwiska dziecka na nazwisko matki.

Zasadniczo, rozwód rodziców nie wpływa na to, jakie nazwisko nosi ich wspólne dziecko. Nawet jeśli jedno z rodziców po rozwodzie wróci do swojego poprzedniego nazwiska, nie ma to związku z nazwiskiem, jakie nosi małoletni.

Aby doszło do zmiany nazwiska dziecka po rozwodzie, potrzebny jest odpowiedni wniosek w tej sprawie oraz zgoda wyrażona przez ojca małoletniego lub sąd rodzinny. Co więcej, jeśli dziecko ma 13 lat lub więcej, również ono musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska. 

Po rozwodzie możliwa jest także zmiana nazwiska dziecka na nazwisko ojczyma, przy czym należy rozróżnić tutaj dwie sytuacje:

 • dziecko nosi nazwisko panieńskie matki,
 • dziecko nosi nazwisko ojca lub nazwisko stworzone poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli rodziców.

W pierwszym przypadku wystarczy, że małżonkowie złożą wspólne oświadczenie, że dziecko będzie nosiło takie nazwisko jak ojczym (takie nazwisko, jakie nosiłoby wspólne dziecko małżonków). W drugim przypadku niezbędna będzie zgoda ojca dziecka na zmianę nazwiska (na nazwisko ojczyma) oraz zgoda samego dziecka, jeśli ukończyło 13. rok życia. 

Zmiana nazwiska dziecka bez zgody drugiego rodzica

Istnieje kilka sytuacji, w których zgoda obojga rodziców nie jest niezbędna, aby można było dokonać zmiany nazwiska dziecka. Mowa tu przede wszystkim o sytuacjach, w których dochodzi do utraty władzy rodzicielskiej przez tego z rodziców, którego nazwisko nosi dziecko. Zgoda ojca na zmianę nazwiska dziecka nie będzie potrzebna w przypadku:

Do zmiany nazwiska dziecka może dojść nawet wtedy, kiedy ojciec nie wyraża na to zgody – wyraża sprzeciw. W takim przypadku, gdy rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, zgodę zastępczą może wydać sąd rodzinny. Przykładowo, sąd może kierować się dobrem dziecka i zmienić jego nazwisko w przypadku, kiedy ojciec nie utrzymuje z nim kontaktu. 

Ciekawa jest także sytuacja, w której matka dziecka chce zmienić nazwisko dziecka na nazwisko ojca biologicznego. Czasami zdarza się, że dziecko rodzi się w związku, w którym mężczyzna nie jest jego biologicznym ojcem, ale uznaje dziecko za swoje, zatem małoletni nosi jego nazwisko.

W takich okolicznościach ewentualna zmiana nazwiska na nazwisko ojca biologicznego jest łatwiejsza w ciągu pół roku od dnia uznania ojcostwa, natomiast później procedura przebiega standardowo – niezbędny jest wniosek matki i zgoda ojca prawnego, bądź rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego, który kieruje się dobrem dziecka.

Jak zmienić nazwisko dziecka?

Odpowiednie uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska dziecka to jeden z warunków dokonania takiej zmiany. Drugi warunek dotyczy spełnienia formalności, w tym złożenia odpowiedniego wniosku i kompletu dokumentów. Wniosek o zmianę nazwiska dziecka składa się w urzędzie stanu cywilnego właściwego ze względu na stałe miejsce pobytu wnioskodawcy. Do wniosku o zmianę nazwiska dziecka dołącza się:

 • odpis zupełny aktu urodzenia,
 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zgodę na zmianę nazwiska (oświadczenia rodziców dziecka).

Odpisy mogą nie być konieczne, jeżeli wniosek składany jest w tym samym urzędzie, w którym zostały sporządzone wymienione akty. Jeśli zaś chodzi o sam wniosek o zmianę nazwiska, to należy uwzględnić w nim:

 • dane dziecka: imię, nazwisko, adres, PESEL,
 • nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
 • wskazanie stosownej podstawy prawnej,
 • uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska dziecka.

Warto pamiętać, że wniosek o zmianę nazwiska podlega opłacie. Opłata skarbowa wynosi w tym przypadku 37 zł, a dowód jej uiszczenia należy dołączyć do wniosku o zmianę nazwiska dziecka.

Jak uzasadnić zmianę nazwiska dziecka?

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak uzasadnić zmianę nazwiska dziecka, należy sięgnąć zarówno do orzecznictwa, jak i do przepisów, które dotyczą także zmiany nazwiska przez osoby pełnoletnie. Mowa tutaj o przepisach ustawy o zmianie imienia i nazwiska, zgodnie z którymi zmiany tego typu można dokonać jedynie z ważnych powodów, takich jak:

 • zmiana nazwiska ośmieszającego,
 • zmiana nazwiska nielicującego z godnością człowieka,
 • zmiana na nazwisko używane,
 • zmiana na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
 • zmiana na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Takie przyczyny zmiany nazwiska wskazywane będą najczęściej wtedy, kiedy decyzję o zmianie nazwiska dziecka rodzice podejmą zgodnie. Natomiast w przypadku, kiedy zmiana nazwiska dziecka jest decyzją jednego z rodziców, powody wskazywane jako „ważne” zazwyczaj będą miały już inny charakter. Przykład uzasadnienia wniosku o zmianę nazwiska dziecka może wskazywać między innymi na:

 • brak kontaktu dziecka z drugim rodzicem,
 • względy wychowawcze,
 • chęć zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa i przynależności do rodziny, w której faktycznie się wychowuje, itd. 

Każdy wniosek o zmianę nazwiska jest rozpatrywany indywidualnie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a katalog przyczyn, jakie można uznać za ważne w sposób obiektywny, nie jest zamknięty. Należy pamiętać zatem, że uzasadnienie będzie rozpatrywane pod kątem zasadności podjętej decyzji. Jeśli zaś w sprawie rozstrzygać będzie sąd, weźmie on pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka.

Warto wiedzieć również, że nie można zmienić nazwiska na nazwisko:

 • historyczne,
 • wsławione w dziedzinie: nauki, kultury, polityki, działalności społecznej,

chyba że takie samo nazwisko nosi członek rodziny dziecka. Poza tym, zgodnie z przepisami, żaden obywatel nie może nosić nazwiska dłuższego niż nazwisko dwuczłonowe.

Jak nadaje się nazwisko dziecku?

Co decyduje o tym, jakie nazwisko będzie miało dziecko? W przypadku małżeństw sprawa jest bardzo prosta, ponieważ odpowiednie oświadczenie w tej sprawie przyszli rodzice składają tuż przed ślubem lub zaraz po ślubie. Na podstawie takiej deklaracji ich wspólne dzieci mogą nosić:

 • nazwisko wspólne obojga małżonków,
 • nazwisko matki,
 • nazwisko biologicznego ojca,
 • nazwisko podwójne, matki i ojca (w tej kolejności).

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli małżonkowie nie złożą takiej deklaracji, dziecko będzie nosiło nazwisko obojga rodziców (przedtem było to nazwisko ojca). Co ważne, w momencie sporządzania aktu urodzenia dziecka można zmienić jeszcze treść złożonego wcześniej oświadczenia i nadać dziecku inne nazwisko. 

Natomiast w przypadku dzieci urodzonych w związkach nieformalnych, małoletni automatycznie otrzymują zawsze nazwisko matki. Jeśli ojciec dziecka chce je uznać, może zrobić to dobrowolnie w urzędzie stanu cywilnego, ale na nadanie małoletniemu nazwiska ojca potrzebna jest zgoda obojga rodziców.

Kilka zdań na koniec

Jak zmienić nazwisko dziecka? Zmiana nazwiska dziecka następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć w formie załączników odpowiednie dokumenty. Wniosek dotyczący zmiany nazwiska dziecka składa rodzic bądź jego opiekun prawny. Cały proces zmiany nazwiska dziecka reguluje Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008 roku.

Jak już wspomnieliśmy, najważniejsze we wniosku będzie jego uzasadnienie i argumenty, które przytoczy rodzic celem zmiany nazwiska dziecka. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego uzasadnienia, przygotowaliśmy kilka przykładowych uzasadnień, które pobierzesz na samej górze strony.

przykladowe-uzasadnienie-zmiany-nazwiska-dziecka
Przykładowe uzasadnienie zmiany nazwiska dziecka
17