Wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy – wzór

17 

Jak napisać wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy? Zaliczenie dodatkowych lat do stażu pracy przekłada się na liczne korzyści dla pracownika, w tym również finansowe.

Podanie o doliczenie lat pracy może złożyć natomiast osoba, która prowadziła własne gospodarstwo rolne, była współmałżonkiem rolnika lub członkiem rodziny rolniczej. Kiedy możliwe jest zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy pracownika i jak napisać wniosek w tej sprawie?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kto i kiedy może złożyć wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy?

Jeśli taką możliwość przewidują przepisy płacowe u danego pracodawcy, pracownik może złożyć wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy po spełnieniu warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Zgodnie z treścią tej ustawy do stażu pracy pracownika można zaliczyć:

 • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego,
 • okresy pracy w gospodarstwie rolnym małżonka,
 • przypadające przed 1. stycznia 1983 roku okresy pracy w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów (po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia), poprzedzające objęcie tego gospodarstwa na własność i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście, bądź ze współmałżonkiem,
 • przypadające po dniu 31. grudnia 1982 roku okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i ich rodzin, o czym poniżej).

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1982 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin jako domownika określają członka rodziny rolnika i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, które  pozostawały we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem oraz ukończyły 16 rok życia, nie podlegały innemu ubezpieczeniu, a praca w gospodarstwie rolnym stanowiła dla nich główne źródło dochodu.

Obecnie przepisy te są nieco zmodyfikowane, dlatego zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, za domownika uznaje się osobę bliską rolnikowi, która:

 • ukończyła 16 lat,
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego lub w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracuje w gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy,
 • nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

”Osobą bliską” jest zaś osoba, która ma z rolnikiem osobiste więzi rodzinne lub quasi rodzinne. Więzi te powinny wyjaśniać, dlatego pracę w gospodarstwie rolnym dana osoba wykonywała bez wynagrodzenia.

W praktyce, za osoby bliskie rolnikowi uznaje się jego dzieci i dzieci przysposobione, współmałżonków tych dzieci, wstępnych oraz rodzeństwo, ewentualnie dalszych krewnych, jeśli można wykazać, że łączą ich z rolnikiem bliskie więzi.

Czy pracodawca ma obowiązek zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy?

Jak zostało wspomniane, jeśli przepisy płacowe w zakładzie pracy przewidują możliwość wliczania pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy, pracodawca powinien zaliczyć taki okres pracy do ogólnego stażu pracy na wniosek swojego pracownika.

Może jednak zakwestionować wiarygodność przedstawionych mu dokumentów i wystąpić o potwierdzenie autentyczności zaświadczenia do właściwego urzędu gminy lub od razu odmówić zaliczenia stażu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do stażu pracy.

Jeśli zaś pracownik nie zgadza się z taką decyzją, powinien wystąpić do sądu pracy i dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Jak wnioskować o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy?

Osoba, która ma taką możliwość, może przygotować wniosek do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie, uzyskując uprzednio odpowiednie zaświadczenie z urzędu gminy. Zaświadczenie to ma potwierdzać okresy pracy pracownika we wskazanym gospodarstwie rolnym.

Urząd gminy wydaje takie zaświadczenie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, o ile nie ma żadnych niepewności co do faktu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym czy co do czasu wykonywania tej pracy.

W przypadku spraw spornych, urząd gminy przeprowadza postępowanie dowodowe z dokumentów, którymi dysponuje. Dokumenty te to między innymi:

 • księgi podatkowe,
 • rejestry gruntów,
 • ewidencja wojskowa,
 • dokumentacja ubezpieczenia społecznego i majątkowego.

Jeśli urząd gminy nie dysponuje żadnym z tych dokumentów i nie może na ich podstawie wydać zaświadczenia, to zawiadamia o tym fakcie wnioskodawcę (na piśmie). W takich okolicznościach urząd gminy wszczyna postępowanie w celu ustalenia okresów pracy pracownika w gospodarstwie rolnym, a jeśli w trakcie takiego postępowania nie ma innych dowodów, urzędnicy przesłuchują świadków.

Świadkami w takim przypadku powinny być co najmniej dwie osoby, które posiadają informacje o tym, iż wnioskodawca pracował w danym gospodarstwie rolnym w określonym czasie. Mogą to być między innymi osoby, które zamieszkiwały w sąsiedztwie tego gospodarstwa rolnego.

Zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym przyjmuje pracownik urzędu gminy, czyli proces odbywa się w obecności wyznaczonego pracownika urzędu, który następnie spisuje je do protokołu. Na tej podstawie wydawane jest zaświadczenie, które wnioskodawca może przedstawić pracodawcy.

Jak napisać wniosek do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy?

Podanie do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy to stosunkowo prosty dokument, który nie wymaga uzasadnienia. Rolę takiego uzasadnienia przejmuje bowiem zaświadczenie uzyskane z urzędu gminy.

Pismo można przygotować w oparciu o nasz wzór wniosku o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy. Druk wystarczy wypełnić takimi informacjami jak:

 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • wskazanie okresów pracy w gospodarstwie rolnym,
 • podpis pracownika.

Czy warto złożyć wniosek o doliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy? Z pewnością, bowiem ma to wpływ na obliczanie prawa do emerytury i wyliczanie ogólnego stażu pracy, który wiąże się między innymi z możliwością uzyskania dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej.

Zsumowanie informacji

To głównie od stażu pracy i wysokości zarobków zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy. Dlatego jeśli z jakichś przyczyn organ odmawia nam wliczenia do stażu pracy okresu przepracowanego w gospodarstwie – przysługuje nam odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), które należy złożyć w ciągu 7 dni od daty otrzymania negatywnej decyzji.

Odmowa wydania zaświadczenia następuje poprzez wydanie pisemnego postanowienia, a na postanowienie przysługuje zażalenie.

Jeśli natomiast nie dysponujemy dokumentami, które uzasadniają wydanie zaświadczenia o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolniczym, możemy posiłkować się zeznaniami co najmniej dwóch świadków – którzy poświadczą, że faktycznie pracowaliśmy w takim gospodarstwie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-zaliczenie-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-do-stazu-pracy-wzor
Wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy - wzór
17