IPET wzór wypełniony – 2024

(1 opinia klienta)

17 

Co to jest IPET? jest to indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, czyli bardzo istotny dokument mający zastosowanie w pracy z uczniem, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

IPET wyznacza uczniowi kierunki pracy i rozwoju, by zapewnić mu możliwość osiągnięcia sukcesu edukacyjnego współmiernie do jego możliwości edukacyjnych, biorąc pod uwagę mocne strony, uzdolnienia i predyspozycje ucznia.

Jak napisać IPET? zasady tworzenia tego obowiązkowego dokumentu w formie ewaluacji regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładowy wzór wypełnienia IPET, który pobierzesz, klikając w poniższy przycisk:

Opis
Opinie (1)

Według nowego rozporządzenia – ewaluację IPET należy przygotować na taki okres, na jaki zostało wydane orzeczenie dla ucznia, lecz nie dłużej niż na etap edukacyjny. Przeważnie IPET wydaje się na etap edukacyjny (na początku etapu edukacyjnego), a w kolejnych latach dokonuje się już tylko ewaluacji IPET.

IPET to skrót od terminu indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Jest to jeden z najbardziej istotnych dokumentów, jeśli chodzi o pracę nauczyciela z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. IPET ma wyznaczać kierunek pracy z uczniem w taki sposób, aby zwiększać szanse na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego. Jak napisać taki dokument?

Czym jest IPET?

IPET, czyli indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, to dokument obowiązkowy. Zasady tworzenia i ewaluacji takiego dokumentu reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z późniejszymi zmianami (ostatnie zmiany pochodzą z 2020 roku).

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak napisać IPET według nowego rozporządzenia, trzeba sięgnąć zatem do treści aktu prawnego z 2020 roku. 

IPET opracowuje się dla ucznia objętego kształceniem specjalnym. Dokument uwzględnia potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka. Dokument jest niezwykle ważny, ponieważ bierze się go pod uwagę podczas planowania dalszej pracy z uczniem. Uwzględnia on także zalecenia określone w orzeczeniu o konieczności objęcia dziecka indywidualnym programem nauczania.

IPET przygotowuje zespół nauczycieli i specjalistów mających zajęcia z danym uczniem. Jeżeli zaś dziecko przebywa w ośrodku, to dokument sporządza się również we współpracy z wychowawcą odpowiedzialnym za prowadzenie zajęć z uczniem.

Kiedy i na jaki okres sporządza się IPET?

IPET należy opracowywać odpowiednio na okres, na jaki wydano orzeczenie o konieczności kształcenia specjalnego, ale też nie na dłużej niż na jeden etap edukacyjny. Zazwyczaj poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydają takie orzeczenie na jeden etap edukacyjny, więc i IPET obejmuje jeden etap edukacyjny. Dokument przygotowuje się na początku dane etapu, a później dokonuje się jego ewaluacji.

IPET należy przygotować do 30 września, jeśli uczeń rozpoczyna realizację wychowania przedszkolnego, nowy etap edukacyjny lub naukę w szkole lub w ciągu 30 dni od dnia złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (w trakcie roku szkolnego) – nie ma znaczenia, kiedy orzeczenie zostało wydane, lecz kiedy zostało złożone.

IPET przygotowuje się także po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU). 

Warto pamiętać, że IPET to dokument, który można, a nawet warto modyfikować. Jeśli w ciągu roku szkolnego wystąpią istotne zmiany, wskazane jest odnotowanie ich na bieżąco w treści takiego dokumentu.

Jakie elementy zawiera IPET?

Wielu pedagogów nie wie, jak napisać IPET. Przygotowanie takiego dokumentu po raz pierwszy to duże wyzwanie. W przypadku problemów warto sięgnąć do takich źródeł jak IPET wzór wypełniony, aby sugerując się przykładowymi wpisami, przygotować wartościowy dokument, zgodny z obowiązującymi przepisami.

Należy wiedzieć, że IPET musi określać:

 • zakres i sposób dostosowania programu nauczania do potrzeb rozwojowych, psychofizycznych i edukacyjnych dziecka,
 • opis zintegrowanych działań, które mają na celu poprawę funkcjonowania dziecka (podejmowanych przez nauczycieli specjalistów lub wychowawców grup wychowawczych),
 • określenie formy, wymiaru godzin i okresu, w jakim uczniowi będzie udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • opis działań, które mają wspierać rodziców ucznia,
 • określenie zakresu współdziałania z podmiotami działającymi na rzecz rodziny, z poradniami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także z placówkami doskonalenia nauczycieli czy z organizacjami pozarządowymi,
 • zajęcia rewalidacyjne: opis zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych,
 • opis innych zajęć, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby ucznia, 
 • określenie zakresu współpracy nauczycieli, specjalistów lub wychowawców grup wychowawczych z rodzicami,
 • określenie rodzaju i sposobu dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia,
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia edukacyjne,
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne,
 • zajęcia z indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego,
 • realizowanie wychowania przedszkolnego i form wychowania przedszkolnego,
 • opis innych zajęć realizowanych z uczniem indywidualnie lub w grupie maksymalnie 5-osobowej (dopasowanych do potrzeb wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego czy też wynikających z wielospecjalistycznych ocen).

Do przygotowania takiego dokumentu można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór IPET, zapoznając się wcześniej z przykładowymi wpisami, czyli ze wzorami już wypełnionymi. 

Wskazówki do przygotowania IPET

IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami pomaga odnieść się do przepisów rozporządzenia i umieścić w dokumencie wszystkie wymagane informacje. Przy sporządzaniu takiego dokumentu warto zapoznać się z opracowaniami, które w szczegółowy sposób charakteryzują poszczególne elementy formalne IPET.  

Jeśli chodzi o zakres i sposób dostosowania programu do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, to można ująć w dokumencie między innymi:

 • informacje o konieczności dostosowania sprawdzianów czy kart pracy (pod względem technicznym, poprzez przeformułowanie poleceń, dodanie dodatkowych instrukcji),
 • informacje o sposobie sprawdzania wiedzy dziecka (ustnie, pisemnie, indywidualnie, na forum),
 • informacje o kryteriach oceniania,
 • informacje o dostosowywaniu treści nauczania. 

Jeśli zaś chodzi o zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, to należy napisać tutaj o bezpośredniej pracy z dzieckiem, a także o sposobie realizowania takiej pracy – na co należy zwracać uwagę, nad czym pracować na początku (priorytetowo).

Kiedy zaś w grę wchodzi zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia, to warto ująć tutaj między innymi proponowany system motywacji dziecka czy zasady funkcjonowania kontraktu behawioralnego, który wesprze działania wspierające rodziców ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym.

Ewaluacja IPET

Należy mieć na uwadze, że obowiązkowe jest przeprowadzenie ewaluacji IPET co najmniej dwa razy w roku.

Ewaluacja ma na celu przeprowadzenie analizy efektów, jakie przynosi wprowadzenie obowiązującego programu, czyli zajęcia rewalidacyjne, zajęcia resocjalizacyjne i zajęcia socjoterapeutyczne, a także inne wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego, czy zajęcia dedykowane ze względu na indywidualne potrzeby ucznia.

Jeśli wynikiem ewaluacji okaże się potrzeba wprowadzenia zmian, należy sporządzić aneks do IPET-u.

Warto przeczytać:

1 opinia dla IPET wzór wypełniony – 2024

 1. Marta Gątarek

  bardzo starannie opracowany wzór!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ipet-wzor-arkusza-z-przykladowymi-wpisami
IPET wzór wypełniony - 2024
17