Przykładowa opinia Rady Pedagogicznej o pracy Dyrektora Szkoły – wzór

17 

Oceny pracy dyrektora dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych.

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły powinna zostać sporządzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie. Opinię wystawia się, jeśli w szkole nie działa rada szkoły.

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły musi przyjmować formę pisemną. Należy odnieść się w niej do kryteriów wyliczonych w przepisach ustawy Karta nauczyciela. W stosunku do dyrektora stosuje się obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora, a jeśli dyrektor pełni też funkcję nauczyciela – obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela.

Do przygotowania pisma warto wykorzystać przykładową opinię rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły, która podpowiada, jak odnosić się do wskazanych kryteriów i ułatwia sporządzenie przejrzystego, kompletnego dokumentu.

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Podczas gdy ocenę pracy nauczyciela dokonuje dyrektor, oceny pracy dyrektora dokonuje już organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych, które działają w danej szkole.

Jeśli rada szkoły nie funkcjonuje, opinię o pracy dyrektora do oceny wyraża rada pedagogiczna. Opinia ta powinna zostać przygotowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie i musi przyjmować formę pisemną.

Jakie elementy powinna zawierać przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły? aby ułatwić Ci sporządzenie takiej opinii – przygotwaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który u góry.

Ocena pracy dyrektora szkoły przykład

Ocena pracy dyrektora szkoły dokonywana jest na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2022 r.).

Akt prawny opisuje całą procedurę dokonywania oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół. Wylicza również kryteria oceny pracy, a w przypadku dyrektora wyglądają one następująco:

 • organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa,
 • planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej,
 • realizowanie zadań zgodnie z uchwałami stanowiącymi rady pedagogicznej i rady szkoły, a także zgodnie z rozstrzygnięciami organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę;
 • współdziałanie z innymi organami szkoły,
 • zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy organami szkoły;
 • zapewnianie prawidłowości prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej i innej dokumentacji dotyczącej realizowania zadań statutowych szkoły;
 • tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 • wdrażanie działań prowadzących do podnoszenia jakości pracy szkoły;
 • organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole,
 • tworzenie warunków do działań prozdrowotnych;
 • tworzenie warunków do respektowania praw dziecka i praw ucznia, zwłaszcza ucznia niepełnosprawnego, a także upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
 • podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju uczniów, zwłaszcza uczniów niepełnosprawnych, a także tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły;
 • wspieranie nauczycieli w rozwoju i doskonaleniu zawodowym;
 • doskonalenie własnych kompetencji kierowniczych;
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi,
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
 • prawidłowe dysponowanie przyznanymi szkole środkami budżetowymi,
 • pozyskiwanie i prawidłowe dysponowanie pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł;
 • prawidłowe wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników szkoły.

Ocena pracy dyrektora nauczającego

Przykładowa ocena pracy dyrektora szkoły przez organ prowadzący powinna opisywać kierującego placówką jako pracodawcę dla osób zatrudnionych w szkole oraz jako pracownika pełniącego funkcję kierowniczą.

Co ważne, jeśli dyrektor jest równocześnie pedagogiem – realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze – do przygotowania oceny jego pracy stosuje się dodatkowo takie same kryteria, jak do oceny pracy nauczycieli. Są to zarówno kryteria obowiązkowe, jak i jedno z kryteriów dodatkowych, które wybiera sam dyrektor.

Jeśli dyrektor nie prowadzi zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, jego ocena pracy uwzględnia dodatkowo kryteria wymienione w § 2 ust. 2 pkt 3 i 5, czyli:

 • znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie, z poszanowaniem jego godności osobistej,
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym także przez własny przykład.

Jeżeli do oceny pracy dyrektora stosuje się kryteria oceny pracy nauczyciela, to należą do nich między innymi:

 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy, wychowania i opieki,
 • poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć,
 • znajomość praw dziecka i ich realizacja,
 • wspieranie uczniów w ich rozwoju,
 • tworzenie warunków aktywnego, pełnego uczestnictwa w życiu szkoły,
 • współpraca z innymi nauczycielami,
 • współpraca z rodzicami,
 • przestrzeganie regulaminu szkoły i przepisów z zakresu funkcjonowania szkoły,
 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności.

Jak powinna wyglądać opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora?

Przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora przedszkola czy szkoły podstawowej ma charakter opisowy i musi odnosić się do wskazanych wyżej kryteriów oceny pracy.

Do jej sporządzenia można wykorzystać wzór opinii rady pedagogicznej o pracy dyrektora, który ułatwia przygotowanie stosownego pisma. Czas na napisanie opinii to 14 dni.

Opinia o pracy dyrektora szkoły ma formę uchwały, a to oznacza, że nie można się od niej odwołać – nie jest to decyzja, ani postanowienie. Jeśli opinia jest negatywna, dyrektor nie ma na to wpływu.

Opinię na temat pracy dyrektora szkoły przygotowuje się w trakcie posiedzenia. Oznacza to, że we wskazanym terminie należy:

 • zwołać posiedzenie rady w celu wydania opinii,
 • włączyć sprawę wydania opinii w porządek obrad już zaplanowanego posiedzenia rady pedagogicznej.

Co ciekawe, obie te czynności wykonuje sam dyrektor, mimo że sprawa dotyczy go osobiście, ponieważ jest on przewodniczącym rady pedagogicznej.

W trakcie posiedzenia rady pedagogicznej odbywa się głosowanie nad opinią. Obowiązuje wtedy:

 • quorum ½ członków rady,
 • zwykła większość głosów,
 • tajność głosowania.

Co ważne, przepisy nie zabraniają dyrektorowi uczestnictwa w posiedzeniu – dyrektor ma nawet prawo głosu w sprawie opinii na temat jego pracy, jak każdy inny nauczyciel.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia Rady Pedagogicznej o pracy Dyrektora Szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

przykladowa-opinia-rady-pedagogicznej-o-pracy-dyrektora-szkoly-wzor
Przykładowa opinia Rady Pedagogicznej o pracy Dyrektora Szkoły - wzór
17