Przykładowa ocena pracy nauczyciela – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Oceny pracy nauczyciela dokonuje się nie częściej niż raz na rok, czyli w odstępie jednego roku od poprzedniej oceny. Dyrektor szkoły sporządza ocenę pracy nauczyciela z własnej inicjatywy lub na wniosek – nauczyciela, rady rodziców, rady pedagogicznej. Ocena pracy może być pozytywna lub negatywna, ale zawsze musi zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. 

Przykładowa ocena pracy nauczyciela znacząco ułatwia sporządzenie pisma zgodnego z przepisami ustawy Karta nauczyciela. Należy pamiętać, że choć sama ocena wystawiana jest na podstawie określonej punktacji, to już jej opis, czyli uzasadnienie, musi odnosić się do tak zwanych kryteriów obowiązkowych oceny pracy nauczyciela oraz do kryteriów dodatkowych, wybieranych przez dyrektora i nauczyciela.

Ocena pracy nauczyciela powinna być gotowa w ciągu 3 miesięcy od dnia zawiadomienia nauczyciela o jej dokonywaniu lub od dnia, w którym to nauczyciel złożył wniosek o sporządzenie opinii.

Poniżej pobierzesz przykładowy wzór oceny pracy nauczyciela:

Kupując ten produkt otrzymasz:

 • 9 stron opracowania oceny pracy nauczyciela
 • Dokument z możliwością edycji
 • Dodatkowo wersję w formacie PDF
Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis
Opinie (1)

Jak napisać przykładową ocenę pracy nauczyciela? Praca każdego nauczyciela – niezależnie od wymiaru zatrudnienia – podlega ocenie (z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty). Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły na podstawie przepisów ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Jak powinna wyglądać przykładowa ocena pracy nauczyciela? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy i kompletny, 9-stronnicowy wzór opisu oceny pracy nauczyciela.

Kto dokonuje oceny pracy nauczyciela?

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły zatrudniającej w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku o dokonanie takiej oceny lub w terminie 3 miesięcy od dnia odebrania przez nauczyciela zawiadomienia o rozpoczęciu dokonywania oceny z inicjatywy dyrektora szkoły. Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela może złożyć sam nauczyciel, a także:

 • rada szkoły,
 • rada rodziców,
 • organ prowadzący szkołę,
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Oceny pracy nauczyciela można dokonać w każdym czasie, jednak nie przed upływem jednego roku od dokonania poprzedniej oceny.

Jak przebiega procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela?

Ocena pracy nauczyciela to nie to samo co opinia o nauczycielu, ale oba te pisma pojawiają się w procedurze dokonywania oceny pracy nauczyciela. Zgodnie z przepisami, dyrektor przed rozpoczęciem dokonywania oceny pracy nauczyciela zawiadamia go o takim fakcie, a także zasięga opinii:

 • opinii rady rodziców – obowiązkowo,
 • opinii mentora nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu – obowiązkowo w przypadku nauczycieli odbywających takie przygotowanie,
 • samorządu uczniowskiego – nieobowiązkowo,
 • doradcy metodycznego lub innego nauczyciela dyplomowanego.

Jeśli chodzi o opinię o nauczycielu od rady rodziców i mentora, to oba te podmioty powinny przedstawić ją w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od dyrektora. Jeżeli jednak nie przedstawią opinii w tym terminie, nie wstrzymuje to dalszego biegu procedury. Mimo to dyrektor musi poprosić o taką opinię i musi odczekać wskazane 14 dni – jest to wymagane przez przepisy.

Czym jest ocena pracy nauczyciela?

Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy. Opisując pracę nauczyciela, dyrektor odnosi się do kryteriów podstawowych i dodatkowych, które zostały wymienione w ustawie. Co ważne, opinia o nauczycielu kończy się stwierdzeniem uogólniającym, czyli oceną:

 • wyróżniającą,
 • bardzo dobrą,
 • dobrą,
 • negatywą.

Jest ona wystawiana na podstawie wyliczonych dla nauczyciela punktów oceny – skala oceniania została określona w przepisach. Punkty przydziela się w odniesieniu do wspomnianych kryteriów oceny pracy.

Jakie dane zawiera karta oceny pracy nauczyciela?

Ocena pracy nauczyciela to dokument o charakterze formalnym, stąd karta oceny pracy nauczyciela musi zawierać między innymi podstawowe dane na temat pedagoga, czyli:

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • miejsce zatrudnienia,
 • zajmowane w szkole stanowisko,
 • staż pracy pedagogicznej,
 • stopień awansu zawodowego,
 • wykształcenie.

Poza tym przykładowy opis oceny pracy nauczyciela powinien uwzględniać obowiązkowo:

 • oznaczenie daty dokonania ostatniej oceny pracy – minimum rok wcześniej,
 • stwierdzenie uogólniające, czyli ocenę od negatywnej po wyróżniającą,
 • uzasadnienie oceny pracy,
 • datę dokonywania oceny pracy,
 • pouczenie dla nauczyciela o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny.

Pismo jest więc dosyć złożone i skomplikowane, dlatego warto przygotować je w oparciu o wzór oceny pracy nauczyciela, który pomoże usystematyzować wszystkie elementy takiej oceny.

Jak napisać uzasadnienie oceny pracy nauczyciela?

Jeśli chodzi o uzasadnienie oceny pracy nauczyciela przykład tej części oceny pracy powinien bazować na kryteriach oceny pracy, a obowiązkowe kryteria kształtują się następująco:

 • poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
 • znajomość praw dziecka, ich realizacja oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;
 • wspieranie każdego ucznia (w tym ucznia niepełnosprawnego) w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego;
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka,
 • kształtowanie u uczniów, świadomości posiadanych praw,
 • kształtowanie u uczniów postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela;
 • współpraca z innymi nauczycielami;
 • przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony;
 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą,
 • współpraca z rodzicami.

Przykładowa ocena pracy nauczyciela dyplomowanego powinna w swoim uzasadnieniu odnosić się także do kryteriów dodatkowych. Spośród nich jedno wybiera dyrektor dokonujący oceny, a drugie sam nauczyciel.

Dodatkowe kryteria w przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela obejmują:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć;
 • diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem;
 • analizowanie własnej pracy nauczyciela, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego, a także osiąganie pozytywnych efektów;
 • wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego;
 • realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły;
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród uczniów;
 • umiejętność rozpoznawania i stosowania komunikacji niewerbalnej oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;
 • podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym, a następnie sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy;
 • prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców;
 • opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów, z uwzględnieniem potrzeb uczniów;
 • przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą, a także wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły;
 • współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną,
 • inne szczególne osiągnięcia nauczyciela wynikające z jego pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Odwołanie od oceny pracy

Warto wiedzieć, że oceniany nauczyciel może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy, przedstawionego mu przez dyrektora. Takie uwagi zgłasza na piśmie w terminie 5 dni. Natomiast w ciągu 14 dni nauczyciel może wnieść odwołanie od ustalonej oceny.

Odwołanie wnosi się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, za pośrednictwem dyrektora szkoły. Kierujący placówką przekazuje je w ciągu 5 dni do kuratorium oświaty wraz z własnym pisemnym odniesieniem się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.

Podsumowując

Opinię o nauczycielu dyrektor szkoły wystawia z inicjatywy:

 • dyrektora szkoły,
 • lub na wniosek:
  • nauczyciela,
  • rady rodziców,
  • rady szkoły,
  • organu prowadzącego szkołę,
  • organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Przykładowa ocena pracy nauczyciela składa się na:

 • kartę oceny pracy nauczyciela z oceną ogólną,
 • uzasadnienia oceny,
 • oraz pouczeniem o możliwości wniesienia odwołania.

Ocena pracy nauczyciela zostaje ustalona dopiero gdy nauczyciel zapozna się z projektem oceny, wysłuchane zostaną jego uwag i zastrzeżenia. Co dość ważne, na tym spotkaniu pojawić się też może przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej.

Rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, w tym nauczycieli sprawujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. 2019 r. poz.1625).

Natomiast zakres informacji niezbędnych do umieszczenia na karcie oceny pracy nauczyciela określa Karta Nauczyciela.

Art. 6a. – [Ocena pracy nauczyciela] – Karta Nauczyciela.

1. Praca nauczyciela podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

1) nauczyciela;

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty;

3) organu prowadzącego szkołę;

4) rady szkoły;

5) rady rodziców.

1 opinia dla Przykładowa ocena pracy nauczyciela – wzór

 1. Małgorzata Cieślik

  Dokument ma 9 stron, bardzo dobrze opracowany.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

przykladowa-ocena-pracy-nauczyciela-wzor
Przykładowa ocena pracy nauczyciela - wzór
17