WOPFU wypełnione – PRZYKŁAD 2024

(1 opinia klienta)

17 

Co to jest WOPFU? WOPFU to wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, a więc dokument, który opracowuje się dla ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. WOPFU jest załącznikiem, na podstawie którego tworzy się indywidualny programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia.

Jak napisać WOPFU? zasady tworzenia WOPFU jasno określają przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. Zgodnie z nimi ewaluacja WOPFU powinna zawierać następujące elementy:

 • potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka,
 • uzdolnienia, zainteresowania, mocne strony i predyspozycje dziecka,
 • rodzaj pomocy i wsparcia ze strony nauczycieli, asystentów czy specjalistów,
 • opis trudności w funkcjonowaniu ucznia,
 • podłoże niepowodzeń edukacyjnych ucznia,
 • itd.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiej ewaluacji – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia przykładowy wzór wypełnienia WOPFU, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis
Opinie (1)

Co to jest WOPFU?

WOPFU to skrót od “wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia”. Dokument tego typu przygotowywany jest dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie WOPFU przygotowywany jest natomiast indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Jak wygląda wypełnione WOPFU?

Jakie elementy zawiera WOPFU?

Odpowiedzi na pytanie jak przygotować WOPFU znajdziemy w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, dokument powinien uwzględniać opis:

 • indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
 • mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, ważne są też uzdolnienia ucznia,
 • zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów,
 • określenie przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, czyli:
  • opis barier i ograniczeń, które utrudniają funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym,
  • opis napotkanych trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym, a także efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.

Na podstawie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych danego ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, które wskazano w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego bądź zajęcia edukacyjne prowadzi się w indywidualnie z uczniem lub w grupach 5-osobowych.

Czy istnieje uniwersalny wzór WOPFU?

WOPFU jest wymagana przez przepisy, które dosyć dokładnie opisują, jakie informacje powinny znaleźć się w takim dokumencie. Nie istnieje jednak jeden uniwersalny, obowiązujący odgórnie wzór WOPFU.

Zaleca się natomiast, aby każda placówka posiadała własny formularz, który będzie zgodny z przepisami i wymogami prawa oświatowego. Jest to bowiem praktyczne rozwiązanie, ułatwiające organizację pracy zespołowi opiekującemu się dzieckiem.

Odpowiednio opracowany wzór WOPFU pozwala zadbać o to, by dokument spełniał właściwe standardy oraz by wszystkie osoby, które korzystają z takiego dokumentu, mogły sprawnie „poruszać się” po jego zawartości w trakcie wykonywania czynności, które mają na celu udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

WOPFU wzór wypełniony może mieć formę tabeli lub listy podpunktów. Musi znaleźć się w nim metryczka ucznia, zawierająca jego dane osobowe, a także:

 • wskazanie daty opracowania WOPFU,
 • wyliczenie dokumentów, na podstawie których opracowano diagnozę,
 • opis zaleceń lekarskich.

WOPFU wypełnione musi zawierać również:

 • dane osób opracowujących dokument,
 • adnotację o przekazaniu kopii dokumentu rodzicom ucznia,
 • adnotację o dokonaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

Kiedy sporządza się WOPFU?

Dokument WOPFU sporządza się przed opracowaniem IPET, czyli przed przygotowaniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, z zachowaniem terminów opracowania tej dokumentacji:

 • do 30 września dla ucznia rozpoczynającego realizację wychowania przedszkolnego, naukę w szkole lub inny etap edukacyjny,
 • 30 dni od daty złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, gdy orzeczenie jest wydane w trakcie roku szkolnego (liczy się data wpływu pisma).

Ewaluacja WOPFU – z uwzględnieniem oceny efektywności IPET – przeprowadzana jest co najmniej dwa razy w roku. Podczas okresowych spotkań zespół opiekujący się dzieckiem ocenia efektywność zastosowanego programu i weryfikuje postępy ucznia.

Wynikiem spotkań może być modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Same spotkania zespołu opiekującego się uczniem mogą odbywać się częściej, w miarę potrzeb. Okresową wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia przeprowadza się we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Kto przygotowuje WOPFU?

Kto robi WOPFU? Za WOPFU odpowiedzialny jest ten sam zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia, który odpowiada za IPET. Są to osoby, które prowadzą zajęcia edukacyjne indywidualnie z uczniem, a także osoby w postaci wychowawców grup wychowawczych w przypadku placówek specjalnych. Oznacza to, że WOPFU przygotowują wspólnie wszystkie osoby pracujące z uczniem. Zespół ten powinien przeanalizować w tym celu:

 • zapisy zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • zapisy zawarte w innych dokumentach, takich jak dokumentacja z badań pedagogicznych, dokumentacja z testów kompetencji.

Możliwe jest także – za zgodą rodziców – zapoznanie się z dokumentacją medyczną ucznia. Nie należy jednak powielać jej i przechowywać w dokumentacji szkolnej.

Koordynatorem prac zespołu dokonującego WOPFU jest zazwyczaj wychowawca lub inna osoba wyznaczona przez dyrekcję szkoły.

O czym pisać w WOPFU?

WOPFU jest przygotowywane cyklicznie, ponieważ wraz z wiekiem ucznia zmieniają się jego zainteresowania, precyzują się uzdolnienia, a także ujawniają się  jego mocne strony. To na tych aspektach rozwoju nauczyciele i specjaliści muszą opierać swoją pracę edukacyjną, terapeutyczną i wychowawczą.

Ponieważ dziecko ewoluuje, konieczne jest dostosowywanie do tego rozwoju zakresu i charakteru wsparcia ucznia. Aby wiedzieć, co wpisać w WOPFU, należy obserwować:

 • sposób funkcjonowania ucznia, by móc wskazać ewentualne problemy, które utrudniają mu codzienne funkcjonowanie w szkole;
 • jakość udzielanego wsparcia, by ocenić czy podejmowane działania przynoszą pozytywne efekty.

Jak może wyglądać WOPFU?

Jeśli chodzi o WOPFU przykład oceny zawsze powinien uwzględniać:

 • mocne i słabe strony ucznia,
 • zainteresowania ucznia,
 • opis potrzeb ucznia,
 • opis dotychczasowych problemów i środków zastosowanych w celu ich wyeliminowania.

W piśmie można uwzględnić ocenę:

 • sprawności fizycznej dziecka,
 • jakości komunikowania się,
 • rozwoju poznawczego,
 • rozwoju emocjonalnego,
 • rozwoju społecznego,
 • samodzielności.

W WOPFU można powołać się na różne źródła informacji o dziecku, na przykład na obserwacje nauczycieli, wywiad przeprowadzony z rodzicami, informacje uzyskane od pielęgniarki szkolnej, informacje od specjalistów, takich jak psycholog czy logopeda.

Jak przygotować się do sporządzenia WOPFU? Specjaliści wykorzystują w tym celu specjalne testy i narzędzia diagnostyczne oraz obserwacje. Natomiast dla nauczycieli źródłem wiedzy o dziecku będzie:

 • obserwacja pedagogiczna dokonywana na zajęciach edukacyjnych, w trakcie sytuacji nieformalnych i zabawy swobodnej,
 • obserwacja dziecka w różnych środowiskach: w sali, w szatni, na placu zabaw,
 • obserwacja relacji dziecka z rówieśnikami.

Czy rodzice biorą udział w przygotowywaniu WOPFU?

Rodzice ocenianego dziecka mogą brać udział w spotkaniach, na których tworzy się WOPFU i IPET. Mogą także zaprosić na takie spotkanie inne osoby związane z udzielaniem uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia na piśmie o terminie spotkania takiego zespołu.

Zgodnie z przepisami, rodzice ucznia otrzymują również kopię WOPFU. Dyrektor placówki określa, w jaki sposób kopia zostaje przekazana rodzicom. Istotne jest też zadbanie o uzyskanie potwierdzenia przekazania kopii dokumentu rodzicom.

Na końcu pisma może znaleźć się zatem zapis typu: „Potwierdzam, otrzymałam/otrzymałem kopię Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia w dniu…” wraz z miejscem na podpis rodziców.

Zasady tworzenia WOPFU jasno określają przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z późniejszymi zmianami.

Warto przeczytać:

1 opinia dla WOPFU wypełnione – PRZYKŁAD 2024

 1. Kamila Opocka

  Dokument bardzo dobrze opracowany, mogę polecić w 100%

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wopfu-wypelnione-wzor-przyklad-pdf-doc
WOPFU wypełnione - PRZYKŁAD 2024
17