Kategoria:

Prawo rodzinne
Kiedy dziecko wyjeżdża za granicę, musi mieć przy sobie kilka niezbędnych dokumentów. Jednym z nich jest zgoda rodziców na wyjazd za granicę – w przypadku, kiedy małoletni podróżuje z jednym opiekunem prawnym lub z inną wyznaczoną osobą. Zgoda na wyjazd dziecka za granicę po angielsku i po polsku ma na celu wykazać, że dziecko nie...
Read More
Co, jeśli mąż nie odbiera pozwu rozwodowego? Perspektywa rozwodu wywołuje silne emocje, dlatego nierzadko zdarza się, że małżonek, który spodziewa się pozwu rozwodowego, podejmuje nieracjonalne decyzje, takie jak odmowa przyjęcia pozwu czy zniszczenie papierów rozwodowych. Co zrobić, kiedy mąż nie odbiera pozwu rozwodowego? Czy np. podarcie papierów rozwodowych ma jakikolwiek wpływ na przyszłą rozprawę? Czym...
Read More
Jeśli wniesiony przez współmałżonka pozew rozwodowy spełnia wszystkie warunki formalne, sąd przyjmuje pozew, a następnie doręcza jego odpis drugiemu małżonkowi. Z reguły, równolegle wzywa go również do wniesienia pisemnej odpowiedzi na pozew we wskazanym terminie. Odpowiedź na pozew służy ustosunkowaniu się do twierdzeń powoda zawartych w pozwie. Należy przygotować ją obowiązkowo, chociaż nawet gdyby nie...
Read More
Kiedy do komornika, gdy ojciec nie płaci alimentów na dziecko? Niepłacenie alimentów jest przestępstwem, jednak nie można zgłosić takiego przestępstwa, jeśli obowiązek alimentacji nie został orzeczony przez sąd lub ustalony w ugodzie zatwierdzonej przez sąd, czyli np. w ugodzie alimentacyjnej. Uprawniony do alimentów ma zatem możliwość skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej i najęcie do...
Read More
Co zwalnia z płacenia alimentów? Należy wiedzieć, że obowiązek alimentacyjny trwa do momentu osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymywania się. Obowiązek alimentacyjny nie wygasa więc automatycznie, kiedy dziecko kończy 18. rok życia, ani w momencie, kiedy dziecko zdobywa pracę i zaczyna samodzielnie się utrzymywać, ponieważ nawet wtedy konieczne jest złożenie pozwu o uchylenie obowiązku...
Read More
Każdy, kto wie o krzywdzeniu dziecka, ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek zgłoszenia złej opieki odpowiednim organom. Bicie dziecka można zgłosić na policję lub do prokuratury. Natomiast sprawę zaniedbywania dziecka najczęściej zgłasza się do ośrodka pomocy społecznej. W jakich przypadkach z pewnością warto reagować na krzywdę dziecka? czy można zgłosić zaniedbywanie dziecka anonimowo i...
Read More
Jakie są prawa ojca płacącego alimenty? Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każde z rodziców posiada obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Zatem otrzymanie alimentów jest prawem dziecka, a ich zapłata jest obowiązkiem rodzica. W praktyce najczęściej alimenty na dziecko płaci ojciec, podczas gdy matka jest tym rodzicem, który na co dzień opiekuje się małoletnim. Jakie...
Read More
Jak uzasadnić brak mediacji przy alimentach lub rozwodzie? Mediacje mają na celu doprowadzenie do polubownego rozwiązania sporu i osiągnięcie kompromisu, który będzie zadowalający dla obydwu stron. Mediacje odbywają się przy udziale bezstronnego mediatora, który ma pomóc obu podmiotom dojść do porozumienia i wypracować własne rozwiązanie problemu. Postępowanie mediacyjne nie jest jednak obowiązkowe, dlatego brak zgody...
Read More
Jak zrezygnować z alimentów od ojca? Obowiązek alimentacyjny trwa, dopóki dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. O uchyleniu obowiązku alimentacyjnego może zdecydować wyłącznie sąd. Jednak uprawniony ma prawo zrzec się alimentów, jeśli spełnione zostaną przemawiające za tym przesłanki wyliczone w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zatem jak zrezygnować z alimentów od ojca? dorosłe...
Read More
Do kiedy płaci się alimenty na dziecko studiujące? Obowiązek alimentacyjny nie wygasa ani w momencie, kiedy dziecko kończy 18. rok życia i staje się dorosłe, ani w momencie, kiedy studiując, kończy 26. rok życia. Przy zasądzaniu alimentów pod uwagę bierze się bowiem inne okoliczności niż tylko wiek uprawnionego do alimentacji czy fakt kontynuowania przez dziecko...
Read More
Kiedy ojciec jest zwolniony z płacenia alimentów? Obowiązek alimentacyjny nałożony na ojca dziecka przez sąd nie jest ograniczony czasowo ani przez samo orzeczenie sądowe, ani przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Oznacza to, że obowiązek alimentacyjny rodzica obejmuje dzieci małoletnie i może trwać również po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia, a także przez cały...
Read More
Jak zakończyć obowiązek alimentacyjny? Przepisy polskiego prawa nie wskazują, w jakim wieku wygasa obowiązek alimentacyjny. Przyjmuje się, że rodzic ma obowiązek łożyć na dziecko, dopóki to nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, nawet jeśli ukończyło już 18. rok życia, czyli jest pełnoletnie. Jak więc formalnie zakończyć obowiązek alimentacyjny? zobowiązany do płacenia alimentów musi wnieść...
Read More
Poniżej zamieszczam gotowy wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Zawiera on konieczne i niezbędne elementy oraz przykładową sytuację, co pomoże Ci lepiej ustalić, jak napisać pozew o rozwód w swojej indywidualnej sprawie i do jakich elementów wystarczy się ograniczyć, a jakich nie wolno pominąć. Gotowy wzór pobierzesz poniżej: Warto również zapoznać się z...
Read More
Poniżej zamieszczam gotowy wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie. Wzór jest dość obszerny i pozwala zastosować go do wielu okoliczności, co znacznie ułatwi Ci sporządzenie prawidłowego i skutecznego pozwu rozwodowego. Wzór zawiera konieczne i niezbędne elementy oraz przykładową sytuację wraz z szerokim uzasadnieniem, co pomoże Ci lepiej ustalić jak napisać pozew o rozwód...
Read More
Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Dowód z przesłuchania stron – niewystarczający Nie może być mowy o „niepodobieństwie”, którego wykazania wymaga Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w sytuacji, kiedy małżonkowie nieprzerwanie mieszkali razem w okresie koncepcyjnym, jeżeli nie udowodniono, że zachodziły przeszkody szczególne (np....
Read More
Zmiana wysokości alimentów Pozew o obniżenie alimentów lub pozew o podwyższenie alimentów i zawarte w nim żądanie zmiany wysokości alimentów opiera się na treści art. 138 k.r.o., zgodnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Wykładnia art. 138 k.r.o. wskazuje, iż ustawodawca pod pojęciem zmiany stosunków rozumie...
Read More
Zasadą jest, że sąd w wyroku rozwodowym po przeprowadzeniu sprawy o rozwód ustala, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Często bywa tak, że ponosi ją i mąż, i żona, rzadziej – że żadnego winą za to obciążyć nie można. Sąd ma obowiązek nie orzekać o winie tylko wówczas, jeśli oboje małżonkowie zgodnie wnoszą...
Read More
W sprawie opiekuńczej dotyczącej małoletniego sąd ma obowiązek zapoznać się z jego stanowiskiem, jeżeli stopień dojrzałości małoletniego na to pozwala i jest to celowe. W każdym takim przypadku sąd rozważa możliwość uwzględnienia rozsądnego życzenia małoletniego, jeżeli jest to zgodne z jego dobrem. Obowiązek ten wynika przede wszystkim z art. 12 Konwencji o prawach dziecka (Dz. U....
Read More
W postępowaniu o zmianę wysokości alimentów, w tym o obniżenie alimentów w pierwszej kolejności koniecznym jest ustalenie, czy nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca wystąpienie z takim żądaniem (art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) a następnie określenie zakresu świadczeń alimentacyjnych (art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Przez zmianę stosunków uzasadniających obniżenie alimentów, o której mowa w tym przepisie, rozumie się...
Read More
Co oznacza wykonywanie władzy rodzicielskiej? Wykonywanie władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzic osobiście zajmuje się sprawami dziecka. Chodzi tu o wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko będzie wychowane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Władzę rodzicielską powinni wykonywać oboje rodzice, jednak może się zdarzyć, że na skutek różnych okoliczności wykonywanie władzy rodzicielskiej będzie powierzone jednemu z...
Read More
1 2 3 4 5