Podanie o ocenę pracy nauczyciela wzór

17 

Jak napisać podanie o ocenę pracy nauczyciela? Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek.

Oceny dokonuje się w oparciu o kryteria wyliczone w treści ustawy, a od ustalonej oceny pracy nauczyciela przysługuje odwołanie. Wniosek o ocenę pracy nauczyciela może złożyć między innymi sam nauczyciel.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku nauczyciela, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Kto może złożyć wniosek o ocenę pracy nauczyciela?

Zagadnienie oceny pracy nauczyciela reguluje dokument „Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1762)”. Z treści tego aktu prawnego wynika, że wniosek o ocenę pracy nauczyciela może złożyć:

 • nauczyciel,
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • kurator oświaty,
 • organ prowadzący szkołę,
 • rada rodziców,
 • rada szkoły.

Poza tym, ocena pracy nauczyciela może zostać ustalona z inicjatywy dyrektora szkoły. Co ważne, podanie o ocenę pracy nauczyciela można złożyć nie wcześniej niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny pracy.

Jak napisać wniosek do dyrektora o ocenę pracy nauczyciela?

Do przygotowania pisma z prośbą o ustalenie oceny pracy można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o ocenę pracy nauczyciela, który uwzględnia wszystkie niezbędne elementy takiego pisma.

Dokument zawiera:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane odbiorcy – dyrektora szkoły,
 • odpowiedni tytuł,
 • prośbę o dokonanie oceny pracy z odwołaniem do podstawy prawnej, czyli art. 6a ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 • uzasadnienie,
 • podpis.

Wzór podania o ocenę pracy nauczyciela może uwzględniać dodatkowo:

 • wniosek o udział przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej (nazwa) przy zapoznawaniu nauczyciela z projektem oceny pracy,
 • wniosek nauczyciela o zasięgnięcie opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela.

Oba wnioski są opcjonalne, co znaczy, że nie trzeba obowiązkowo zawierać ich w takim podaniu.

Jak natomiast uzasadnić wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela? Uzasadnienie podania o ocenę pracy nauczyciela powinno wskazywać datę dokonania poprzedniej oceny pracy – od ostatniej oceny musi minąć co najmniej rok. Inne argumenty nie są konieczne.

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela

Wiedząc, jak napisać podanie o ocenę pracy nauczyciela, warto poznać również wiedzieć, że nauczycielowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od ustalonej oceny pracy.

Zgodnie z przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli, opisowa ocena pracy nauczyciela powinna uwzględniać pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy. Nauczyciel może odwołać się od ustalonej oceny w terminie 14 dni, licząc od dnia jej dostarczenia.

Nauczyciel odwołuje się od oceny pracy za pośrednictwem dyrektora szkoły, ale do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. W przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli odwołanie kierowane jest do kuratora oświaty, również za pośrednictwem dyrektora.

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatrywane jest przez zespół oceniający – powołany przez kuratora lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny – w składzie:

 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły,
 • przedstawiciel rady rodziców,
 • doradca metodyczny/nauczyciel-konsultant,
 • przedstawiciel z ramienia nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

Organ odwoławczy rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Po rozpatrzeniu odwołania organ może:

 • podtrzymać ocenę pracy,
 • uchylić ocenę pracy i ustalić nową ocenę,
 • uchylić ocenę pracy i przekazać sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy.

Ocena pracy ustalona przez organ odwoławczy musi przyjmować formę pisemną z uzasadnieniem. Ustalona w trybie odwoławczym ocena jest ostateczna.

Jakie elementy zawiera ocena pracy nauczyciela?

Ocenę pracy nauczyciela sporządza dyrektor szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy Karty nauczyciela. Dyrektor ustala ocenę pracy po zapoznaniu nauczyciela z projektem oceny oraz po wysłuchaniu jego zastrzeżeń i uwag.

Karta oceny pracy nauczyciela musi zawierać:

 • jego imię, nazwisko, datę urodzenia,
 • miejsce zatrudnienia,
 • zajmowane stanowisko,
 • staż pracy pedagogicznej,
 • stopień awansu zawodowego/ informację o nieposiadaniu stopnia awansu zawodowego,
 • wykształcenie nauczyciela,
 • datę dokonania ostatniej oceny pracy,
 • okres pracy objęty oceną,
 • stwierdzenie uogólniające, czyli ocenę w formie “bardzo dobra”, “dobra”, “negatywna”,
 • uzasadnienie oceny pracy,
 • datę dokonania oceny,
 • pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy.

Przy ustalaniu oceny pracy nauczyciela dyrektor musi kierować się kryteriami określonymi w ustawie. Kryteria te dzielą się na obowiązkowe i dodatkowe.

Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela to między innymi:

 • poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • znajomość praw dziecka, ich realizacja, kierowanie się dobrem ucznia,
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, a także świadomości posiadanych praw i  postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej,
 • współpraca z innymi nauczycielami,
 • przestrzeganie wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, i tak dalej.

Natomiast dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela to między innymi:

 • diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia,
 • indywidualizowanie pracy z uczniem,
 • analizowanie własnej pracy i wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego,
 • podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych,
 • pobudzanie inicjatyw uczniów poprzez inspirowanie ich do działań w szkole i w środowisku pozaszkolnym.
 • prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców, i wiele innych.

Spośród tych kryteriów do ustalenia oceny pracy wybierane są dwa – jedno wskazuje dyrektor, drugie sam nauczyciel.

Poziom spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy przez nauczyciela jest oceniany w punktach, które potem przekładają się na ocenę słowną – wyróżniającą, bardzo dobrą, dobrą lub negatywną.

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o ocenę pracy nauczyciela wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-podanie-o-ocene-pracy-nauczyciela-wzor
Podanie o ocenę pracy nauczyciela wzór
17