Jak powstaje droga gminna?

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych – „Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.”

Art. 7 ust. 3 ustawy o drogach publicznych stanowi, że „Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.”

Art. 7a wyżej wymienionej ustawy stanowi, że organy właściwe w sprawach powyższych przekazując propozycję zaliczenia lub ustalenia wyznaczają termin do przedstawienia opinii, m.in. tej o której mowa wyżej. Nie może być on krótszy niż 21 dni od dnia doręczenia propozycji do zaopiniowania. Niezłożenie opinii w terminie – akceptacja propozycji.

Jak to wygląda w praktyce?

Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych.

Rada gminu podejmuje uchwałę w sprawie wystąpienia do zarządu powiatu w przedmiocie zaopiniowania propozycji ustalenia przebiegu drogi gminnej. NA tym etapie gmina występuje o opinię, wyznacza termin, a jako załącznik podają projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu granic, który ma być zaopiniowany.

Rada gminy może podjąć od razu uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

Kiedy gmina może podjąć taką uchwałę?

„Konieczną przesłanką do skutecznego podjęcia przez radę gminy uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych jest legitymowanie się przez gminę prawem własności do gruntów, po których droga taka przebiega.

Powyższe wynika wprost z przepisu art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), w świetle którego drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.

Skoro zatem żaden przepis nie przewiduje automatycznego przejścia prawa własności gruntu zajętego pod drogę na rzecz jednostki samorządu gminnego z chwilą wejścia w życie uchwały o zaliczeniu ulicy do kategorii dróg gminnych to oczywistym jest, że już przed podjęciem uchwały, o której mowa, działki, przez które droga gminna ma przebiegać muszą stanowić własność gminy.” – potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 14 grudnia 2009 w sprawie o sygnaturze II SA/Gl 725/09.

„Konieczną przesłanką do skutecznego podjęcia przez radę gminy uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych jest legitymowanie się przez gminę prawem własności do gruntów, po których droga gminna ma przebiegać.” – tak dla przykładu rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lipca 2011; WN.II.4113-1-48-11.

„Uchwała, którą zalicza się do dróg gminnych drogę, która nie jest własnością gminy, narusza w istotny sposób art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z którego wynika, że tylko droga gminna może być zaliczona do dróg gminnych.

Uchwała o zaliczeniu drogi do drogi publicznej powinna być poprzedzona czynnościami zmierzającymi do przejęcia własności drogi przez podmiot publicznoprawny, a nie odwrotnie.” – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 16 grudnia 2010 w sprawie o sygnaturze III SA/Lu 259/10.

Jeżeli natomiast jest problem z ustaleniem granic pomiędzy naszą działką a działką (drogą) należącą do gminy można wystąpić o rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia granic, punktów granicznych.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.