Uzasadnienie niepromowania ucznia klasy 2

17 

Niepromowanie ucznia klasy 2 szkoły podstawowej może być uzasadnione jedynie brakiem rokowań na powodzenie w klasie programowo wyższej. W praktyce oznacza to, że brak automatycznej promocji do klasy 3 grozi jedynie dziecku, które nie opanowało w minimalnym stopniu umiejętności czytania, pisania i liczenia. 

Poniżej pobierzesz przykładowe uzasadnienie niepromowania ucznia klasy drugiej do następnej klasy.

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak wygląda procedura niepromowania ucznia klasy 2?

Co do zasady, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej promocję na kolejny etap edukacyjny otrzymują automatycznie. Jedynie w uzasadnionych przypadkach możliwe jest powtarzanie roku przez ucznia z klasy 1-3.

Dotyczy to tych dzieci, które nie opanowały w minimalnym stopniu wymagań edukacji polonistycznej i matematycznej. Wniosek o pozostawienie ucznia w klasie może złożyć rodzic lub opiekun prawny, a także wychowawca grupy. Pismo jest rozpatrywane przez radę pedagogiczną, która podejmuje decyzję w takiej sprawie większością głosów.

W procedurze obowiązkowe jest zasięgnięcie opinii rodziców na temat niepromowania ucznia, lecz opinia ta nie musi być pozytywna, aby dziecko powtarzało klasę. 

Jak uzasadnić niepromowanie ucznia klasy 2?

Jak zostało wspomniane, ogólnym przykładowym uzasadnieniem niepromowania ucznia klasy 2 jest brak rokowań na powodzenie na kolejnym etapie edukacji. Bez elementarnej wiedzy i podstawowych umiejętności w zakresie pisania, czytania i liczenia dziecko może bowiem nie poradzić sobie z wymogami edukacyjnymi w klasie 3.

Przesłankami, które uzasadniają potrzebę powtórzenia drugiej klasy przez dziecko, są między innymi:

 • brak udziału w rozmowach na konkretne tematy,
 • ubogie słownictwo,
 • odpowiadanie na pytania wyrazami, nie zdaniami,
 • brak zainteresowania zajęciami,
 • brak umiejętności samodzielnego czytania,
 • trudności z czytaniem,
 • brak zrozumienia czytanych treści,
 • brak umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,
 • przepisywanie tekstów z licznymi błędami,
 • mało czytelne pismo,
 • zniekształcanie liter,
 • trudności z układaniem wypowiedzi,
 • niechęć do uczestnictwa w zabawach teatralnych,
 • problemy z orientacją przestrzenną,
 • błędy w zapisie liczb,
 • brak umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych,
 • brak znajomości figur geometrycznych, 
 • brak umiejętności dodawania i odejmowania do 10,
 • nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania,
 • niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych,
 • brak dbałości o higienę i zdrowie,
 • brak znajomości numerów alarmowych,
 • niechęć do uczestnictwa w grach i zabawach, itd. 

Kiedy rada pedagogiczna wyraża zgodę na powtarzanie klasy przez ucznia?

Decyzja o niepromowaniu ucznia klasy 2 stanowi formę pomocy dla dziecka, które nie opanowało umiejętności niezbędnych na kolejnym etapie edukacyjnym. Bez podstaw z zakresu pisania, czytania i liczenia uczeń nie jest w stanie zdobyć nowych kompetencji w następnej klasie.

Jeśli dziecko z tak poważnymi problemami nie powtórzy roku, jego trudności edukacyjne mogą się pogłębić. Co więcej, niepodjęcie decyzji o niepromowaniu może w takiej sytuacji doprowadzić nawet do takich zaburzeń jak fobia szkolna czy nerwica szkolna. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę o niepromowaniu ucznia na podstawie:

 • obserwacji dziecka (przez wychowawcę),
 • konsultacji z nauczycielami,
 • rozmów z rodzicami. 
uzasadnienie-niepromowania-ucznia-klasy-2-przyklad
Uzasadnienie niepromowania ucznia klasy 2
17