Podanie o staż w Urzędzie Gminy – wzór

17 

Jak napisać podanie o staż do Urzędu Gminy? Staż jest formą zdobywania umiejętności praktycznych. Jego cel to przygotowanie zawodowe, czyli przygotowanie do świadczenia pracy na konkretnym stanowisku.

Aby mieć szansę na podjęcie stażu w konkretnym miejscu pracy, trzeba zwrócić się do potencjalnego pracodawcy z prośbą o przyjęcie do pracy w charakterze stażysty. Nie inaczej wygląda sprawa stażu w gminie.

Zatem jak prawidłowo napisać podanie o staż w Gminie? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór podania, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak wygląda podanie o staż?

Podanie o staż w Gminie niewiele różni się od standardowych podań o staże w firmach prywatnych. Dokument musi spełniać pewne wymogi formalne, dlatego należy pamiętać, aby uwzględnić w nim:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy, w tym dane kontaktowe,
 • dane adresata, najlepiej osoby decyzyjnej, tutaj wójta,
 • prośbę o przyjęcie na staż z określeniem stanowiska pracy,
 • (opcjonalnie) odwołanie do konkretnej oferty przyjęcia na staż,
 • uzasadnienie podania,
 • prośba o pozytywne rozpatrzenie podania,
 • podpis.

Pismo warto przygotować w oparciu o nasz wzór podania o staż do Urzędu Gminy. Należy pamiętać, że jego uzasadnieniem jest wyliczenie powodów, które pozwala przekonać osobę decyzyjną do zatrudnienia wnioskodawcy. Będą to zatem informacje na temat:

 • posiadanego wykształcenia,
 • posiadanych umiejętności,
 • cech osobowości, które mogą być przydatne na danym stanowisku.

W jaki sposób pisać podanie o staż?

Podanie o możliwość odbycia stażu w Urzędzie Gminy to szansa na późniejszą pracę w gminie, a takie stanowisko jest atrakcyjne przede wszystkim ze względu na stabilność zatrudnienia. Jak więc przygotować takie pismo, aby zwiększyć prawdopodobieństwo jego akceptacji?

Warto pamiętać, że wniosek ma przekonać przyszłego pracodawcę, że kandydat na stażystę to osoba stworzona na dane stanowisko. Tym należy się kierować, decydując, jakie informacje umieszczamy w uzasadnieniu podania. 

Poza tym, pisząc taki wniosek, należy:

 • stosować zwroty grzecznościowe,
 • odwoływać się do konkretnej oferty stażu, jeśli to możliwe,
 • odnieść się do swojego wykształcenia – staż ma umożliwiać wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce,
 • wspomnieć o dotychczasowych praktykach i innych stażach.

Jak wygląda staż w urzędzie?

Składając podanie o staż w Urzędzie Gminy, warto wiedzieć, jak taka praca będzie wyglądać. Zasadniczo, staż w urzędzie trwa od 3 do 6 miesięcy. Tygodniowo praca stażysty nie może przekroczyć 40 godzin, a dziennie 8.

Stażysta, odbywając doświadczenie zawodowe nie może pracować nocą, w dni wolne od pracy ani w nadgodzinach. Za 30 dni przepracowane, przysługują mu 2 dni wolnego. Nie otrzyma jednak wynagrodzenia za czas, kiedy pozostaje na zwolnieniu chorobowym.

W czasie stażu stażysta otrzymuje tzw. stażowe. Jego wysokość określa się jako 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Należy pamiętać też, że staż w urzędzie nie gwarantuje zatrudnienia po stażu. Na wolne stanowiska w urzędach musi zostać ogłoszony konkurs. Lista kandydatów jest jawna, czyli powszechnie znana. Zatem każdy ma też równe (teoretycznie) szanse, aby taką pracę otrzymać.

Kto może ubiegać się o staż w urzędzie gminy?

Kiedy urzędy gminy ogłaszają nabór na staż w ramach rozwijania kariery zawodowej, często określają także, kto może ubiegać się o pracę na stanowisku stażysty. Z reguły wymagania te są następujące:

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie wykształcenia co najmniej średniego lub wyższego.

Podanie o staż może złożyć jedynie osoba, przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

Co więcej, czasami gminy określają, jakich absolwentów poszukują, czyli jakie kierunki studiów są preferowane w ramach rekrutacji na dane stanowisko. Najczęściej są to kierunki:

 • techniczne, 
 • związane z budownictwem, drogownictwem, ochroną środowiska,
 • administracyjno-biurowe.

Staż z urzędu pracy

Staż w urzędzie gminy może zostać zorganizowany nie tylko bezpośrednio przez urząd, ale również za pośrednictwem urzędu pracy. W takim przypadku to UP finansuje staż, czyli wynagrodzenie dla stażysty.

Aby ubiegać się o staż z urzędu pracy, trzeba być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna. Uprawnionymi do stażu z UP są:

 • osoby bezrobotne do 25. roku życia,
 • osoby bezrobotne do 27. roku życia, jeśli posiadają dyplom uczelni wyższej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły pracy,
 • osoby bezrobotne niepełnosprawne,
 • osoby bezrobotne po 50. roku życia,
 • osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko niepełnoletnie,
 • osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 • osoby bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, bądź bez wykształcenia średniego.

Co ważne, osoba bezrobotna nie musi czekać, aż UP zaproponuje jej staż. Może wziąć sprawy w swoje ręce i samodzielnie złożyć odpowiedni wniosek do firmy czy urzędu, w którym chciałaby taki staż odbyć.

W tym celu warto wykorzystać przykładowe podanie o staż w Urzędzie Gminy, na którym można się wzorować. Aby urząd pracy pośredniczył w takim stażu, należy złożyć do UP wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych.

Przerwanie stażu z urzędu pracy

Zawierając umowę o staż bezpośrednio z urzędem gminy, stażysta najczęściej zostaje objęty przepisami kodeksu cywilnego, dot. umowy zlecenie. W przypadku gdy zawiera umowę o staż za pośrednictwem urzędu pracy, obowiązują go zasady określone w tejże umowie. Warto wiedzieć więc, że taki staż można przerwać na wniosek stażysty:

 • w przypadku podjęcia pracy,
 • w przypadku założenia działalności gospodarczej,
 • w przypadku rozpoczęcia nauki stacjonarnej,
 • w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków stażu lub niewywiązywania się z zatwierdzonego wcześniej programu stażu.

Staż może zostać przerwany również na wniosek pracodawcy lub z urzędu w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy,
 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, 
 • usprawiedliwionej nieobecności, uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Jeśli staż zostanie przerwany z winy stażysty, urząd pracy pozbawi go statusu osoby bezrobotnej na okres 120 dni w przypadku pierwszej rezygnacji.

Zsumowanie materiału

Przystępując do sporządzania podania o staż, należy mieć świadomość, że to nasza jedyna szansa na załapanie się na staż w danym miejscu, w tym przypadku staż w Gminie. W piśmie należy więc umieścić wszelkie niezbędne dane i informacje, które pomogą osobie rozpatrującej nasze podanie – podjąć właściwą decyzję.

Nie używaj ogólnych sformułowań, ale koniecznie używaj zwrotów grzecznościowych, jeśli to istotne, wspomnij o dotychczasowych pracach jeśli mają one związek z pracą w Gminie.

Urząd Gminy doceni także niesztampowe podejście do uzasadnienia podania o staż, niekonwencjonalne podejście i szczerość oraz otwartość w opisaniu swoich umiejętności.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o staż w Urzędzie Gminy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

podanie-o-staz-w-urzedzie-gminy
Podanie o staż w Urzędzie Gminy - wzór
17