WOPFU przedszkole – wzór

17 

Jak napisać WOPFU dla dziecka w przedszkolu? Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka sporządzana jest zarówno w szkole, jak i w przedszkolu, do którego uczęszcza uczeń o specjalnych potrzebach.

Zadaniem kadry każdej placówki oświatowej jest bowiem przygotowanie odpowiednich warunków kształcenia dla dziecka, które potrzebuje tego ze względu na swoje problemy rozwojowe, bariery i ograniczenia.

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny ma wyrównywać szanse dziecka tak, aby osiągało najlepsze, a przy tym indywidualnie dopasowane wyniki. Opracowanie WOPFU dla przedszkolaka to jedno z działań, które mają na celu udzielenie uczniowi takiej pomocy. 

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładowe WOPFU dla dziecka w przedszkolu, wzór pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis
Opinie (0)

Czym jest WOPFU?

WOPFU dla przedszkolaka a WOPFU dla dziecka ze szkoły podstawowej nie różnią się od siebie zasadniczo, ponieważ odnoszą się do tych samych kwestii.

Zasady tworzenia WOPFU określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Sam skrót oznacza natomiast wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a zawiera w uproszczeniu wszystkie informacje na temat tego, jak uczeń radzi sobie w szkole, czy w przedszkolu. 

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna uwzględniać:

 • opis indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
 • opis mocnych stron i predyspozycji dziecka,
 • opis zainteresowań i uzdolnień,
 • wskazanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu,
 • zakres pomocy udzielanej przez nauczycieli i specjalistów,
 • opis efektów działań podejmowanych w celu przezwyciężenia trudności ucznia.

Omawiając WOPFU, nie można pominąć także innego powiązanego dokumentu – mianowicie IPET. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny tworzy się i modyfikuje na podstawie informacji zawartych w WOPFU.

Oba dokumenty stanowią natomiast podstawę opracowania planu działania, który ma na celu wsparcie ucznia w przezwyciężaniu jego barier, ograniczeń i trudności.

Kto odpowiada za przygotowanie WOPFU?

Niezależnie od tego, czy WOPFU opracowywane jest dla dziecka uczącego się w szkole, czy w przedszkolu, wielospecjalistyczną ocenę sporządza dla niego zespół złożony z nauczycieli i specjalistów, którzy prowadzą z uczniem zajęcia.

W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć również rodzice, a także pedagog, psycholog, logopeda i inny specjalista, nawet jeśli nie pracuje w danej szkole, ale ma stały kontakt z dzieckiem. 

WOPFU sporządza się co najmniej dwa razy w roku, najczęściej po pierwszym i drugim półroczu. Pierwsze WOPFU szkoła przygotowuje po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W takiej sytuacji tworzy się zespół dla danego ucznia i rozpoczyna jego obserwację. Docelowo, WOPFU powinno powstać w terminie 30 dni. 

Jak poprawnie napisać WOPFU?

Przykładowe WOPFU dla dziecka w przedszkolu musi zawierać kilka podstawowych elementów formalnych, jak:

 • dane dziecka, czyli imię i nazwisko, grupa, data urodzenia,
 • dane placówki, do której uczęszcza dziecko,
 • data opracowania dokumentu,
 • źródła informacji, na podstawie których opracowano dokument,
 • podpisy członków zespołu,
 • data odbioru kopii dokumentu przez rodziców.

Sama treść wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia musi nawiązywać natomiast do rozwoju fizycznego dziecka (motoryka mała i duża), procesów sensorycznych, czyli rozwoju intelektualnego i społeczno-emocjonalnego.

Informacje te nauczyciele i specjaliści pozyskują na podstawie obserwacji dziecka, wywiadu z rodzicami, badań diagnostycznych, analizy wydanych do tej pory opinii, a także analizy wytworów dziecka – prac pisemnych, plastycznych.

Dużym ułatwieniem przy sporządzaniu dokumentu jest wypełniony wzór WOPFU dla dziecka w przedszkolu. Druk ma formę tabeli, która pomaga usystematyzować wszystkie informacje i przedstawić je w sposób czytelny. Dzięki temu kolejna, sporządzona po 6 miesiącach ocena, jest łatwiejsza do odczytania i porównania celem sprawdzenia, czy dziecko zrobiło postępy. 

Mocne i słabe strony oraz wnioski

Przykładowe WOPFU dla przedszkolaka może zostać podzielone na mocne strony, słabe strony oraz wnioski, czyli planowany zakres pracy z dzieckiem w takich aspektach jak:

 • rozwój fizyczny, czyli motoryka mała, motoryka duża, przetwarzanie zmysłowe (węch, czucie, słuch, wzrok, równowaga) i integracja sensoryczna,
 • rozwój intelektualny i osiągnięcia edukacyjne, w tym umiejętności komunikacyjne, procesy poznawcze (myślenie, pamięć, uwaga, spostrzeganie), techniki szkolne, wiadomości i umiejętności,  
 • rozwój społeczno-emocjonalny, w tym samodzielność, umiejętności społeczne kontakty i relacje z rówieśnikami/dorosłymi, przestrzeganie ustalonych zasad i norm społecznych, kontrola emocji (radzenie sobie z emocjami trudnymi) współpraca w grupie, postawa, zachowanie, samoocena, motywacja do działania, 
 • przyczyny niepowodzeń edukacyjnych – wynik diagnozy, planowany zakres wsparcia,
 • przyczyny trudności w funkcjonowaniu ucznia – wynik diagnozy, planowany zakres wsparcia (w tym bariery i ograniczenia związane z funkcjonowaniem ucznia oraz działania podejmowane w celu niwelowania przyczyn trudności w funkcjonowaniu ucznia oraz ich wyniki i wnioski do pracy).

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WOPFU przedszkole – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wopfu-przedszkole-wzor-przyklad
WOPFU przedszkole - wzór
17