Kategoria:

Prawo administracyjne
Czym jest wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji? Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu (decyzji) lub czynności przez sąd, będąca formą tymczasowej ochrony sądowej udzielanej stronie postępowania, stanowi wyjątek od zasady, zgodnie z którą wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu. Sąd może jednak na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu (decyzji) lub czynności, jeżeli zachodzi...
Read More
Spis treści: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – co to znaczy?Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego wzórO wszczęciu postępowania należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.Możliwość odwołania się od decyzji administracyjnejOdwołanie od decyzji administracyjnej wzór Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – co to znaczy? Postępowanie administracyjne może zostać wszczęte z urzędu (czyli z inicjatywy urzędu) lub może...
Read More
Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może złożyć ten, kto ma w tym interes prawny, a więc w szczególności strona postępowania administracyjnego, oraz jej adwokat. Wyczerpanie środków odwoławczych w postępowaniu administracyjnym Pamiętaj, że zanim zdecydujesz się wnieść skargę do sądu, musisz wyczerpać wszelkie środki odwoławcze przeciwko zaskarżonemu rozstrzygnięciu. Sprawdź, czy w twoim konkretnym postępowaniu ta droga...
Read More
Spis treści: Wniosek o przywrócenie terminu wzórWniosek o przywrócenie terminu wzórArt. 86 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymiArt. 87 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymiOdrzucenie wnioskuKumulatywne spełnienie przesłanek do przywrócenia terminuTermin na złożenie wniosku o przywrócenie uchybionego terminuUprawdopodobnienie braku winyNiewystąpienie z wnioskiem o sporządzenia uzasadnienia np. wyrokuBrak winyPrzywrócenie terminu z urzęduGdy adwokat z urzędu wyznaczony...
Read More
Czym jest rozgraniczenie nieruchomości? Celem rozgraniczenia nieruchomości jest ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów na gruncie i sporządzenie odpowiednich dokumentów. Kto dokonuje rozgraniczenia nieruchomości? Rozgraniczenia dokonuje wójt (ewentualnie burmistrz albo prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek, a w niektórych wypadkach – sąd (gdy nie dokona się skutecznie...
Read More
Spis treści: Kiedy sprawa o rozgraniczenie gruntu z postępowania administracyjnego trafi do sądu?Kto jest wnioskodawcą jak sprawa trafi do sądu?Na podstawie czego rozgraniczenia nieruchomości dokonuje sąd?Rozgraniczenie na podstawie stanu prawnego Kiedy sprawa o rozgraniczenie gruntu z postępowania administracyjnego trafi do sądu? Sprawa z postępowania administracyjnego trafi do sądu powszechnego, gdy strona niezadowolona z ustalenia przebiegu...
Read More
W przypadku wydania Decyzji np. przez Prezydenta Miasta Lublin (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – MOPR) w przedmiocie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej oraz w przedmiocie żądania zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie istnieje możliwość złożenia odwołania z wykorzystaniem szeregi argumentów, między innymi poniżej proponowanych. W sprawach o zwrot...
Read More
Spis treści: Odwołanie od decyzji administracyjnejKiedy organ na skutek odwołania może przekazać sprawę do ponownego rozpoznania?Przykład błędnej decyzji?Co to są okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej?Ile czasu ma SKO na wydanie decyzji? Odwołanie od decyzji administracyjnej Zgodnie z art. 138 kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego decyzji organu odwoławczego, organ odwoławczy wydaje decyzję, w której utrzymuje w mocy...
Read More
Spis treści: Jak napisać odwołanie w sprawie administracyjnej?Odwołanie od decyzji administracyjnej wzórJaki jest termin do wniesienia odwołania w sprawie administracyjnej?Gorzej być nie może… Jak napisać odwołanie w sprawie administracyjnej? Jeśli chodzi o samą treść odwołania, to wystarczy, jeśli wynika z niego, że strona jest niezadowolona z rozstrzygnięcia. Nie jest to jednak regułą. Przepisy szczególne mogą...
Read More
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych – „Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.” Art. 7 ust. 3 ustawy o drogach publicznych stanowi, że „Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.” Art. 7a wyżej wymienionej ustawy stanowi, że organy właściwe w sprawach powyższych...
Read More
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej za dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dlatego też, katalog dowodów w postępowaniu podatkowym nie jest zamknięty, a w ustawie wskazane są przykładowe dowody, takie jak: księgi podatkowe, deklaracje podatkowe, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny czy informacje podatkowe, takie jak...
Read More
Jak stanowi prawo budowlane, każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami. Altana, ze względu na podobieństwo konstrukcyjno-architektoniczne i funkcjonalne z wiatą i ogrodem zimowym, powinna być potraktowana jako obiekt objęty dyspozycją przepisu art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, zgodnie z którym pozwolenia na...
Read More