Kategoria:

Prawo cywilne
Spis treści: Ugoda o zachowek – wzórUmowa zrzeczenia się zachowku – wzórCzym jest zachowek?Kto jest uprawniony do zachowku?Umowa zrzeczenia się zachowkuJaki warunek musi być spełniony, aby mieć prawo skutecznie wystąpić o zachowek?Ile wynosi zachowek i od czego zacząć jego wyliczanie?Jeśli jestem uprawnionym do zachowku to, czego tak właściwie mogę się domagać i kiedy?Od którego momentu można wystąpić...
Read More
Ustawodawca nakłada na uprawnionego do zachowku obowiązek podjęcia, po chwili śmierci spadkobiercy, aktywności we własnym zakresie w celu określania roszczenia do zachowku oraz osoby zobowiązanej do jego pokrycia. Dlatego warto wiedzieć o podstawowych kwestiach związanych z zachowkiem. Takim zagadnieniem jest niewątpliwie wiedza na temat terminu przedawnienia roszczenia o zachowek i tego, jak się go liczy. Co stanowi...
Read More
Poniżej przedstawiony zostanie przykład wyliczenia kwoty należnego uprawnionemu zachowku w przypadku, gdy wcześniej spadkodawca darował, przepisał część swojego majątku członkom najbliższej rodziny. Kwota należnego i wyliczonego poniżej zachowku wyliczona została zgodnie z przepisami art. 991 kc (kodeks cywilny) i następnymi. Zgodnie z tymi przepisami m.in. zstępnym (dzieciom, wnukom), którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się,...
Read More
W dzisiejszym wpisie przedstawimy analizę stanowisk stron w sprawie, w której powodowie wystąpili o zadośćuczynienie za śmierć osób najbliższych, która nastąpiła w wypadku drogowym. Żądanie zapłaty zadośćuczynienia było związane z wypadkiem drogowym, na skutek którego śmierć poniosły 3 osoby z jednej rodziny: kierowca i dwaj pasażerowie (brat i małoletni syn kierowcy) samochodu osobowego. Po przeprowadzeniu...
Read More
Dzisiejszy wpis jest poświęcony analizie podstaw faktycznych i prawnych pozwu o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą na skutek uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia. Powód, 40 – letni mężczyzna, uczestniczył w wypadku drogowym, w którym sprawca szkody najechał na tył kierowanego przez niego pojazdu. Na skutek zderzenia powód (poszkodowany) uderzył głową w kierownicę i stracił przytomność. W...
Read More
Spis treści: Co jeśli termin wymagany do zasiedzenia upłynął w czasie, gdy właścicielem był ktoś inny?Zasiedzenie nieruchomości małoletniego?Czy możliwe jest zasiedzenie udziału innego współwłaściciela?Opłata w sprawie o zasiedzenie nieruchomościCo w przypadku śmierci uczestnika postępowania o zasiedzenie?Zasiedzenie a użytkowanie wieczyste?Zasiedzenie a odrębna własność lokalu?Jak wygląda zasiedzenie nieruchomości należących do Skarbu Państwa?Pas drogi publicznej a zasiedzenie?Zasiedzenie nieruchomości na rzecz współmałżonków...
Read More
Jeżeli na skutek apelacji w sprawie cywilnej sąd drugiej instancji uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji wówczas istnieje możliwość zaskarżenia tego orzeczenia zażaleniem do Sądu Najwyższego. Zażalenie takie istnieje w Kodeksie postępowania cywilnego od 2011 roku i zostało wprowadzona dlatego, że instytucja uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji na skutek...
Read More
Spis treści: Czym jest zażalenie?Termin na zażalenieWymogi zażaleniaWarunek zaskarżenia postanowienia oddalającego wniosek o przywrócenie terminu w sprawie cywilnejPodstawa prawna rozpoznawania przez sąd II instancji niezaskarżalnych postanowień sądu I instancji? Czym jest zażalenie? 394 k.p.c. Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej...
Read More
Spis treści: Zniesławienie/pomówienie – w sprawie karnej czy cywilnej?Zniesławienie / pomówienie w prawie karnymKiedy dojdzie do zniesławienia/pomówienia w rozumieniu prawa karnego?Pomówienie a prawo do swobody wypowiedzi, prawo do krytykiZniesławienie w sprawie karnej – wpływ na sprawę cywilną Pozew o zniesławienie wzór Zniesławienie/pomówienie – w sprawie karnej czy cywilnej? Do pewnego stopnia wybór właściwej ścieżki dochodzenia...
Read More
Zniewaga Przestępstwo zniewagi polega na użyciu słów obelżywych lub sformułowanie zarzutów obelżywych lub ośmieszających, postawionych w formie niezracjonalizowanej. O uznaniu określonych sformułowań za „znieważające” decydują w pierwszym rzędzie ogólnie przyjęte normy obyczajowe. Art.  216 Kodeksu karnego stanowi: 1.  Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby...
Read More
Spis treści: Jakie są różnice pomiędzy zrzeczeniem się dziedziczenia a odrzuceniem spadku?Czy można odwołać zrzeczenie się dziedziczenia?Zrzeczenie się zachowkuSkutki niezachowania formy aktu notarialnego do zrzeczenia się dziedziczeniaCzy można zrzec się poszczególnych przedmiotówCzy można zrzec się dziedziczenia na korzyść innej osoby?Gdy testament Zrzeczenie się dziedziczenia przez spadkobiercę ustawowego jest dopuszczalne na podstawie umowy z przyszłym spadkodawcą,...
Read More
Spis treści: Jak ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie cywilnej?Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości.Badanie sytuacji gospodarstwa domowego osoby wnioskującej o zwolnienie od kosztów sądowychUstawowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnychZwolnienie od kosztów w postępowaniu dot. ksiąg wieczystychDochodzenie w celu ustalenia stanu majątkowegoWniosek o generalne o zwolnienie od kosztów...
Read More
Forma umowy o roboty budowlane i dowodzenie w procesie Zgodnie z art. 648 § 1 Kodeksu cywilnego umowa o roboty budowlane wymaga zachowania formy pisemnej ad probationem (dla celów dowodowych). Oznacza to, że dla ważności tej umowy ustawodawca nie zastrzegł żadnej formy szczególnej, zatem można ją zawrzeć również ustnie lub w sposób dorozumiany. W związku...
Read More
Spis treści: Kiedy umowa przedwstępna?Co powinna zawierać umowa przedwstępna?Odszkodowanie za niewywiązanie się z umowy przedwstępnejDodatkowe zabezpieczenia w umowieTermin do zawarcia umowy przyrzeczonej Kiedy umowa przedwstępna? Umowę przedwstępną zawieramy wówczas, gdy z pewnych względów nie możemy sfinalizować umowy docelowej tak szybko, jak byśmy tego chcieli. Możemy zabezpieczyć swoje interesy, zawierając tego typu umowę. Umowa przedwstępna z...
Read More
Spis treści: Co to oznacza?Kiedy jest zasadny pozew o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, przykłady?Kiedy nie pomoże pozew o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, kiedy nie składać takiego pozwu, bo to niewłaściwy tryb?Na czym polega uzgodnienie księgi wieczystej?Co dalej, gdy zakończy się postępowanie sądowe o uzgodnienie księgi wieczystej?Kto występuje w sprawie...
Read More
Kiedy spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia? Zgodnie z art.  928 Kodeksu cywilnego spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: 1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; 3) umyślnie ukrył...
Read More
Chcąc dochodzić jakiegokolwiek odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty, z jakiegokolwiek tytułu, czy to z tytułu wypadku drogowego, zdarzenia medycznego (błędu lekarskiego), niewykonania umowy, czy nawet w sytuacji żądania w sprawie karnej orzeczenia od sprawcy obowiązku naprawienia szkody zawsze istnieje konieczność wykazania omawianego elementu odpowiedzialności odszkodowawczej, jaką jest związek przyczynowy. Innymi słowy poza samym faktem wykazania winy sprawcy...
Read More
We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób przeprowadzenia egzekucji. Świadczenie, którego spełnienia się żąda, powinno być we wniosku dokładnie oznaczone. Wierzyciel może prowadzić egzekucję w mniejszym zakresie, niż wynika to z tytułu wykonawczego. Aby wniosek o wszczęcie egzekucji powodował podjęcie czynności egzekucyjnych, świadczenie, które wskazał wierzyciel, musi być zgodne z...
Read More
Poniżej przykłady istotnych wypowiedzi sądów powszechnych w sprawach sądowych dotyczących spraw o wydziedziczenie. Obiektywne przesłanki, aby wydziedziczyć Dla zasadności wydziedziczenia nie ma decydującego znaczenia wola spadkodawcy, lecz obiektywne istnienie ściśle przewidzianych przez ustawodawcę w art. 1008 k.c. podstaw wydziedziczenia. Przyczyna wydziedziczenia konkretnie w testamencie Wydziedziczenie pozostaje nieskuteczne, jeżeli jego przyczyna nie wynika z treści testamentu...
Read More
Przepisy o wyłączeniu sędziego regulują sytuacje, gdy ze względu na związek z przedmiotem bądź podmiotamipostępowania nie powinien on brać udziału w sprawie. Artykuł 48 kpc określa enumeratywnie przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy. Kiedy sędzia jest wyłączony od rozpoznania sprawy cywilnej z mocy samej ustawy? Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy: 1) w sprawach, w których jest stroną...
Read More
1 2 3 7