Podanie o staż do Starostwa Powiatowego – wzór

17 

Jak skutecznie napisać podanie o staż do Starostwa Powiatowego? Staż jest korzystny zarówno dla stażysty, jak i dla jego pracodawcy. O staż można ubiegać się zarówno w firmach, jak i w urzędach, samodzielnie lub za pośrednictwem urzędu pracy.

Jak napisać podanie o staż do Starostwa Powiatowego, aby zwiększyć swoje szanse na przyjęcie? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowe do pobrania, przykładowe podanie o staż w Starostwie Powiatowym, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak wygląda podanie o staż?

Zasadniczo, podanie o staż może zostać skierowane bezpośrednio do potencjalnego pracodawcy i nie ma znaczenia, czy aktualnie prowadzi on nabór dla stażystów. Więcej ofert stażowych mają do dyspozycji osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy. Nie oznacza to jednak, że inne osoby, które chcą zdobyć doświadczenie zawodowe, nie mogą złożyć podania o przyjęcie na staż. 

W przypadku chęci odbycia stażu w starostwie podanie należy kierować bezpośrednio do starosty. Dokument ma charakter formalny, dlatego poza danymi adresata, należy ująć w takim piśmie między innymi:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • własne dane osobowe z danymi kontaktowymi,
 • prośbę o przyjęcie na staż w nawiązaniu do oferty stażu, ze wskazaniem preferowanego referatu lub stanowiska,
 • uzasadnienie prośby
 • podpis kandydata.

Wykorzystując wzór podania o staż do Starostwa Powiatowego, kandydat ma szansę upewnić się, że jego pismo jest wolne od braków formalnych. Warto pamiętać jednak, aby przed wypełnieniem wzoru sprawdzić, czy dane starostwo nie określiło szczegółowo, jakie informacje mają znaleźć się w takim podaniu i jakie załączniki należy do niego dołączyć.

Najczęściej wymagane jest między innymi:

 • podanie nazwy ukończonej uczelni/szkoły średniej,
 • podanie nazwy ukończonego kierunku studiów,
 • podanie danych urzędu pracy, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany,
 • dołączenie do podania CV z takimi informacjami jak adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • dołączenie potwierdzenia otrzymania klauzuli informacyjnej,
 • złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedury rekrutacji.

Na czym polega uzasadnienie podania o staż?

Podanie o staż w Starostwie Powiatowym musi zostać uzasadnione, a rolę uzasadnienia pełni wskazanie, dlaczego kandydat nadaje się do pracy na danym stanowisku. W takim uzasadnieniu należy napisać zatem o swoim wykształceniu, posiadanych umiejętnościach, cechach charakteru czy zdobytym już doświadczeniu.

Informacje te powinny mieć związek z charakterem stanowiska, o jakie kandydat się ubiega. Jeśli zaś chodzi o tak zwane kompetencje miękkie, to należy pisać o nich ogólnie, ale również w odniesieniu do swoich przyszłych obowiązków na danym stanowisku pracy.

Pisząc podanie o możliwość odbycia stażu w Starostwie Powiatowym kandydat nie zawsze ma możliwość odniesienia się do konkretnej oferty.

W takim przypadku powinien skupić się na charakterze tego stanowiska, które najbardziej chciałby objąć. Poza tym, przy sporządzaniu takiego pisma warto trzymać się kilku niezmiennych zasad, dotyczących między innymi stosowania zwrotów grzecznościowych.

Przykładowe podanie o staż w Starostwie Powiatowym może zawierać też informacje o poprzednio odbytych praktykach i stażach. Warto podkreślić w nim również chęć wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce.

Kto może być stażystą w starostwie powiatowym?

Nie każda kandydatura na stażystę w urzędzie państwowym może zostać rozpatrzona pozytywnie. W większości przypadków warunkiem ubiegania się o staż jest:

 • pełnoletniość kandydata,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • brak karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie wykształcenia co najmniej średniego lub wyższego.

Warto wspomnieć również, że niektóre osoby mogą mieć większe szanse na pozytywne rozpatrzenie ich wniosku, ponieważ w przypadku ofert stażu ogłoszonych przez starostwo urząd może określić, absolwentów jakich studiów aktualnie potrzebuje.

Preferowane są natomiast kierunki techniczne, typu budownictwo, ale również ochrona środowiska, ekonomia czy administracja.

Jak przebiega staż z urzędu pracy?

Staż w urzędzie państwowym to najczęściej staż z urzędu pracy. W takim stażu UP pośredniczy między osobą bezrobotną a pracodawcą. Staż z urzędu pracy może trwać do 6 miesięcy. Stażysta nie może pracować:

 • więcej niż 40 godzin tygodniowo,
 • więcej niż 8 godzin dziennie,
 • w dni wolne od pracy,
 • w nadgodzinach,
 • w godzinach nocnych. 

Za swoją pracę stażysta otrzymuje wynagrodzenie stażowe w kwocie odpowiadającej 120% zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku stażu organizowanego we współpracy z UP, osoby niezarejestrowane w urzędzie nie mogą kandydować na stanowisko stażysty. Co więcej, nie każdy bezrobotny zarejestrowany w UP może korzystać z programów stażowych. Są one kierowane do:

 • osób bezrobotnych do 25. roku życia lub osób bezrobotnych do 27. roku życia, jeśli posiadają dyplom uczelni wyższej,
 • osób bezrobotnych po 50. roku życia,
 • osób bezrobotnych niepełnosprawnych,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • kobiet, które po urodzeniu dziecka nie podjęły pracy,
 • osób samotnie samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko niepełnoletnie,
 • osób bezrobotnych, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 • osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, lub bez wykształcenia średniego.

Staż z urzędu pracy to forma aktywizacji zawodowej. Bezrobotny może skorzystać z takiej oferty, ale musi przestrzegać przy tym pewnych zasad. Obowiązuje go zarówno regulamin pracy w danym zakładzie, jak i zawarta umowa stażowa.

Ta z reguły nie przewiduje możliwości rezygnacji ze stażu bez żadnych konsekwencji. Przerwanie stażu jest dopuszczalne jedynie w przypadku podjęcia pracy przez stażystę, założenia działalności gospodarczej, rozpoczęcia nauki stacjonarnej, nierealizowania przez pracodawcę warunków stażu lub niewywiązywania się z zatwierdzonego wcześniej programu stażu.

Jeśli stażysta po prostu zrezygnuje i nie złoży żadnego wyjaśnienia, zostanie pozbawiony statusu bezrobotnego.

Staż może też zostać przerwany z urzędu, czy na wniosek pracodawcy, jeśli stażysta nie pojawi się w pracy i nie usprawiedliwi nieobecności, naruszy podstawowe obowiązki określone w regulaminie pracy, czy też będzie nieobecny na tyle długo, że uniemożliwi to zrealizowanie programu stażu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o staż do Starostwa Powiatowego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

podanie-o-staz-do-starostwa-powiatowego-wzor
Podanie o staż do Starostwa Powiatowego - wzór
17