Wzór podania o dodatkowe zajęcia

17 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może zorganizować za zgodą organu prowadzącego oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Organ prowadzący ma prawo przyznać nie więcej niż trzy godziny dodatkowych zajęć tygodniowo dla każdego oddziału. Przyznanie dodatkowych zajęć odbywa się na wniosek dyrektora szkoły. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór podania o dodatkowe zajęcia, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakich zajęć dotyczy podanie o dodatkowe zajęcia?

Mogłoby się wydawać, że dodatkowe zajęcia edukacyjne to zajęcia organizowane przez szkołę poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi. Nie jest to jednak zgodne z prawdą. Podstawowymi zajęciami w szkole są zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie.

Natomiast wniosek o dodatkowe zajęcia może dotyczyć:

  • zajęć z języka obcego nowożytnego, 
  • zajęć, dla których nie ustalono podstawy programowej, np. edukacja prawna,
  • zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
  • zajęć prowadzonych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
  • zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania,
  • zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

Do kogo kierowany jest wniosek o zajęcia dodatkowe?

Podanie o dodatkowe zajęcia przygotowuje dyrektor szkoły, który swój wniosek powinien skierować do organu prowadzącego, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jego wniosek musi zostać wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez radę rodziców i radę pedagogiczną.

W odpowiedzi na pismo organ prowadzący może zezwolić na wprowadzenie do 3 godzin dodatkowych zajęć tygodniowo, w przeliczeniu na jeden oddział. Jeśli dyrektor wprowadza dodatkowe zajęcia do tygodniowego rozkładu zajęć, udział w tych zajęciach jest obowiązkowy.

Czy uczniowie są oceniani na zajęciach dodatkowych?

Ocenianie ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się na zasadach określonych w statucie szkoły (warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego).

Jeśli uczeń uczęszczał na dodatkowe zajęcia, oceny roczne z takich zajęć są mu wliczane do średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych tak samo, jak oceny z religii czy etyki. 

wzor-podania-o-dodatkowe-zajecia
Wzór podania o dodatkowe zajęcia
17