Podanie o przyjęcie na staż do Urzędu Miasta – wzór

17 

Jak napisać podanie o przyjęcie na staż do Urzędu Miasta? Osoby chcące odbyć staż w Urzędzie Miasta, powinny osobiście zainteresować się możliwością odbycia takiego stażu nawet wtedy, kiedy Urząd Pracy nie posiada aktualnie żadnych ofert stażowych w takim miejscu pracy.

Jak prawidłowo napisać podanie o przyjęcie na staż w Urzędzie Miasta? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego skutecznego pisma – przygotowaliśmy gotowe do pobrania przykładowe podanie wraz z obszernym uzasadnieniem, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Podanie o staż

Podanie o staż ma na celu przygotowanie zawodowe i kieruje się je do firmy, ale także do urzędu gminy czy miasta. Taki wniosek ma prawo złożyć zarówno osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, jak i osoba niezarejestrowana, jeśli jej podanie nie dotyczy oferty stażu organizowanego przez UP.

Co więcej, podanie o możliwość odbycia stażu w Urzędzie Miasta może stanowić odpowiedź na ogłoszoną ofertę, ale nie jest to obligatoryjne, co oznacza, że wolno jest także złożyć takie podanie w momencie, kiedy żaden nabór nie jest prowadzony.

Zasadniczo, podanie o staż zawsze wygląda podobnie. W dokumencie trzeba ująć:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane adresata, najlepiej osoby decyzyjnej,
 • dane kandydata wraz z danymi kontaktowymi,
 • prośbę o przyjęcie na staż z określeniem referatu/stanowiska,
 • odwołanie się do konkretnej oferty przyjęcia na staż (opcjonalnie),
 • prośbę o pozytywne rozpatrzenie podania,
 • uzasadnienie, i inne argumenty w postaci np. oświadczenia, że staż umożliwi Ci wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, czyli już na ścieżce kariery zawodowej,
 • podpis. 

Pismo tego typu najłatwiej jest przygotować w oparciu o nasz gotowy wzór podania o przyjęcie na staż do Urzędu Miasta. Warto również upewnić się, czy w ofercie stażu nie określono szczegółowo, jakie elementy i załączniki powinny pojawić się w dokumencie. 

Przykładowe podanie o staż w Urzędzie Miasta Lublin powinno zostać zaadresowane do Sekretarza Miasta Lublin. Dokument musi zawierać także:

 • nazwę ukończonej szkoły/uczelni 
 • kierunek ukończonego jako ostatni etapu edukacji,
 • dane Urzędu Pracy, w którym kandydat/ka na staż jest zarejestrowany/a jako osoba bezrobotna.

Do podania dołącza się zaś obowiązkowo CV zawierające między innymi adres zamieszkania kandydata, datę urodzenia, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail. Obligatoryjnie jest także dołączenie potwierdzenia otrzymania klauzuli informacyjnej i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jak uzasadnić podanie o staż?

Podanie o staż w Urzędzie Miasta ma wskazywać na fakt, że kandydat na stanowisko stażysty idealnie sprawdzi się w tej roli. W praktyce oznacza to, że uzasadnieniem wniosku będą informacje o:

 • wykształceniu,
 • posiadanych umiejętnościach,
 • cechach osobowości.

Dobrą praktyką jest przygotowywanie uzasadnienia podania w odniesieniu do konkretnej oferty czy wymogów stanowiska, które stażysta chciałby objąć. Nie wszystkie informacje będą bowiem znaczące dla osoby, która pismo rozpatruje.

Jak pisać podanie o staż?

Nie tylko sama treść podania o staż ma znaczenie, kiedy w grę wchodzi wyłonienie najlepszego kandydata. Większe szanse na przyjęcie ma ta osoba, która swoim podaniem zrobi dobre wrażenie na osobie decyzyjnej. Podczas sporządzania podania, warto pamiętać zatem o:

 • stosowaniu zwrotów grzecznościowych,
 • nawiązaniu do poprzednich stażów, praktyk zawodowych,
 • odwoływaniu się do oferty stażu/charakteru stanowiska, w kontekście własnego wykształcenia, dotychczasowe doświadczenie zawodowe, czy inne umiejętności.

Przed przygotowaniem podania warto także sprawdzić, czy urząd miasta nie przygotował listy wymagań, jakie musi spełniać kandydat na stażystę. Często są to takie warunki jak:

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • brak karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie wykształcenia co najmniej średniego lub wyższego.

Co więcej, podania nie może złożyć osoba, przeciwko której jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Urzędy często określają też, jacy kandydaci są preferowani, wskazując kierunki studiów typu:

 • budownictwo,
 • ochrona środowiska,
 • administracja,
 • drogownictwo.

Zasady odbywania stażu

Staż w urzędzie miasta może trwać od 3 do 6 miesięcy. Tygodniowo stażysta może pracować zaś maksymalnie 40 godzin, czyli do 8 godzin dziennie. Staż nie wiąże się z pracą w dni wolne, z pracą w godzinach nocnych czy w nadgodzinach. Za 30 dni przepracowane, stażysta otrzymuje 2 dni wolnego.

Staż z urzędu pracy nie jest nieodpłatny. Stażysta otrzymuje wynagrodzenie stażowe w kwocie równej 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Na staż z urzędu pracy może dostać się osoba zarejestrowana w UP. Prawo do ubiegania się o staż finansowany ze środków urzędu pracy mają określone grupy osób, w tym:

 • osoby bezrobotne do 25. roku życia lub osoby bezrobotne do 27. roku życia, jeśli posiadają dyplom uczelni wyższej,
 • osoby bezrobotne po 50. roku życia,
 • osoby bezrobotne niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły pracy,
 • osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko niepełnoletnie,
 • osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 • osoby bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, lub bez wykształcenia średniego.

Staż z urzędu pracy może zostać zaproponowany osobie zarejestrowanej, ale osoba taka nie musi czekać na ofertę – może sama zgłosić się do urzędu miasta i złożyć podanie o odbycie stażu. Wtedy to urząd złoży do UP wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych.

Jeśli w umowie stażowej pośredniczy urząd pracy, stażysta podlega konkretnym przepisom i zasadom określonym w takiej umowie. Nie może zatem bez konsekwencji zrezygnować ze stażu. Przerwanie stażu jest dopuszczalne jedynie w przypadku:

 • podjęcia pracy,
 • założenia działalności gospodarczej,
 • rozpoczęcia nauki stacjonarnej,
 • nierealizowania przez pracodawcę warunków stażu, czy też niewywiązywania się z zatwierdzonego wcześniej programu stażu.

Natomiast na wniosek pracodawcy lub z urzędu staż może zostać przerwany w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności dotyczącej więcej niż jednego dnia pracy,
 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy,
 • usprawiedliwionej nieobecności, uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Warto wiedzieć, że przerwanie stażu z winy stażysty skutkuje pozbawieniem go statusu osoby bezrobotnej – a tym samym zasiłku dla bezrobotnych –  na 120 dni w przypadku pierwszego takiego przewinienia.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o przyjęcie na staż do Urzędu Miasta – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

podanie-o-przyjecie-na-staz-do-urzedu-miasta-wzor-przyklad
Podanie o przyjęcie na staż do Urzędu Miasta - wzór
17