Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów – wzór

17 

Zaprzestanie płacenia alimentów w momencie, kiedy dziecko osiąga 18 lat, nie jest zgodne z prawem. Zobowiązany do alimentacji rodzic musi bowiem łożyć na dziecko do momentu, kiedy będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać.

Pozew o uchylenie alimentów może złożyć zarówno uprawniony, jak i zobowiązany do alimentacji. Jeśli uprawniony nie zgadza się na uchylenie obowiązku alimentacyjnego, może wnieść o oddalenie powództwa, przygotowując odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi, którą zakupisz poniżej: 

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej KRiO), rodzice zobowiązani są łożyć na dziecko, które nie jest jeszcze w stanie samo się utrzymać. Nie ma znaczenia, ile lat ma dziecko – czy jest pełnoletnie, czy nie.

Jasno mówi o tym Art. 133. – [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka] – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

§ 1.Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2.Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3.Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Jeśli uprawniony do alimentacji kontynuuje naukę, nie ma pracy, nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, obowiązek alimentacji nie może zostać uchylony.

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego można wnieść do sądu dopiero w sytuacji, gdy:

 • dziecko zyskuje samodzielność finansową (jest w stanie samo się utrzymać),
 • dziecko, choć może samo się utrzymywać, nie dokłada starań, aby osiągnąć niezależność finansową.

Zatem gdy uprawnione do alimentacji dziecko osiąga pełnoletniość, nie kontynuuje nauki, ale też nie pracuje, wniesienie pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego jest jak najbardziej zasadne. Jednak pozwanemu – tutaj uprawnionemu do alimentacji – przysługuje prawo odniesienia się do żądań takiego pozwu.

Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów pozwala uprawnionemu przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie i udowodnić, że nie doszło do zmiany sytuacji, a uchylenie alimentów nie jest zasadne.

Kiedy wnosi się pozew o uchylenie alimentów?

Argumenty, jakie podaje się w pozwie o uchylenie alimentów, są o tyle istotne, że pozwany w odpowiedzi na taki pozew – jeśli nie zgadza się na uchylenie świadczeń alimentacyjnych względem dziecka – powinien postarać się je podważyć.

Tymczasem pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego najczęściej uzasadniony jest:

 • osiągnięciem pełnoletności przez dziecko oraz uzyskiwaniem przez nie dochodów, które pozwalają na samodzielne utrzymywanie się,
 • posiadaniem przez dziecko majątku, który jest źródłem utrzymania, na przykład nieruchomości na wynajem,
 • osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości, zaprzestaniem nauki i niepodjęciem pracy,
 • pogorszeniem sytuacji materialnej zobowiązanego, czyli na przykład utratą pracy lub ciężką chorobą, która wymaga kosztownego leczenia.

Jak widać, pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego można złożyć zarówno w przypadku polepszenia sytuacji uprawnionego, jak i pogorszenia sytuacji zobowiązanego. Podobnie jest w przypadku pozwu o obniżenie alimentów.

Czy trzeba odpowiadać na pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego?

Odpowiedź na pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego jest obowiązkowa, o czym powinno informować zawiadomienie przesłane pozwanemu. Pismo zwrotne należy kierować do właściwego Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich).

Termin na sporządzenie takiej odpowiedzi wyznacza sąd – nigdy nie może on być krótszy niż 2 tygodnie. Pismo wniesione po terminie zostanie zwrócone pozwanemu.

Choć odpowiedź na pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego jest obowiązkowa, to należy traktować ją nie jak obowiązek, lecz jako szansę na przedstawienie swojego stanowiska w sprawie. Odpowiedź można sporządzić w oparciu o nasz wzór odpowiedzi na pozew o uchylenie alimentów, mając na uwadze, że sedno takiego pisma to ustosunkowanie się do żądań powoda.

Pozwany powinien określić czy:

 • zgadza się z żądaniami powoda,
 • nie zgadza się z żądaniami powoda i w jakiej części.

Jeśli pozwany uznaje pozew za zasadny, pisze krótko, że uznaje pozew w całości. Ma też możliwość uznania pozwu jedynie w części lub sprzeciwienia się żądaniom powoda. Wtedy powinien złożyć odpowiedź z wnioskiem o oddalenie pozwu w całości.

Sprzeciw oznacza jednak, że pozwany musi uzasadnić swoje stanowisko, czyli przygotować argumenty, którymi podważy argumenty powoda.

Jak uzasadnić negatywną odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów?

Gdy uprawniony do świadczeń alimentacyjnych nie zgadza się na ich uchylenie, w odpowiedzi na pozew przedstawia kontrargumenty dla argumentów powoda. Jeśli więc argumentem uzasadniającym pozew o uchylenie alimentów jest fakt, że uprawniony do alimentacji uzyskał samodzielność finansową, to kontrargumentem będzie wykazanie, że uprawniony do alimentów nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

To może zostać uzasadnione:

 • kontynuowaniem nauki,
 • problemami ze znalezieniem pracy,
 • złym stanem zdrowia i tak dalej.

W przypadku, gdy zobowiązany argumentuje konieczność uchylenia alimentów pogorszeniem swojej sytuacji materialnej, powód powinien wykazać, że zobowiązanego nadal stać na płacenie świadczeń alimentacyjnych względem dziecka.

Jak napisać odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów?

Odpowiedź na pozew jest pismem procesowym, zatem musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, w tym:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane stron,
 • oznaczenie sądu,
 • oznaczenie sprawy,
 • żądania i wnioski dowodowe,
 • podpis,
 • listę załączników.

Odpowiedź na pozew przygotowuje się w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu i jeden dla powoda.

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny na małżonka?

Alimenty mogą dotyczyć nie tylko dzieci, ale również małżonków. W przypadku rozwodu, zobowiązany do alimentacji małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, płaci alimenty na drugiego małżonka przez 5 lat od orzeczenia rozwodu.

Z kolei małżonek uznany przez sąd za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego jest zobowiązany płacić takie alimenty nawet dożywotnio. Obowiązek alimentacyjny w takiej sytuacji wygaśnie dopiero, kiedy małżonek uprawniony do świadczeń alimentacyjnych ponownie wstąpi w związek małżeński.

Również w przypadku alimentów na żonę czy męża możliwe jest wniesienie pozwu o uchylenie obowiązku alimentacji. Należy wykazać w nim, że

 • małżonek jest w stanie samodzielnie się utrzymać,
 • sytuacja materialna zobowiązanego do alimentacji uległa pogorszeniu.

W odniesieniu do takiego pozwu pozwany również powinien przygotować odpowiedź na pozew, w której zgodzi się na żądania pozwanego lub sprzeciwi się tym żądaniom.

Na koniec:

Zawsze o uchyleniu obowiązku alimentacyjnego decyduje sąd, a nie przesłanki, które się pojawiają, takie choćby jak osiągnięcie przez dziecko pełnoletności. Bez względu na to, czy pozew o uchylenie alimentów składa alimenciarz, strona uprawniona do alimentów czy jej przedstawiciela ustawowego, druga strona będzie mogła udzielić odpowiedzi na pozew.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej odpowiedzi, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi, którą pobierzesz na samej górze strony.

Konstruując taką odpowiedź, zawsze warto pamiętać, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego a także od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odpowiedz-na-pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor
Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów - wzór
17