Rezygnacja z Komornika alimenty WZÓR

17 

Postępowanie egzekucyjne – także egzekucja alimentów – jest prowadzone przez komornika na wniosek wierzyciela, czyli pełnoletniego dziecka lub rodzica dziecka niepełnoletniego, który jest jednocześnie ustawowym pełnomocnikiem dziecka.

Komornik prowadzi takie postępowanie do momentu zniesienia obowiązku alimentacyjnego (przez sąd) lub do momentu złożenia wniosku o zakończenie egzekucji alimentów, a wniosek ten może złożyć jedynie wierzyciel.

Jak zrezygnować z alimentów od komornika, gdy strony zawrą ugodę alimentacyjną lub gdy uprawniony całkowicie zrezygnuje z alimentów? aby zakończyć egzekucję alimentów, należy sporządzić stosowne pismo do komornika, aby ułatwić Ci jego przygotowanie, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis
Opinie (0)

Kiedy może dojść do zaprzestania egzekucji alimentów?

Warunkiem zaprzestania egzekucji alimentów jest umorzenie postępowania egzekucyjnego. Formalne zakończenie takiego postępowania następuje między innymi:

 • na wniosek wierzyciela, ewentualnie jego pełnomocnika,
 • na wniosek dłużnika, jeśli spełni określone warunki.

Wierzyciel, czyli uprawniony do alimentów może złożyć wniosek o zaprzestanie egzekucji przez komornika osobiście (jeśli jest pełnoletni) lub za pośrednictwem rodzica, adwokata czy radcy prawnego.

Z taką sytuacją można mieć do czynienia w dwóch przypadkach: kiedy dorosłe dziecko świadomie rezygnuje z alimentów, ponieważ jest w stanie samodzielnie się utrzymać lub gdy wierzyciel dogada się z dłużnikiem – gdy strony zawrą ugodę alimentacyjną, w ramach której zobowiązany do płacenia alimentów będzie uiszczał je regularnie z własnej woli.

Jeśli żadna z tych sytuacji nie ma miejsca, dłużnik może sam wystąpić do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego, pod warunkiem spełnienia przesłanek ujętych w art. 1083 Kodeksu postępowania cywilnego, w brzmieniu:

§ 4. Dłużnik może żądać zawieszenia postępowania egzekucyjnego co do świadczeń alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równą sumie świadczeń alimentacyjnych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych, równocześnie z urzędu podejmując postępowanie.

Dłużnik może więc samodzielnie doprowadzić do zakończenia egzekucji alimentów przez komornika, ale w tym celu powinien:

 • złożyć depozyt w kwocie równej sumie świadczeń alimentacyjnych za okres 6 miesięcy,
 • umocować komornika do podejmowania tej kwoty.

Jednocześnie, dłużnik nadal płaci alimenty na bieżąco, a jeśli przestanie to robić, komornik wznowi egzekucję alimentów z majątku zobowiązanego. Po umorzeniu postępowania egzekucyjnego lub po ustaniu obowiązku alimentacyjnego dłużnik, który wywiązał się ze swojego zobowiązania, może natomiast wnioskować o zwrot złożonego depozytu.

Rezygnacja z alimentów u komornika

Rezygnacja z alimentów u komornika dotyczy sytuacji, kiedy to wierzyciel alimentacyjny, czyli osoba uprawniona do alimentów, rezygnuje z egzekucji komorniczej długu alimentacyjnego – nie oznacza to jednak, że musi równocześnie zrezygnować z otrzymywania alimentów bezpośrednio od zobowiązanego.

W praktyce, jeśli w grę wchodzi formalne wycofanie komornika alimenty mogą nadal być otrzymywane przez uprawnionego, ale na podstawie zawartej umowy lub ugody alimentacyjnej.

W przypadku zawarcia porozumienia między uprawnionym a zobowiązanym postępowanie egzekucyjne powinno zostać wstrzymane. W przeciwnym razie komornik nadal będzie pobierał środki z zajętego wynagrodzenia czy rachunku bankowego dłużnika.

Jak umorzyć lub zawiesić postępowanie egzekucyjne alimentów? Aby doprowadzić do zaprzestania egzekucji alimentów przez komornika, wierzyciel (lub jego przedstawiciel ustawowy) musi złożyć wniosek o zaprzestanie egzekucji alimentów. Warto rozróżnić tutaj dwa rodzaje takich wniosków:

 • wniosek o wstrzymanie egzekucji,
 • wniosek o umorzenie egzekucji.

Wniosek o umorzenie egzekucji skutkuje całkowitym zamknięciem sprawy, cofnięciem dokonanych zajęć majątku dłużnika i wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania.

Takie skutki nie są jednak równoważne z brakiem możliwości wszczęcia nowego postępowania – jeśli dłużnik przestanie płacić alimenty zgodnie z umową lub ugodą.

Wniosek o wstrzymanie egzekucji złożony przez wierzyciela nie zamknie sprawy, lecz ją zawiesi.

Wierzyciel będzie mógł w dowolnym momencie wznowić postępowanie egzekucyjne, lecz powinien pamiętać, że zostanie ono umorzone z mocy prawa, jeśli w ciągu 6 miesięcy nie zażąda podjęcia postępowania czy nie dokona czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania.

Jak napisać wniosek o zaprzestanie egzekucji alimentów?

Wycofanie alimentów od komornika wymaga złożenia pisemnego wniosku o umorzenie lub wstrzymanie egzekucji komorniczej. Wniosek tego typu musi uwzględniać kilka niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane stron postępowania,
 • dane komornika, do którego kierowane jest pismo,
 • odpowiedni tytuł,
 • żądanie: umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego w całości lub w części,
 • podpis wierzyciela lub pełnomocnika.

Pismo można dostarczyć osobiście do kancelarii notarialnej lub przesłać pocztą, listem poleconym. 

Czy zaprzestanie egzekucji komorniczej alimentów jest korzystne dla dłużnika?

Wniosek o zniesienie alimentów u komornika najczęściej umotywowany jest faktem, że strony dogadały się ze sobą i zawarły porozumienie, na mocy którego dłużnik płaci alimenty uprawnionemu bezpośrednio – na konto lub w gotówce.

Oznacza to, że wniosek tego typu wcale nie musi oznaczać wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Podobnie jest w przypadku zawieszenia postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika po złożeniu przez niego odpowiedniego depozytu – nadal ma on obowiązek regularnego płacenia alimentów.

Czy zatem zaprzestanie egzekucji komorniczej jest korzystne dla zobowiązanego do alimentacji? Tak, ponieważ pozwala mu uniknąć ponoszenia kosztów komorniczych, a także wiąże się z odblokowaniem takich składników majątku jak wynagrodzenie za pracę czy środki na rachunku bankowym.

Poza tym, w ramach ewentualnej ugody, dłużnik alimentacyjny może dogadać się ze swoim wierzycielem także co do umorzenia części długu czy odsetek za zwłokę.

Podsumowanie artykułu

Jeśli wierzyciel alimentacyjny chce wnieść o umorzenie postępowania egzekucyjnego wniosek powinien zawierać kilka istotnych informacji i elementów, aby wstrzymanie egzekucji komorniczej alimentów faktycznie mogło mieć miejsce.

Zatem tak samo jak wszczęcie egzekucji alimentów musi odbyć się za sprawą specjalnego pisma, tak samo zawieszenie alimentów u komornika musi odbyć się drogą formalną, a więc za sprawą pisemnej dyspozycji ze strony wierzyciela alimentacyjnego.

Podsumowując: Wierzyciel alimentacyjny może zawiesić egzekucję alimentów z różnych powodów:

 • po zawarciu ugody alimentacyjnej,
 • w przypadku rezygnacji z alimentów,
 • w przypadku bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
 • itd.

Aby pomóc Ci umorzyć postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór rezygnacji z komornika.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rezygnacja z Komornika alimenty WZÓR”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

rezygnacja-z-komornika-alimenty-wzor
Rezygnacja z Komornika alimenty WZÓR
17