Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór

17 

Jak napisać wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów? Wniosek do komornika o alimenty składa uprawniony do świadczenia, czyli dziecko lub rodzic, czyli jego pełnomocnik ustawowy. Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne do momentu, w którym sąd zniesie obowiązek alimentacyjny lub do chwili, gdy wierzyciel wystąpi do niego z wnioskiem o zakończenie takiego postępowania.

Jedyną osobą uprawnioną do umorzenia postępowania egzekucyjnego jest więc uprawniony do alimentów, czyli wierzyciel. Jak prawidłowo powinien wyglądać wniosek dotyczący umorzenia postępowania egzekucyjnego alimentów sporządzony przez wierzyciela?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Egzekucja alimentów

Jak zostało wspomniane, wniosek o ściągnięcie alimentów przez komornika składa uprawniony do świadczenia, najczęściej rodzic dziecka niepełnoletniego lub dziecko pełnoletnie.

Z takim wnioskiem uprawniony może wystąpić już na drugi dzień po tym, jak nie odnotuje terminowej wpłaty alimentów od zobowiązanego.

Jedyne, co musi posiadać wnioskodawca to tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności wydaną przez sąd, czyli wyrok sądowy lub ugodę.

Egzekucja alimentów przebiega w podobny sposób, co egzekucja innego typu długów. Jednak w przypadku zadłużenia alimentacyjnego dłużnik nie podlega takiej  ochronie, jak ma to miejsce w innych sytuacjach. Ważniejsze od dobra dłużnika jest bowiem dobro dziecka, które jest tutaj wierzycielem.

Jedną z podstawowych różnic między egzekucją zwykłego długu a egzekucją długu alimentacyjnego jest wysokość wynagrodzenia chronionego przed zajęciem komorniczym.

W ramach egzekucji alimentów komornik może zająć wynagrodzenie dłużnika w wysokości do 60% całej sumy, a kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje.

Co więcej, komornik ma też prawo zająć wynagrodzenie uzyskane na podstawie umowy cywilnoprawnej nawet w całości, o ile nie stanowi ono jedynego, powtarzalnego źródła dochodu.

Poza wynagrodzeniem za pracę komornik w ramach egzekucji alimentów może zająć również – bez żadnych ograniczeń – środki na rachunkach bankowych dłużnika, a także jego ruchomości i nieruchomości.

Jeśli zaś okaże się, że czynności egzekucyjne są bezskuteczne, postępowanie nie zostanie umorzone – niepłacenie alimentów jest przestępstwem, za które można zostać skazanym na karę pozbawienia wolności.

Co ważne, komornik składa też wniosek o wpisanie dłużnika alimentacyjnego do rejestru dłużników niewypłacalnych już w momencie, kiedy jego zaległości wobec uprawnionego przekroczą sumę świadczeń wymagalnych w przyszłości za okres 6 miesięcy.

Kiedy umarza się postępowanie egzekucyjne alimentów?

Zasadniczo, umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów możliwe jest dopiero w momencie, kiedy dłużnik spłaci całe swoje zadłużenie. Procedurę formalnie można zakończyć na wniosek wierzyciela lub na wniosek jego pełnomocnika. O umorzenie postępowania egzekucyjnego może wnioskować zatem:

  • dziecko uprawnione do alimentów, jeśli jest pełnoletnie,
  • rodzic dziecka uprawnionego,
  • adwokat,
  • radca prawny.

Możliwe jest także umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika, jeśli spełni on określone warunki.

Chociaż dłużnik może złożyć wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej alimentów, w jego interesie jest dogadać się z wierzycielem, który wniesie taki wniosek za niego.

Jeśli zobowiązany do płacenia alimentów zawrze z uprawnionym porozumienie, ten jako wierzyciel będzie w stanie zatrzymać postępowanie egzekucyjne w dowolnym momencie.

Co natomiast w sytuacji, kiedy uprawniony nie zechce dogadać się ze swoim dłużnikiem? Zobowiązany do alimentacji może skorzystać wtedy z możliwości zawieszenia postępowania egzekucyjnego na wniosek, jeśli spełni warunki określone w treści art. 1083 Kodeksu postępowania cywilnego, w brzmieniu:

§ 4. Dłużnik może żądać zawieszenia postępowania egzekucyjnego co do świadczeń alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równą sumie świadczeń alimentacyjnych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych, równocześnie z urzędu podejmując postępowanie.

§ 5. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w przypadku, o którym mowa w § 4, nie wyłącza możliwości podejmowania przez komornika czynności mających na celu wykonanie w przyszłości tytułu wykonawczego, w tym zajęcia majątku dłużnika. Sąd na wniosek dłużnika może, po wysłuchaniu stron, uchylić dokonane zajęcia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zatem dłużnik może złożyć wniosek o zawieszenie postępowania alimentacyjnego, jeżeli:

  • złoży depozyt (na rachunek depozytowy Ministra Finansów) w kwocie równej sumie świadczeń alimentacyjnych za okres 6 miesięcy,
  • umocuje komornika do podejmowania tej sumy.

Wpłacenie depozytu zabezpiecza wierzyciela na wypadek, gdyby dłużnik ponownie przestał płacić alimenty. Równocześnie należy podkreślić, że wpłacenie takiego depozytu nie zwalnia dłużnika z obowiązku regularnego opłacania bieżących alimentów.

Jeśli zaniedba on taki obowiązek, komornik może ponownie podjąć zawieszone czynności, czyli wznowić postępowanie egzekucyjne. Wpłacony przez dłużnika depozyt podlega zwrotowi w przypadku, kiedy postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone lub gdy obowiązek alimentacyjny zostanie uchylony.

Zawieszenie lub umorzenie egzekucji komorniczej przez wierzyciela

Umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela to dla dłużnika lepsze rozwiązanie niż opisane wyżej zawieszenie postępowania. Jeśli wierzyciel wystąpi do komornika z takim wnioskiem, sprawa zostanie zamknięta, zajęcia cofnięte, a dłużnik otrzyma postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Warto pamiętać jednak, że umorzenie czy zawieszenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela nie sprawi, że uprawniony do świadczenia straci możliwość złożenia kolejnego wniosku o egzekucję alimentów w przyszłości.

Należy wiedzieć, że również zawieszenie alimentów u komornika na wniosek wierzyciela może skutkować ich umorzeniem w przypadku, kiedy wierzyciel nie zażąda podjęcia zawieszonego postępowania ani nie dokona czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania w ciągu sześciu miesięcy.

Kilka słów na koniec

Każdy wierzyciel alimentacyjny, który posiadał klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego i na jego podstawie złożył wniosek o wszczęcie egzekucji, ma prawo żądać umorzenia egzekucji alimentów, a jeśli chodzi o umorzenie postępowania egzekucyjnego wniosek w tej sprawie powinien spełniać wszystkie formalne wymagania, aby wywołał oczekiwany efekt.

Wierzyciel może umorzyć egzekucję świadczeń alimentacyjnych w 2 sytuacjach:

  • na podstawie wzajemnych ustaleń między stronami (ugoda alimentacyjna między matką a ojcem dziecka),
  • gdy dłużnik alimentacyjny uiści na rachunek depozytowy Ministra Finansów kwotę równą sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy alimentów, z równoczesnym umocowaniem komornika do jej podejmowania.

Nie jest jednak możliwe umorzenie zaległych alimentów przez wierzyciela, które były wypłacane przez Fundusz Alimentacyjny.

Co do możliwości umorzenia postępowania egzekucyjnego bieżących alimentów, wystarczy, że wierzyciel alimentacyjny złoży w kancelarii komorniczej osobiście lub listownie wniosek, którego wzór pobierzesz na samej górze strony.

Przygotowany przez nas wniosek o umorzenie egzekucji alimentacyjnej jest kompletny i wystarczy go jedynie wypełnić odpowiednimi danymi. Po otrzymaniu takiego pisma organ egzekucyjny będzie musiał zastosować się do dyspozycji wierzyciela.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-alimentow-wzor
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór
17