Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły wzór

17 

Nauczyciel może przenieść się do pracy w innej szkole w tej samej lub innej miejscowości na swój własny wniosek. Taka decyzja może być podyktowana na przykład przeprowadzką, ale też problemami z uczniami w danej szkole. Niezależnie od przyczyny, prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły musi przyjmować formę pisemną. Pismo należy kierować do dyrektora szkoły zatrudniającej. 

Jeśli prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły zostanie rozpatrzona pozytywnie, dyrektor zatrudniający wystąpi z wnioskiem o zatrudnienie nauczyciela do dyrektora drugiej placówki. Ten zasięgnie wtedy opinii organu prowadzącego i w przypadku braku przeciwwskazań, zatrudni u siebie danego nauczyciela.

Prośbę o przeniesienie nauczyciel może sporządzić w oparciu o przygotowany przez nas wzór prośby nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły, wypełniając druk własnym uzasadnieniem, zależnie od sytuacji. Przyczyny przeniesienia mogą być różne, ale warto pamiętać, aby były zgodne z prawdą tak, by można było je udowodnić.

Nie trać cennego czasu na tworzenie pisma od zera, tylko wykorzystaj przygotowany przez Nas wzór prośby nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis
Opinie (0)

Jak napisać prośbę o przeniesienie do innej szkoły będąc nauczycielem? Do 2019 roku możliwe było przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Obecnie nie ma już takiej możliwości, a przepisy Karty nauczyciela mówiące o przeniesieniu nauczyciela dotyczą jedynie nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania – mianowanych i dyplomowanych.

Jak wygląda przeniesienie nauczyciela i jak napisać podanie o przeniesienie do innej szkoły? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór prośby nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły, który pobierzesz na górze strony.

Co Karta Nauczyciela mówi o procedurze przeniesienia nauczyciela?

Każdy dyrektor szkoły i każdy nauczyciel powinien zapoznać się z zagadnieniem “przeniesienie nauczyciela art.18 KN”. Treść tego artykułu brzmi następująco:

1.  Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.

2.  Przeniesienie nauczyciela z urzędu, w trybie określonym w ust. 1, do innej miejscowości może nastąpić pod warunkiem:

1) zapewnienia nauczycielowi w nowym miejscu pracy odpowiedniego do jego stanu rodzinnego mieszkania oraz miejsca pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem;

[…]

4.  Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, z zastrzeżeniem ust. 5.

5.  Przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, który otrzymał na podstawie odrębnych przepisów skierowanie do innej szkoły, dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel otrzymał skierowanie, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, i po zawiadomieniu organów prowadzących te szkoły.

Jakie fakty należy zapamiętać po zapoznaniu się z tym artykułem? Przede wszystkim to, że procedura przeniesienia nauczyciela do innej szkoły dotyczy jedynie nauczycieli mianowanych. Taki nauczyciel może zostać przeniesiony na własny wniosek lub z urzędu, ale wyłącznie za jego zgodą.

Formalnie, przeniesienia nauczyciela powinien dokonać dyrektor szkoły, do której pedagog chce się przenieść. Potrzebna jest na to zgoda dyrektora zatrudniającego oraz organu prowadzącego. Nieco inaczej wygląda przeniesienie nauczyciela religii – tutaj mamy do czynienia ze skierowaniem do pracy w innej szkole.

Jak przebiega przeniesienie nauczyciela krok po kroku?

Procedura przeniesienia nauczyciela jest sformalizowana i opisana dosyć precyzyjnie w przepisach Karty nauczyciela. Nie zawsze wszczyna ją podanie nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły – niekiedy cały proces inicjuje dyrektor szkoły zatrudniającej. Warto omówić zatem dwa przypadki.

 1. Nauczyciel składa wniosek o przeniesienie. Dyrektor szkoły, do której pedagog chce się przenieść, kieruje wniosek o zgodę na przeniesienie do dyrektora zatrudniającego.
 2. Dyrektor zatrudniający kieruje wniosek do dyrektora szkoły, do której chce przenieść nauczyciela, z zapytaniem o możliwość transferu. Oznacza to, że sam wyraża zgodę na przeniesienie – występuje z taką inicjatywą. Przeniesienie w tym trybie wymaga uzyskania zgody nauczyciela na przeniesienie. Jeśli pedagog takiej zgody nie wyrazi, procedura zostaje zakończona.

Wracając do sytuacji, kiedy to nauczyciel chce przenieść się do pracy w innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na to samo lub inne stanowisko, należy pamiętać, że do takiego przeniesienia niezbędna jest zgoda jednego i drugiego dyrektora. Jeśli dyrektor odmówi wyrażenia zgody na przeniesienie, procedura zakończy się. Nauczycielowi pozostanie jedynie możliwość złożenia wypowiedzenia.

W przypadku, gdy dyrektor zatrudniający wyrazi zgodę na przeniesienie, kierujący drugą placówką może zasięgnąć opinii organu prowadzącego, co stanowi ostatni warunek przeniesienia – uzyskanie zgody organu prowadzącego szkołę, do której nauczyciel chce się przenieść. Po uzyskaniu takiej zgody kierujący drugą placówką przygotowuje dekret przeniesienia, czyli informację dla nauczyciela i dyrektora zatrudniającego.

W takim dekrecie ujmuje on między innymi:

 • tryb przeniesienia – na wniosek nauczyciela,
 • miejsce przeniesienia,
 • stanowisko przeniesienia,
 • fakt uzyskania zgody dyrektora zatrudniającego i organu prowadzącego,
 • oznaczenie okresu przeniesienia – na czas określony lub nieokreślony od konkretnej daty.

Po wykonaniu tych czynności, dyrektor dotychczas zatrudniający nauczyciela przekazuje jego akta osobowe i pozostałą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy drugiej placówce.

Jak napisać wniosek o przeniesienie do innej szkoły?

Wniosek nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Jest to bowiem dokument o charakterze oficjalnym, inicjujący procedurę przeniesienia.

Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły powinna uwzględniać więc:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia pisma,
 • dane wnioskującego nauczyciela,
 • dane dyrektora szkoły,
 • treść wniosku z podziałem na wstęp, rozwinięcie i zakończenie, w tym uzasadnienie,
 • podpis wnioskodawcy.

Jak uzasadnić podanie o przeniesienie? Z reguły przeniesienie nauczyciela do innej szkoły umotywowane jest przeprowadzką do innej dzielnicy czy innej miejscowości. W takim przypadku wystarczy powołać się na aspekty praktyczne związane z dojazdami do miejsca pracy.

Warto pamiętać także, że chociaż przepisy mówią wyraźnie, że za procedurę przeniesienia nauczyciela odpowiada dyrektor szkoły przyjmującej, do której pedagog chce się przenieść, to w praktyce wniosek o przeniesienie nauczyciel kieruje się zwykle do dyrektora szkoły zatrudniającej.

Pozwala to uniknąć sytuacji, w której kierujący placówką odrzuca wniosek zaangażowanego już w sprawę dyrektora placówki, do której nauczyciel chce się przenieść.

Dyrektor zatrudniający może natomiast nie wyrazić zgody na przeniesienie między innymi z powodu braków kadrowych w swojej placówce. Jak zostało wspomniane, w takiej sytuacji nauczyciel ma już tylko jedną opcję – zwolnić się z pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Podsumowanie

Nasz wzór prośby nauczyciela o przeniesienie do innej placówki jest w zasadzie kompletny i wystarczy jedynie uzupełnić go swoimi danymi. Wzór prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły stanowi w akcie przeniesienia nauczyciela do innej szkoły najważniejszy element.

Oczywiście nauczyciel musi posiadać zgodę dyrektora szkoły zatrudniającej, aby transfer do innej szkoły mógł przebiec zgodnie z obowiązującym prawem.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

prosba-nauczyciela-o-przeniesienie-do-innej-szkoly-wzor
Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły wzór
17