Kategoria:

Prawo administracyjne
Przyczyną pojawienia się grzyba w mieszkaniu jest wilgoć. Ta może nadmiernie gromadzić się w pomieszczeniach między innymi z powodu wadliwej konstrukcji budynku, czy nieprawidłowego obiegu powietrza. Zgłoszenie faktu pojawienia się grzyba w mieszkaniu jest zadaniem jego właściciela lub lokatora. Z działaniem w takiej sprawie nie warto zwlekać, ponieważ grzyb może zagrażać zdrowiu osób na stałe...
Read More
Czy wnioskodawcy należy się wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego po odwołaniu? Wnioski o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego często są odrzucane. Powodem może być nieprawidłowe wypełnienie formularzy lub niespełnienie warunków określonych w ustawie. W obu przypadkach wnioskodawca może skutecznie odwołać się od decyzji odmownej (Wzór odwołania do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego <- pobierzesz tutaj). Czy należy się wyrównanie...
Read More
Kiedy do komornika, gdy ojciec nie płaci alimentów na dziecko? Niepłacenie alimentów jest przestępstwem, jednak nie można zgłosić takiego przestępstwa, jeśli obowiązek alimentacji nie został orzeczony przez sąd lub ustalony w ugodzie zatwierdzonej przez sąd, czyli np. w ugodzie alimentacyjnej. Uprawniony do alimentów ma zatem możliwość skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej i najęcie do...
Read More
Co zwalnia z płacenia alimentów? Należy wiedzieć, że obowiązek alimentacyjny trwa do momentu osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymywania się. Obowiązek alimentacyjny nie wygasa więc automatycznie, kiedy dziecko kończy 18. rok życia, ani w momencie, kiedy dziecko zdobywa pracę i zaczyna samodzielnie się utrzymywać, ponieważ nawet wtedy konieczne jest złożenie pozwu o uchylenie obowiązku...
Read More
Czym jest wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji? Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu (decyzji) lub czynności przez sąd, będąca formą tymczasowej ochrony sądowej udzielanej stronie postępowania, stanowi wyjątek od zasady, zgodnie z którą wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu. Sąd może jednak na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu (decyzji) lub czynności, jeżeli zachodzi...
Read More
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – co to znaczy? Postępowanie administracyjne może zostać wszczęte z urzędu (czyli z inicjatywy urzędu) lub może również zostać zainicjowane przez stronę. O tym, kto jest inicjatorem, decyduje najczęściej rodzaj sprawy. Co ważne, a na co zwracają uwagę adwokaci to fakt, że postępowanie administracyjne może wszcząć osoba, która ma tzw. interes prawny. Kto...
Read More
Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może złożyć ten, kto ma w tym interes prawny, a więc w szczególności strona postępowania administracyjnego, oraz jej adwokat. Wyczerpanie środków odwoławczych w postępowaniu administracyjnym Pamiętaj, że zanim zdecydujesz się wnieść skargę do sądu, musisz wyczerpać wszelkie środki odwoławcze przeciwko zaskarżonemu rozstrzygnięciu. Sprawdź, czy w twoim konkretnym postępowaniu ta droga...
Read More
Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przywrócenie terminu: Wniosek o przywrócenie terminu wzór Art. 86 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi § 1. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być...
Read More
Czym jest rozgraniczenie nieruchomości? Celem rozgraniczenia nieruchomości jest ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów na gruncie i sporządzenie odpowiednich dokumentów. Kto dokonuje rozgraniczenia nieruchomości? Rozgraniczenia dokonuje wójt (ewentualnie burmistrz albo prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek, a w niektórych wypadkach – sąd (gdy nie dokona się skutecznie...
Read More
Kiedy sprawa o rozgraniczenie gruntu z postępowania administracyjnego trafi do sądu? Sprawa z postępowania administracyjnego trafi do sądu powszechnego, gdy strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji wójta żąda przekazania sprawy sądowi, lub gdy wójt (burmistrz, prezydent) umorzy postępowania i z urzędu przekaże sprawę do sądu. Kto...
Read More
W przypadku wydania Decyzji np. przez Prezydenta Miasta Lublin (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – MOPR) w przedmiocie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej oraz w przedmiocie żądania zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie istnieje możliwość złożenia odwołania z wykorzystaniem szeregi argumentów, między innymi poniżej proponowanych. W sprawach o zwrot...
Read More
Odwołanie od decyzji administracyjnej Zgodnie z art. 138 kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego decyzji organu odwoławczego, organ odwoławczy wydaje decyzję, w której utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję, albo uchyla zaskarżoną decyzję w całości, albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy; albo uchylając tę decyzję – umarza postępowanie administracyjne pierwszej instancji w całości...
Read More
Jak napisać odwołanie w sprawie administracyjnej? Jeśli chodzi o samą treść odwołania, to wystarczy, jeśli wynika z niego, że strona jest niezadowolona z rozstrzygnięcia. Nie jest to jednak regułą. Przepisy szczególne mogą ustalić inne wymagania co do treści odwołania. I tak odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres...
Read More
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych – „Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.” Art. 7 ust. 3 ustawy o drogach publicznych stanowi, że „Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.” Art. 7a wyżej wymienionej ustawy stanowi, że organy właściwe w sprawach powyższych...
Read More
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej za dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dlatego też, katalog dowodów w postępowaniu podatkowym nie jest zamknięty, a w ustawie wskazane są przykładowe dowody, takie jak: księgi podatkowe, deklaracje podatkowe, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny czy informacje podatkowe, takie jak...
Read More
Jak stanowi prawo budowlane, każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami. Altana, ze względu na podobieństwo konstrukcyjno-architektoniczne i funkcjonalne z wiatą i ogrodem zimowym, powinna być potraktowana jako obiekt objęty dyspozycją przepisu art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, zgodnie z którym pozwolenia na...
Read More