Blog

Kiedy można oskarżyć o nękanie?

Kiedy można oskarżyć o nękanie? Nękanie to duży problem, który narasta, choć stale zbyt często jest ignorowany. Wiele osób nie ma świadomości, jakie zachowania można określić mianem nękania. Jeśli działania innej osoby wywołują niepokój, poczucie naruszenia prywatności, warto zastanowić się, co podchodzi pod uporczywe nękanie i kiedy można zgłosić taki problem organom ścigania. Czym jest […]

Prawa ojca płacącego alimenty [SPRAWDŹ]

Jakie są prawa ojca płacącego alimenty? Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każde z rodziców posiada obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Zatem otrzymanie alimentów jest prawem dziecka, a ich zapłata jest obowiązkiem rodzica. W praktyce najczęściej alimenty na dziecko płaci ojciec, podczas gdy matka jest tym rodzicem, który na co dzień opiekuje się małoletnim. Jakie […]

Jak uzasadnić brak mediacji przy alimentach lub rozwodzie?

Jak uzasadnić brak mediacji przy alimentach lub rozwodzie? Mediacje mają na celu doprowadzenie do polubownego rozwiązania sporu i osiągnięcie kompromisu, który będzie zadowalający dla obydwu stron. Mediacje odbywają się przy udziale bezstronnego mediatora, który ma pomóc obu podmiotom dojść do porozumienia i wypracować własne rozwiązanie problemu. Postępowanie mediacyjne nie jest jednak obowiązkowe, dlatego brak zgody […]

Jak zrezygnować z alimentów od ojca? WZÓR oświadczenia

Jak zrezygnować z alimentów od ojca? Obowiązek alimentacyjny trwa, dopóki dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. O uchyleniu obowiązku alimentacyjnego może zdecydować wyłącznie sąd. Jednak uprawniony ma prawo zrzec się alimentów, jeśli spełnione zostaną przemawiające za tym przesłanki wyliczone w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zatem jak zrezygnować z alimentów od ojca? dorosłe […]

Do kiedy płaci się alimenty na dziecko studiujące?

Do kiedy płaci się alimenty na dziecko studiujące? Obowiązek alimentacyjny nie wygasa ani w momencie, kiedy dziecko kończy 18. rok życia i staje się dorosłe, ani w momencie, kiedy studiując, kończy 26. rok życia. Przy zasądzaniu alimentów pod uwagę bierze się bowiem inne okoliczności niż tylko wiek uprawnionego do alimentacji czy fakt kontynuowania przez dziecko […]

Kiedy ojciec jest zwolniony z płacenia alimentów?

Kiedy ojciec jest zwolniony z płacenia alimentów? Obowiązek alimentacyjny nałożony na ojca dziecka przez sąd nie jest ograniczony czasowo ani przez samo orzeczenie sądowe, ani przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Oznacza to, że obowiązek alimentacyjny rodzica obejmuje dzieci małoletnie i może trwać również po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia, a także przez cały […]

Jak zakończyć obowiązek alimentacyjny? gotowy wzór pozwu

Jak zakończyć obowiązek alimentacyjny? Przepisy polskiego prawa nie wskazują, w jakim wieku wygasa obowiązek alimentacyjny. Przyjmuje się, że rodzic ma obowiązek łożyć na dziecko, dopóki to nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, nawet jeśli ukończyło już 18. rok życia, czyli jest pełnoletnie. Jak więc formalnie zakończyć obowiązek alimentacyjny? zobowiązany do płacenia alimentów musi wnieść […]

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie (z dziećmi)

Poniżej zamieszczam gotowy wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Zawiera on konieczne i niezbędne elementy oraz przykładową sytuację, co pomoże Ci lepiej ustalić, jak napisać pozew o rozwód w swojej indywidualnej sprawie i do jakich elementów wystarczy się ograniczyć, a jakich nie wolno pominąć. Gotowy wzór pobierzesz poniżej: Warto również zapoznać się z […]

Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie

Poniżej zamieszczam gotowy wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie. Wzór jest dość obszerny i pozwala zastosować go do wielu okoliczności, co znacznie ułatwi Ci sporządzenie prawidłowego i skutecznego pozwu rozwodowego. Wzór zawiera konieczne i niezbędne elementy oraz przykładową sytuację wraz z szerokim uzasadnieniem, co pomoże Ci lepiej ustalić jak napisać pozew o rozwód […]

Zachowek – czym jest? Kto jest uprawniony? Jak uzyskać zachowek? i jak napisać ugodę o zachowek?

Poniżej zamieszczam dwa najczęściej potrzebne wzory pism, które znacznie ułatwiają regulowanie kwestii związanych z zachowkiem: Czym jest zachowek? Adwokat wyjaśnia, że w sytuacji, gdy najbliżsi krewni, członkowie rodziny zmarłego zostali pominięci w całości lub w części w testamencie, mają oni prawo do korzyści ze spadku. To właśnie zachowek ma chronić najbliższych. Pominięcia w testamencie nie można […]

Zachowek – przedawnienie roszczenia

Ustawodawca nakłada na uprawnionego do zachowku obowiązek podjęcia, po chwili śmierci spadkobiercy, aktywności we własnym zakresie w celu określania roszczenia do zachowku oraz osoby zobowiązanej do jego pokrycia. Dlatego warto wiedzieć o podstawowych kwestiach związanych z zachowkiem. Takim zagadnieniem jest niewątpliwie wiedza na temat terminu przedawnienia roszczenia o zachowek i tego, jak się go liczy. Co stanowi […]

Zachowek dla dzieci – wyliczenie z uwzględnieniem darowizn

Poniżej przedstawiony zostanie przykład wyliczenia kwoty należnego uprawnionemu zachowku w przypadku, gdy wcześniej spadkodawca darował, przepisał część swojego majątku członkom najbliższej rodziny. Kwota należnego i wyliczonego poniżej zachowku wyliczona została zgodnie z przepisami art. 991 kc (kodeks cywilny) i następnymi. Zgodnie z tymi przepisami m.in. zstępnym (dzieciom, wnukom), którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, […]

Zadośćuczynienie pieniężne w wypadku śmierci osoby najbliższej – analiza przypadku

W dzisiejszym wpisie przedstawimy analizę stanowisk stron w sprawie, w której powodowie wystąpili o zadośćuczynienie za śmierć osób najbliższych, która nastąpiła w wypadku drogowym. Żądanie zapłaty zadośćuczynienia było związane z wypadkiem drogowym, na skutek którego śmierć poniosły 3 osoby z jednej rodziny: kierowca i dwaj pasażerowie (brat i małoletni syn kierowcy) samochodu osobowego. Po przeprowadzeniu […]

Zadośćuczynienie w sprawie karnej

Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów prawa karnego zadośćuczynienie za doznaną krzywdę występuje jako jeden ze środków karnych (wraz z obowiązkiem naprawienia szkody). Możliwość uzyskania zadośćuczynienia nie jest uzależniona od rodzaju przestępstwa, z którego krzywda, jakiej doznał pokrzywdzony, wynika. Jeżeli zatem zdarzenie, z powodu którego doznaliśmy krzywdy, jest równocześnie jakimkolwiek opisanym w kodeksie karnym przestępstwem, możemy liczyć na […]

Zadośćuczynienie za krzywdę powstałą na skutek uszkodzenia uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia

Dzisiejszy wpis jest poświęcony analizie podstaw faktycznych i prawnych pozwu o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą na skutek uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia. Powód, 40 – letni mężczyzna, uczestniczył w wypadku drogowym, w którym sprawca szkody najechał na tył kierowanego przez niego pojazdu. Na skutek zderzenia powód (poszkodowany) uderzył głową w kierownicę i stracił przytomność. W […]

Zaprzeczenie ojcostwa – w jaki sposób udowadniać?

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Dowód z przesłuchania stron – niewystarczający Nie może być mowy o „niepodobieństwie”, którego wykazania wymaga Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w sytuacji, kiedy małżonkowie nieprzerwanie mieszkali razem w okresie koncepcyjnym, jeżeli nie udowodniono, że zachodziły przeszkody szczególne (np. […]

Zasiedzenie nieruchomości – kwestie szczegółowe

Co jeśli termin wymagany do zasiedzenia upłynął w czasie, gdy właścicielem był ktoś inny? Jeżeli w wyniku rozpoznania sprawy o stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie okaże się, że własność została nabyta przez poprzednika prawnego wnioskodawcy: sąd stwierdzi nabycie własności przez poprzednika prawnego wnioskodawcy, nawet jeżeli nie było to objęte treścią wniosku, bo zgodnie z […]

Zatrzymanie przez policję – jakimi prawami się rządzi?

We wpisie będzie mowa o zatrzymanie osoby, które jest połączone z czasowym pozbawieniem wolności. Nie dotyczy zatrzymania do rutynowej kontroli na drodze, po której następuje niezwłoczne umożliwienie osobie oddalenia się. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów […]

Zażalenie do sądu najwyższego na przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

Jeżeli na skutek apelacji w sprawie cywilnej sąd drugiej instancji uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji wówczas istnieje możliwość zaskarżenia tego orzeczenia zażaleniem do Sądu Najwyższego. Zażalenie takie istnieje w Kodeksie postępowania cywilnego od 2011 roku i zostało wprowadzona dlatego, że instytucja uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji na skutek […]

Zażalenie na zastosowanie bądź przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania

Czym jest przedłużenie tymczasowego aresztowania? Najczęstszym powodem stosowania i przedłużania przez sądy stosowania tymczasowego aresztowania jest przepis, który stanowi, że jeżeli oskarżonemu (podejrzanemu) zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, […]