Ocena stażysty przez opiekuna stażu – wzór

17 

Obowiązkiem opiekuna stażu jest przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu. Taki projekt opiekun przedstawia dyrektorowi, a na jego podstawie kierujący placówką dokonuje ostatecznej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Opiekun stażu powinien przygotować ocenę stażysty w ciągu 7 dni od dnia zakończenia przygotowania do zawodu.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiej oceny przygotowaliśmy kilka przykładowych ocen stażysty, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Ustalenie oceny dorobku zawodowego za okres stażu

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu regulowana jest przez przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dotyczy ona nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu na „starych” zasadach.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego w ciągu 21 dni po tym, jak nauczyciel złoży sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. W sprawozdaniu uwzględnia się efekty realizacji tego planu – dla nauczyciela i dla szkoły. Na złożenie sprawozdania pedagog ma 7 dni, licząc od dnia zakończenia stażu.

Ustalając ocenę dorobku zawodowego, dyrektor bierze pod uwagę stopień realizacji zatwierdzonego wcześniej planu rozwoju zawodowego. Ocena dorobku może być pozytywna lub negatywna. Przed ustaleniem oceny dyrektor zapoznaje się z projektem oceny dorobku zawodowego, który sporządza opiekun stażu. Kierujący placówką ma też obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców. Na taką opinię czeka do 14 dni. Brak opinii nie wstrzymuje dalszego postępowania, zatem dyrektor ustala ocenę nawet bez opinii.

Ocena dorobku zawodowego musi zostać przygotowana na piśmie i musi zawierać uzasadnienie. Uwzględnia się w niej także pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. 

Jeśli ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, nauczyciel może złożyć wniosek o odbycie dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy. Za zgodą dyrektora po odbyciu stażu dokonywana jest ponowna ocena. 

Jakie informacje powinna zawierać ocena stażysty przez opiekuna stażu?

Ocena stażysty przez opiekuna stażu, czyli projekt oceny dorobku zawodowego, musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Opiekunów stażu nie obowiązuje w tym zakresie żaden konkretny wzór pisma, jednak z pewnością należy uwzględnić w nim:

 • dane placówki, w której realizowany jest staż,
 • dane nauczyciela, w tym: imię, nazwisko, nazwa szkoły, nauczany przedmiot, wykształcenie, 
 • informacje o okresie stażu,
 • datę rozpoczęcia pracy w szkole.

Jeśli zaś chodzi o samą treść oceny, to należy odnieść się w niej przede wszystkim do stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela stażystę, a także do zadań, jakie realizował pedagog na swoim stanowisku. Dotyczy to między innymi:

 • poznania zasad funkcjonowania szkoły,
 • poznania organizacji pracy szkoły,
 • poznania sposobu prowadzenia dokumentacji szkolnej,
 • poznania zasad zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w szkole.

Projekt oceny dorobku zawodowego opiekuna stażu może nawiązywać do pracy i współpracy nauczyciela z innymi pedagogami. Zwykle uwzględnia się w nim między innymi:

 • uczestnictwo w zajęciach w charakterze obserwatora,
 • omawianie obserwowanych zajęć z prowadzącymi pod względem metodycznym i merytorycznym,
 • prowadzenie własnych zajęć dydaktycznych pod okiem opiekuna stażu,
 • analizowanie zajęć z nauczycielem, 
 • prowadzenie zajęć otwartych,
 • zaangażowanie w życie szkoły, np. przygotowywanie dzieci do konkursów, organizacja apeli, przedstawień szkolnych,
 • pracę nad własnym rozwojem zawodowym,
 • dokumentowanie podejmowanych działań,
 • umiejętności merytoryczne i metodyczne,
 • przygotowywanie planów pracy, programów i scenariuszy zajęć,
 • przyjmowanie wskazówek, uwag, propozycji innych nauczycieli,
 • istotne cechy charakteru i kompetencje miękkie, jak cierpliwość, dbanie o porządek i dyscyplinę w klasie, spokojne usposobienie. 

Przykładowa opinia opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego powinna zakończyć się także podsumowaniem, czyli oceną pozytywną lub negatywną za oznaczony okres stażu. 

Jakie kryteria stosuje się przy ocenie opiekuna stażu nauczyciela?

Ocena opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego może wyglądać inaczej niż chociażby ocena opiekuna stażu na nauczyciela dyplomowanego ze względu na fakt, że stawia się przed nimi nieco inne wymagania. 

Zgodnie z treścią wspomnianego już rozporządzenia, wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego to:

 • znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
 • umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły,
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów,
 • umiejętność indywidualizowania nauczania;
 • umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
 • umiejętność korzystania z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
 • znajomość środowiska uczniów i ich problemów,
 • umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Z kolei wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego to:

 • uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej;
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy,
 • umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
 • umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami;
 • umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej, czy postępowania w sprawach nieletnich, 
 • umiejętność korzystania w pracy z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Jeśli zaś chodzi o wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, to wśród nich wymienia się:

 • umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia,
 • umiejętność wykorzystywania w pracy narzędzi multimedialnych i informatycznych, 
 • umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, 
 • poszerzenie zakresu działań szkoły, 
 • realizację co najmniej dwóch zadań spośród następujących: opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, wykonywanie zadań przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu (i innych), opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka, opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie zwartej publikacji. 

W opinii o nauczycielu stażyście można uwzględnić także inne kryteria, które opiekun stażu uważa za istotne. W przykładowym projekcie oceny dorobku zawodowego pojawiają się zatem również następujące określenia:

 • nauczyciel opracował ciekawe zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących, 
 • nauczyciel nabył umiejętność prowadzenia zajęć otwartych, 
 • nauczyciel opublikował własny program nauczania,
 • nauczyciel organizował wycieczki i zielone szkoły;
 • nauczyciel prowadził: klub szachowy, koło teatralne, 
 • nauczyciel oferował uczniom zajęcia rozwijające: zainteresowania, umiejętności manualne, muzyczne, sportowe,
 • nauczyciel przygotowywał dzieci do udziału w konkursach i olimpiadach,
 • nauczyciel kultywował tradycje szkoły,
 • nauczyciel inicjował działania z zakresu profilaktyki uzależnień. 

Podstawa prawna: Karta nauczyciela.

ocena-stazysty-przez-opiekuna-stazu-wzor-przyklad
Ocena stażysty przez opiekuna stażu - wzór
17