Wniosek o ocenę pracy nauczyciela wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać wniosek o ocenę pracy nauczyciela? Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której pedagog pracuje.

Takiej oceny kierujący placówką może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek, między innymi na wniosek samego nauczyciela. Jak przygotować podanie o ustalenie oceny pracy i w jaki sposób dokonywana jest ocena pracy nauczyciela?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania nauczyciela, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Kto może wystąpić z wnioskiem o ocenę pracy nauczyciela?

Ustalenie oceny pracy nauczyciela odbywa się na zasadach określonych w treści ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1762. Przepisy tego aktu prawnego wskazują między innymi, jakimi kryteriami ma kierować się dyrektor dokonujący pracy nauczyciela, a także na czyj wniosek dokonuje się takiej oceny.

Zgodnie z treścią ustawy, wniosek o ocenę pracy nauczyciela może wnieść:

 • nauczyciel,
 • kurator oświaty,
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • rada szkoły,
 • rada rodziców,
 • organ prowadzący szkołę.

Wniosek do dyrektora o ocenę pracy nauczyciela nie zawsze jest konieczny – kierujący placówką może dokonać oceny pracy nauczyciela również z własnej inicjatywy. Należy pamiętać jednak, że ustalenie nowej oceny pracy nauczyciela może nastąpić dopiero po upływie jednego roku od dokonania poprzedniej oceny.

Jak przygotować wniosek o ocenę pracy nauczyciela?

Wymienione wyżej podmioty wniosek o ustalenie oceny pracy nauczyciela powinny kierować do dyrektora szkoły. Pismo tego typu można sporządzić na podstawie gotowego do wypełnienia druku, jakim jest wzór wniosku o ocenę pracy nauczyciela.

Podanie uwzględnia:

 • datę i miejsce sporządzenia wniosku,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane adresata – dyrektora,
 • odpowiedni tytuł pisma,
 • prośbę o dokonanie oceny pracy ze wskazaniem danych nauczyciela, którego praca ma podlegać ocenie,
 • uzasadnienie wniosku,
 • podpis wnioskodawcy.

Podanie o ocenę pracy nauczyciela może uwzględniać dodatkowo dwa wnioski:

 • wniosek o udział przedstawiciela określonej zakładowej organizacji związkowej przy zapoznawaniu nauczyciela z projektem oceny pracy,
 • wniosek o zasięgnięcie opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela.

Zgodnie z tym, co mówi Rozporządzenie ministra edukacji narodowej – nioski te nie są obowiązkowe i dotyczą najczęściej podania składanego przez samego nauczyciela.

Jak uzasadnić wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela? Tak naprawdę, jedyny argument, który jest potrzebny w takim uzasadnieniu to wskazanie, iż od dokonania poprzedniej oceny pracy nauczyciela upłynął już jeden rok – oceny pracy nauczyciela nie można bowiem dokonywać częściej niż co 12 miesięcy.

Jak ustala się ocenę pracy nauczyciela?

Ocena pracy nauczyciela składa się z wielu elementów, z których najważniejsze jest stwierdzenie uogólniające oraz uzasadnienie. Stwierdzenie uogólniające to podsumowanie oceny, czyli ocena:

 • wyróżniająca,
 • bardzo dobra,
 • dobra,
 • negatywna.

Dyrektor ustala ją na podstawie kryteriów wyliczonych w ustawie. Natomiast uzasadnienie to opis oceny pracy, w którym dyrektor odwołuje się do tych kryteriów i z ich pomocą opisuje pracę nauczyciela – stopień realizacji kryteriów przez nauczyciela.

Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela powinien uwzględniać zarówno kryteria podstawowe (obowiązkowe) oceny pracy, jak i kryteria dodatkowe, spośród których wybierane są dwa: jedno wskazuje nauczyciel, drugie dyrektor.

Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela to między innymi:

 • poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, a także świadomości posiadanych praw oraz postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej,
 • współpraca z innymi nauczycielami,
 • współpraca z rodzicami
 • znajomość praw dziecka, ich realizacja, a także kierowanie się dobrem ucznia,
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,
 • przestrzeganie wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole.

Tymczasem kryteria dodatkowe to między innymi:

 • diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia, a następnie indywidualizowanie pracy z uczniem,
 • analizowanie własnej pracy i wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia własnego procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • wykorzystywanie w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego,
 • podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych,
 • prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli/rodziców,
 • pobudzanie inicjatyw u uczniów poprzez inspirowanie ich do działań w szkole lub w środowisku pozaszkolnym.

Dyrektor ustala ocenę pracy nauczyciela po zapoznaniu go z projektem oceny oraz po wysłuchaniu jego zastrzeżeń czy uwag.

Gotowa karta oceny pracy nauczyciela musi zawierać:

 • podstawowe dane na temat nauczyciela podlegającego ocenie: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zatrudnienia, zajmowane stanowisko,  staż pracy pedagogicznej, stopień awansu zawodowego lub informację o nieposiadaniu stopnia awansu zawodowego, informacje na temat wykształcenia,
 • datę dokonania ostatniej oceny pracy,
 • oznaczenie okresu pracy objętego oceną,
 • stwierdzenie uogólniające, czyli ocenę (od wyróżniającej po negatywną),
 • uzasadnienie oceny pracy,
 • datę dokonania oceny,
 • pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy.

W jaki sposób można odwołać się od oceny pracy?

Nauczyciel ma prawo odwołać się od ustalonej przez dyrektora oceny pracy w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odwołanie kieruje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub do kuratora oświaty (w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia) za pośrednictwem dyrektora szkoły.

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje zespół oceniający powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub przez kuratora oświaty. W skład takiego zespołu wchodzi:

 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły,
 • przedstawiciel rady rodziców,
 • doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant,
 • przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej.

Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 30 dni, a jego skutkiem może być:

 • podtrzymanie oceny pracy,
 • uchylenie oceny pracy i ustalenie nowej oceny,
 • uchylenie oceny pracy i przekazanie sprawy do ponownego ustalenia oceny pracy przez dyrektora.

Ustalona w trybie odwoławczym ocena pracy nauczyciela jest ostateczna. Musi jednak przyjmować formę pisemną i uwzględniać uzasadnienie.

Wzór wniosku nauczyciela o ocenę pracy – podsumowanie

Dla ułatwienia Ci przygotowania pisma do dyrektora szkoły, w którym poprosisz o ocenę swojej pracy jako nauczyciela – przygotowlaiśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku nauczyciela, który zakupisz na samej górze niniejszej strony.

Warto pamiętać, że na wniosek nauczyciela, na spotkaniu z dyrektorem szkoły może być przedstawiciel ze wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej, a co więcej, nauczycielowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny pracy w ciągu 14 dni.

Podstawa prawna:

 • Prawo oświatowe,
 • Karta Nauczyciela,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

1 opinia dla Wniosek o ocenę pracy nauczyciela wzór

 1. Julia Damejko

  Szybko i sprawnie, dziękuję.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-ocene-pracy-nauczyciela-wzor-przyklad
Wniosek o ocenę pracy nauczyciela wzór
17