Zalanie mieszkania z winy spółdzielni mieszkaniowej

Najczęściej winę za zalanie mieszkania ponosi sąsiad z piętra wyżej, jednak czasami wina za zalanie leży po stronie zarządcy nieruchomości – spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC spółdzielni lub wspólnoty za szkody, które zostały wyrządzone z tytułu nieprawidłowego zarządzania wspólnymi częściami nieruchomości.

Kiedy można mówić, że to administracja odpowiada za zalanie mieszkania? Jak uzyskać odszkodowanie za zalanie z winy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej? Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowe do wypełnienia pismo o odszkodowanie za zalanie mieszkania, które pobierzesz poniżej:

Kto może ponosić winę za zalanie mieszkania w bloku?

Czy spółdzielnia odpowiada za zalanie mieszkania? Czy winę za zalanie mieszkania w bloku zawsze ponosi sąsiad z góry? Wiele zależy tutaj od źródła wycieku wody. Jeśli mokre plamy pojawiły się na suficie, winowajcą może być sąsiad z góry, ale tylko w przypadku, kiedy poszkodowany nie mieszka na ostatnim piętrze – wtedy źródłem wycieku będzie uszkodzony dach.

Tak naprawdę, podmiotem odpowiedzialnym za zalanie mieszkania w bloku może być:

 • jego właściciel,
 • sąsiad,
 • zarządca nieruchomości.

Właściciel mieszkania może odpowiadać za zalanie, jeśli:

 • doszło do awarii urządzeń typu pralka, zmywarka (można ubiegać się o odszkodowanie od producenta),
 • nie zamknął okien w czasie ulewy,
 • nie zakręcił kranu,
 • doszło do awarii części poziomych instalacji wodno-kanalizacyjnej (w części przed zaworami).

W takiej sytuacji o odszkodowanie za zalanie mieszkania można ubiegać się od własnego ubezpieczyciela, o ile obowiązująca polisa obejmuje takie zdarzenie.

Sąsiad może być odpowiedzialny za zalanie, jeśli wyżej wymienione zdarzenia miały miejsce w jego lokalu. Pod warunkiem że posiada on ważną polisę ubezpieczeniową, poszkodowany może ubiegać się o wypłatę odszkodowania od danej firmy ubezpieczeniowej.

Zalanie mieszkania z winy spółdzielni mieszkaniowej następuje natomiast w przypadku, kiedy wyciek wody nastąpił z powodu zaniedbania części wspólnych nieruchomości, takich jak dach czy piony wodno-kanalizacyjne. Usterka w obrębie tych elementów jest winą zarządcy nieruchomości – wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

Zawiadomienie o zalaniu

Niezależnie od tego, czy to spółdzielnia jest odpowiedzialna za zalanie mieszkania, czy winę ponosi właściciel lub sąsiad, zdarzenie powinno zostać zgłoszone zarządcy, najlepiej na piśmie (często jest to wymagane, zgodnie z regulaminem).

Odpowiedzialność spółdzielni za zalanie mieszkania najlepiej ustalić w obecności pracownika spółdzielni i razem z nim sporządzić protokół zalania (protokół szkody), który stanowi najważniejszy dowód w całym procesie ubiegania się o wypłatę odszkodowania.

Pismo potwierdza odpowiedzialność spółdzielni mieszkaniowej za szkody wynikłe z zalania mieszkania, a także opisuje dokładnie zakres tych szkód i ich wartość.

Dokument powinien uwzględniać:

 • datę i miejsce zalania (adres mieszkania),
 • dane właściciela lokalu,
 • opis szkody,
 • oszacowanie strat,
 • przyczyny zalania,
 • dane wspólnoty lub spółdzielni,
 • podpis właściciela lokalu i administratora budynku.

Jak natomiast zawiadomić spółdzielnię mieszkaniową o zalaniu? Właściciel lokalu może zadzwonić do spółdzielni, ale powinien przygotować także zawiadomienie w formie pisemnej. Jeśli ustalił już, że winę za zalanie ponosi administracja, może połączyć takie zawiadomienie z roszczeniem wypłaty odszkodowania. Wystarczy, że wypełni w tym celu wzór pisma do spółdzielni mieszkaniowej o odszkodowanie za zalanie.

Co ważne, o wypłatę odszkodowania można wystąpić do spółdzielni, bezpośrednio do jej ubezpieczyciela, a także do własnego ubezpieczyciela, który wypłaci odszkodowanie, a następnie uzyska zwrot poniesionych kosztów od drugiego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Żądanie wypłaty odszkodowania czy naprawienia szkody?

Osoba poszkodowana w wyniku zalania mieszkania przez spółdzielnię ma prawo ubiegać się zarówno o naprawienie szkody, jak i o wypłatę odszkodowania. Zgodnie z treścią art. 363 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Dotyczy to jednak wyłącznie podmiotu, jakim jest spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Poszkodowany może żądać, aby administracja naprawiła szkodę, czyli przywróciła stan poprzedni mieszkania poprzez wykonanie remontu.

Ma jednak również prawo żądania wypłaty odszkodowania w formie określonej sumy pieniężnej. W przypadku ubezpieczyciela żądanie przywrócenia stanu poprzedniego nie obowiązuje – firma ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w formie pieniężnej.

Jak postępować po zalaniu mieszkania?

Nieprawidłowe postępowanie po zalaniu mieszkania może przekreślić szanse na uzyskanie odszkodowania, które pozwoli w pełni pokryć poniesione straty. Jak więc zachować się po zalaniu? Kluczowe jest przestrzeganie procedury określonej w warunkach polisy ubezpieczeniowej. Zwykle przewiduje ona, że poszkodowany po wykryciu zalania powinien:

 • ustalenie przyczyny zalania i próba zatrzymania szkody, czyli zatamować wyciek wody, jeśli jest to możliwe oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe (może też przenieść nieuszkodzone wyposażenie do innego, niezalanego pomieszczenia),
 • udokumentować straty poprzez wykonanie zdjęć i filmów,
 • zgłosić zalanie mieszkania do ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od zdarzenia, z zastosowaniem formy zgłoszenia, którą respektuje ubezpieczyciel,
 • czekać na kontakt ze strony ubezpieczyciela, czyli zwykle na umówienie wizyty rzeczoznawcy, który dokona oszacowania szkód.

Dokładne procedury zgłaszania szkody i likwidacji szkody określa OWU polisy ubezpieczeniowej. Informacji na ten temat można szukać także w regulaminie spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej.

Z reguły, po zgłoszeniu zalania do ubezpieczyciela w mieszkaniu zjawia się rzeczoznawca, który sporządza własny protokół szkody, ustala przyczyny zalania i podmiot odpowiedzialny za zalanie.

Przygotowuje także kosztorys, który pozwala ustalić odpowiednią wysokość odszkodowania. Na potrzeby takiego oszacowania strat warto przygotować paragony i faktury za zakup mebli czy urządzeń RTV i AGD, które uległy zniszczeniu (choć nie jest to konieczne).

Wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 30 dni.

Podsumowanie

Kto odpowiada za zalane mieszkanie? Odpowiedzialność za zalane mieszkanie zależy od przyczyny zalania oraz okoliczności zdarzenia. W większości przypadków można wskazać kilka potencjalnych stron odpowiedzialnych za zalanie.

Oto kilka możliwych scenariuszy w przypadku zalania mieszkania:

 1. Odpowiedzialność sąsiadów: jeśli zalane mieszkanie wynika z awarii wodociągowej, zlewozmywaka, pralki lub innych urządzeń, to odpowiedzialność może leżeć po stronie sąsiadów.
 2. Odpowiedzialność właściciela mieszkania: Jeżeli zalanie jest wynikiem poziomego wadliwego systemu wodnego lub instalacji w mieszkaniu, to odpowiedzialność spoczywa na właścicielu mieszkania.
 3. Odpowiedzialność zarządcy nieruchomości: Jeśli zalanie jest wynikiem uszkodzeń we wspólnych instalacjach wodociągowych lub kanalizacyjnych, to odpowiedzialność może należeć do zarządcy nieruchomości lub wspólnoty mieszkaniowej.

Jeśli za zalane mieszkanie odpowiada spółdzielnia mieszkaniowa, należy poinformować ich o zalaniu i zażądać odszkodowania. Dodatkowo zawsze warto mieć swoje własne ubezpieczenie mieszkania (posiadanie własnej polisy mieszkaniowej), aby w razie czego móc pokryć szkody powstałe w wyniku zalania w ramach swojego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie nieruchomości jest w dzisiejszych czasach rzeczą niezbędną, tym bardziej że niemal każde towarzystwo ubezpieczeniowe świadczy tego typu usługi, które nie są przecież wygurowane jeśli chodzi o koszty, biorąc pod uwagę stosunkowo wysokie koszty remontu mieszkania.

Wypadek zalania mieszkania , a nawet dalsze w wyniku tego zalanie mieszkania sąsiadowi może przysporzyć nam naprawdę dużego bólu głowy, w takich sytuacjach zawsze liczy się szybka reakcja i zgłoszenie zalania do spółdzielni mieszkaniowej.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.