Uzasadnienie niepromowania ucznia klasy 1

17 

Zasadniczo, uczniowie klasy 1 szkoły podstawowej otrzymują promocję do klasy 2 automatycznie, bez względu na swoje wyniki w nauce. Jeśli jednak dziecko nie opanowało w stopniu minimalnym podstawowych wymagań z zakresu edukacji polonistycznej czy matematycznej, może powtarzać rok – na podstawie decyzji rady pedagogicznej. 

Poniżej pobierzesz przykładowe uzasadnienie niepromowania ucznia klasy pierwszej do następnej klasy.

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Kiedy niepromowanie ucznia klasy 1 jest uzasadnione?

Podstawowym uzasadnieniem niepromowania ucznia klasy 1 jest brak rokowań na powodzenie w klasie programowo wyższej. Dziecko może nie otrzymać promocji do kolejnej klasy, jeśli nie spełnia w minimalnym stopniu wymagań edukacji polonistycznej i matematycznej, a także gdy ma braki w podstawowych umiejętnościach poznawczych czy w sferze emocjonalnej (w zakresie gotowości szkolnej).

Brak promocji do kolejnej klasy powinien umożliwić dziecku nadrobienie zaległości i zdobycie niezbędnych kompetencji. 

Jak uzasadnić niepromowanie ucznia klasy 1?

Przykładowe uzasadnienie niepromowania ucznia klasy 1 może przydać się rodzicom dziecka lub wychowawcy, ponieważ oba te podmioty mają prawo wnieść wniosek do rady pedagogicznej o powtarzanie klasy przez ucznia. Uzasadnieniem niepromowania dziecka w klasie pierwszej mogą być natomiast między innymi następujące argumenty:

 • dziecko nie potrafi w jasny sposób komunikować się z otoczeniem,
 • dziecko ma ubogie słownictwo,
 • dziecko głoskuje wyrazy, ale nie składa głosek ich w sylaby,
 • dziecko nie zna lub myli litery alfabetu,
 • dziecko nie zachowuje kształtu liter podczas pisania,
 • dziecko nie dba o estetykę pisma,
 • dziecko nie zapamiętuje nawet krótkich tekstów,
 • dziecko nie ma orientacji przestrzennej,
 • dziecko nie zna figur geometrycznych,
 • dziecko nie potrafi liczyć do 20,
 • dziecko nie potrafi dodawać i odejmować do 20,
 • dziecko nie podejmuje lub nie kończy prac plastycznych i technicznych,
 • dziecko nie stosuje się do panujących w szkole reguł,
 • dziecko nie potrafi współpracować z innymi, itd.

Kiedy niepromowanie ucznia klasy 1 jest dobrym rozwiązaniem?

Brak promocji dla ucznia klasy pierwszej powinien być traktowany jako forma pomocy, a nie kary dla dziecka, które nie opanowało podstawowych umiejętności z zakresu pisania, czytania i liczenia. Bez takiej wiedzy uczeń nie jest w stanie poradzić sobie z wymaganiami na kolejnym etapie edukacyjnym.

W związku z tym automatyczne przejście do następnej klasy może jedynie pogłębić jego problemy i doprowadzić do rozwoju zaburzeń emocjonalnych, np. fobii szkolnej. Powtarzanie roku pozwala dziecku uzupełnić kompetencje, które są niezbędne na kolejnym etapie nauki.

Z rozwiązania tego typu może skorzystać dziecko, które ma poważne zaległości w nauce między innymi ze względu na częste nieobecności w szkole, zły stan zdrowia czy problemy natury psychicznej, np. traumatyczne doświadczenia.

Z wnioskiem o niepromowanie ucznia występuje rodzic/opiekun prawny lub wychowawca, jednak decyzję w sprawie podejmuje rada pedagogiczna większością głosów. Procedura wymaga również zasięgnięcia opinii rodziców dziecka, choć opinia ta nie musi być pozytywna, aby uczeń powtarzał klasę. 

uzasadnienie-niepromowania-ucznia-klasy-1-przyklad
Uzasadnienie niepromowania ucznia klasy 1
17