Kategoria:

Różne sprawy administracyjne
Przyczyną pojawienia się grzyba w mieszkaniu jest wilgoć. Ta może nadmiernie gromadzić się w pomieszczeniach między innymi z powodu wadliwej konstrukcji budynku, czy nieprawidłowego obiegu powietrza. Zgłoszenie faktu pojawienia się grzyba w mieszkaniu jest zadaniem jego właściciela lub lokatora. Z działaniem w takiej sprawie nie warto zwlekać, ponieważ grzyb może zagrażać zdrowiu osób na stałe...
Read More
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych – „Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.” Art. 7 ust. 3 ustawy o drogach publicznych stanowi, że „Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.” Art. 7a wyżej wymienionej ustawy stanowi, że organy właściwe w sprawach powyższych...
Read More
Jak stanowi prawo budowlane, każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami. Altana, ze względu na podobieństwo konstrukcyjno-architektoniczne i funkcjonalne z wiatą i ogrodem zimowym, powinna być potraktowana jako obiekt objęty dyspozycją przepisu art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, zgodnie z którym pozwolenia na...
Read More