Wniosek o kontynuację stażu w innej placówce – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać wniosek o kontynuację stażu w innej placówce? Nauczyciel może kontynuować staż w innej szkole, jeżeli spełni łącznie dwa warunki określone w przepisach.

Przed złożeniem wniosku o kontynuację stażu na nauczyciela mianowanego w innej placówce, warto upewnić się, od jakiej daty staż zostanie wznowiony, a także czy konieczne jest złożenie nowego planu rozwoju zawodowego.

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o kontynuację stażu w innej placówce, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Kiedy nauczyciel może kontynuować staż w innej szkole?

Jak zostało wspomniane, kontynuacja stażu w innej szkole jest dozwolona pod warunkiem spełnienia dwóch wymogów, określonych w przepisach karty nauczyciela. Zgodnie z treścią art. 9f Karty Nauczyciela:

2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Nauczyciel może kontynuować więc staż w innej szkole, jeśli:

 • podejmie nową pracę w ciągu 3 miesięcy od dnia ustania poprzedniego stosunku pracy,
 • za okres dotychczas odbytego stażu uzyska pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Jeśli nauczyciel zmienia miejsce pracy w trakcie odbywania stażu, jest traktowany odpowiednio na podstawie przepisów rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Wniosek o kontynuację stażu

Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany składają wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego. Rozpoczynając staż, nauczyciel składa zatem dwa dokumenty:

 • wniosek o rozpoczęcie stażu,
 • plan rozwoju zawodowego.

Natomiast nauczyciel, który zmienia miejsce zatrudnienia, nie składa wniosku o rozpoczęcie stażu. Składa zaś wniosek o kontynuację stażu na nauczyciela mianowanego w innej placówce.

Co ważne, jeśli nauczyciel rozpoczyna pracę w nowej szkole z początkiem roku szkolnego, może od razu złożyć  wniosek o kontynuację stażu w innej placówce. W takich okolicznościach nie wie on jeszcze, czy uzyska pozytywną ocenę dorobku zawodowego za dotychczas odbyty okres stażu.

Jeśli taką otrzyma, odbyty już okres stażu zostanie mu zaliczony do ogólnego okresu stażu. W innych okolicznościach można zakładać natomiast, że staż nie będzie kontynuowany – nauczyciel będzie musiał odbyć cały staż od początku.

Czy do wniosku dołącza się plan rozwoju zawodowego?

Przepisy obowiązujące nauczycieli nie odnoszą się bezpośrednio do kwestii, jaki plan rozwoju zawodowego ma przedstawić nauczyciel, który składa wniosek o kontynuację stażu w innej placówce.

Przyjmuje się jednak, że powinien to być ten sam plan rozwoju zawodowego, który nauczyciel złożył na ręce dyrektora placówki wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu.

Warto pamiętać, że dyrektor szkoły, na podstawie § 3 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia, zatwierdza lub zwraca nauczycielowi plan rozwoju zawodowego w celu wprowadzenia w nim niezbędnych zmian.

Jak otrzymać cząstkową ocenę dorobku zawodowego za okres stażu?

Przepisy karty nauczyciela nie przewidują osobnego trybu dokonania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres przerwanego stażu. Należy przyjąć zatem, że zastosowanie znajdą tutaj przepisy dotyczące oceny dorobku zawodowego za okres całego stażu.

Podstawą wydania cząstkowej oceny dorobku zawodowego będzie zatem złożone przez nauczyciela sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Kiedy nauczyciel złoży takie sprawozdanie, dyrektor będzie miał 21 dni na dokonanie oceny jego dorobku zawodowego.

Ocena może zostać wydana dopiero po zakończeniu okresu zatrudnienia nauczyciela, gdyż ten nie może złożyć sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego wcześniej niż w ostatnim dniu zatrudnienia.

Warto pamiętać, że ocena dorobku zawodowego może być pozytywna lub negatywna. Dyrektor sporządza ją na piśmie, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości wniesienia odwołania.

Jak napisać wniosek o kontynuację stażu w innej placówce?

Do przygotowania wniosku o kontynuację stażu w innej szkole, najłatwiej jest wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o kontynuację stażu w innej placówce, który uwzględnia wszystkie wymagane elementy formalne takiego pisma.

Dokument w dużej mierze przypomina poprzednio składany wniosek o rozpoczęcie stażu. Zawiera jednak również dodatkowe informacje, w tym oznaczenie okresu odbytego już stażu czy wskazanie terminu, w którym nauczyciel chciałby wznowić odbywanie stażu.

Uniwersalny wzór wniosku o kontynuację stażu na nauczyciela mianowanego w innej placówce uwzględnia:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,
 • oznaczenie danych adresata – dyrektora szkoły, w której staż ma być kontynuowany,
 • oznaczenie danych nauczyciela,
 • prośbę o umożliwienie kontynuowania stażu,
 • prośbę o określenie zasad odbywania stażu,
 • prośbę o określenie terminu zakończenia stażu,
 • prośbę o zapewnienie prawidłowego przebiegu stażu,
 • podpis  nauczyciela.

Zanim nauczyciel wypełni i złoży wzór wniosku o przeniesienie stażu do innej szkoły, wskazane jest, aby porozumiał się z dyrektorem placówki, w której chce być zatrudniony.

Podsumowując, nauczyciel, który zmienia miejsce zatrudnienia w trakcie odbywania stażu, powinien przedstawić dyrektorowi, u którego zostanie zatrudniony:

 • wniosek o kontynuację stażu,
 • ocenę dorobku zawodowego za okres dotychczasowego stażu (kiedy ją otrzyma),
 • zatwierdzony wcześniej plan rozwoju zawodowego,
 • opcjonalnie sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Od jakiego momentu następuje kontynuacja stażu?

Czy staż jest kontynuowany od dnia zatrudnia nauczyciela, czy od dnia przedłożenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela? Przepisy nie odnoszą się wprost do tej kwestii. Często jednak nauczyciel, który podejmuje pracę w nowej szkole, nie posiada jeszcze oceny dorobku zawodowego z poprzedniego miejsca zatrudnienia.

W przypadku, gdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres dotychczasowego stażu, dyrektor szkoły zalicza mu okres stażu odbytego u innego pracodawcy (poprzedniej szkole) – obowiązkowo.

W takich okolicznościach można powiedzieć, że staż jest kontynuowany już od dnia podjęcia pracy w nowej szkole.

Przerwanie stażu a dokumentacja

Fakt przerwania i kontynuowania stażu w innej szkole nie wpływa na to, ile dokumentów musi przygotować nauczyciel. Dokumentami załączanymi do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego czy egzaminacyjnego zgodnie z przepisami są:

 • zaświadczenie dyrektora obejmujące okres całego stażu, nawet w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia,
 • kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu, obejmującej pełny okres stażu.

Zatem nauczyciel nie przedstawia dwóch osobnych zaświadczeń, dwóch ocen dorobku zawodowego czy dwóch sprawozdań. Nie ma znaczenia fakt, że przerwał on odbywanie stażu w jednej szkole i kontynuował jego odbywanie w innej placówce. Staż jest traktowany jako całość, nawet jeśli zmieni się miejsce zatrudnienia nauczyciela.

Podstawa prawna: Karta Nauczyciela.

1 opinia dla Wniosek o kontynuację stażu w innej placówce – wzór

 1. Maria Tuszyńska

  wzór wniosku o przeniesienie stażu do innej szkoły pobrany bez żadnych problemów, druk dostępny zaraz po opłaceniu zamówienia

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-kontynuacje-stazu-w-innej-placowce-wzor-pdf-doc
Wniosek o kontynuację stażu w innej placówce - wzór
17