Ugoda alimentacyjna wzór

(1 opinia klienta)

17 

Ugoda alimentacyjna jest dokumentem, który pozwala stronom polubownie ustalić sposób płacenia alimentów przez zobowiązanego na rzecz uprawnionego – polubownie, czyli bez konieczności prowadzenia takiej sprawy przed sądem.

Dzięki ugodzie strony mogą spisać wzajemne ustępstwa i rozwiązać spór, jednocześnie upewniając się, że obowiązek alimentacyjny będzie realizowany przez zobowiązanego.

Aby ułatwić Ci sporządzenie ugody alimentacyjnej – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Czym jest ugoda alimentacyjna?

Ugoda to dokument pozwalający na polubowne rozwiązanie sporu. Ugoda musi być:

 • zgodna z wolą obu stron,
 • zgodna z prawem – w przeciwnym razie sąd uzna ją za niedopuszczalną (jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego, bądź gdy zmierza do obejścia prawa).

Ugoda alimentacyjna jest dokumentem, który zawiera zobowiązany – jeden z rodziców – oraz uprawniony – dziecko lub jeden z rodziców. W takiej ugodzie strony ustalają dobrowolne ustępstwa w zakresie obowiązku alimentacyjnego. Ugoda zawiera też zapisy obligujące zobowiązanego do regularnego płacenia alimentów w ustalonej kwocie.

Jaką formę może przyjmować ugoda alimentacyjna?

Ugoda alimentacyjna może zostać zawarta przez strony w kilku różnych formach. Uprawniony i zobowiązany mają do wyboru:

 • ugodę w formie zwykłej pisemnej – jest to dobre rozwiązanie pod warunkiem, że obie strony są zgodne co do realizowania ugody, jeśli jednak zobowiązany przestanie płacić alimenty, konieczne będzie uzyskanie zatwierdzenia ugody przez sąd w celu nadania jej klauzuli wykonalności – dopiero wtedy można wystąpić do komornika, aby ten przeprowadził egzekucję
 • ugodę zawartą przed notariuszem (ugoda w formie aktu notarialnego) – również w tym przypadku, jeśli zobowiązany przestanie wykonywać postanowienia ugody alimentacyjnej (akt notarialny) – konieczne będzie uzyskanie jej potwierdzenia przez sąd i wystąpienie do komornika celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • ugodę zawartą przed mediatorem – w tym przypadku udział w ustalaniu zasad płacenia alimentów bierze bezstronny mediator, także taką umowę trzeba zatwierdzić sądowo, jeśli zobowiązany przestanie płacić alimenty, aby możliwe było przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego,
 • ugodę sądową, zawartą w następstwie posiedzenia sądowego w wyniku złożonego w sądzie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej – takiej ugody nie trzeba dodatkowo zatwierdzać sądowo, ponieważ stanowi już tytuł egzekucyjny, jeśli więc jedna ze stron zaprzestanie jej wykonywania, można wystąpić do komornika z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego,
 • ugodę sądową, zawartą w trakcie postępowania alimentacyjnego, na wniosek o ugodowe załatwienie sprawy – również taka ugoda nie wymaga dodatkowego zatwierdzenia.

Lepsza ugoda zwykła czy podpisana u notariusza?

Umowa alimentacyjna może być ustna lub pisemna. Można też zawrzeć ją przed notariuszem czy mediatorem. Pierwsze rozwiązanie jest proste i bezpłatne.

Jeśli strony dobrze sformułują zapisy umowy, będą zabezpieczone na wypadek, gdy jedna z nich przestanie realizować postanowienia ugody. Wiele osób uznaje jednak, że dobrowolna umowa alimentacyjna będzie dla nich „bezpieczniejsza”, jeśli zawrą ja przed notariuszem.

Oczywiście, zawarcie ugody w kancelarii notarialnej nie jest już rozwiązaniem darmowym. Opłata notarialna to spora kwota. Opłacając ją, strony nie muszą martwić się o to, że ugoda nie będzie zawierała istotnych zapisów. Może znaleźć się w niej nawet oświadczenie zobowiązanego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji komorniczej, jeśli rodzic przestanie płacić alimenty.

Taka umowa zawsze jest przemyślana i dobrze chroni obie strony. Jeśli zobowiązany przestanie płacić alimenty, uprawniony będzie w stanie szybko zamienić taką ugodę w tytuł egzekucyjny niezbędny do wszczęcia egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Warto jednak zastanowić się, czy kosztowna ugoda w formie aktu notarialnego lub postępowanie sądowe to niezbędne rozwiązanie. Jeśli bowiem rodzice dziecka dobrze dogadują się ze sobą i rzetelnie podchodzą do tematu wspólnego wychowywania dzieci, a zatem również do łożenia na nie, taki wydatek może okazać się zbyteczny.

Jak napisać ugodę alimentacyjną?

Wielu rodziców zastanawia się, jak napisać porozumienie w sprawie alimentów, aby nie martwić się później o dodatkowe roszczenia czy brak terminowych płatności. Taki dokument trudno jest przygotować samodzielnie, dlatego najkorzystniejszym rozwiązaniem bywa zwykle wypełnienie gotowego druku, jakim jest wzór ugody alimentacyjnej PDF.

Umowa uwzględnia wszystkie zapisy, jakie są niezbędne, aby dobrze zabezpieczyć obie strony, czyli zarówno uprawnionego, jak i zobowiązanego. Jest też zgodna z zasadami współżycia społecznego, dlatego w razie potrzeby uzyskanie jej sądowego zatwierdzenia nie będzie problemem.

Ugoda alimentacyjna:

 • określa strony umowy,
 • określa obowiązki stron umowy,
 • określa konsekwencje niewywiązywania się z postanowień umowy, czyli z obowiązku alimentacyjnego,
 • dotyczy kwestii wysokości alimentów i ich uzasadnienie – składniki sumy alimentów.

Ugodę alimentacyjną można sporządzić dla każdego dziecka osobno lub łącznie dla wszystkich dzieci, przy czym należy wtedy osobno rozpisać kwotę alimentów dla każdego dziecka, ponieważ stanowi ona odzwierciedlenie jego realnych potrzeb, a te zmieniają się wraz z wiekiem. Poza tym, w ugodzie można zawrzeć klauzulę, która pozwoli podwyższyć kwotę alimentów, kiedy będzie to uzasadnione.

Jak zatwierdzić ugodę?

Ugoda alimentacyjna pozasądowa wiąże strony, ale nie pozwala wszcząć ewentualnego postępowania egzekucyjnego w sytuacji, kiedy zobowiązany uchyla się od obowiązku alimentacyjnego.

W takim przypadku uprawniony musi uzyskać zatwierdzenie umowy przez sąd. W ramach takiego zatwierdzenia sąd sprawdza, czy ugoda jest zgodna z prawem oraz, czy spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach.

Jeśli dokument okaże się poprawny, sąd może nadać ugodzie klauzulę wykonalności. Z takim dokumentem uprawniony będzie w stanie udać się do komornika, aby ten rozpoczął postępowanie egzekucyjne alimentów.

W celu zatwierdzenia ugody należy złożyć wniosek do sądu rejonowego – tego samego, do którego uprawniony składałby pozew o alimenty tj. do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Do wniosku dołącza się jeden egzemplarz zawartej ugody.

Na koniec:

Podpisanie ugody alimentacyjnej zawartej na gruncie wzajemnego porozumienia między obojgiem rodziców pozwoli na uniknięcie postępowania sądowego, które oprócz tego, że generuje dodatkowe koszty, to powoduje też niemały stres.

Sformalizowanie obowiązku alimentacyjnego poprzez umowę w formie ugody alimentacyjnej to najtańsze i najmniej stresujące rozwiązanie. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej ugody – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór ugody alimentacyjnej, którą zakupisz na samej górze.

1 opinia dla Ugoda alimentacyjna wzór

 1. Kalinowska Barbara

  Polecam wzór ugody, są tam wszystkie potrzebne info.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ugoda-alimentacyjna-wzor-pdf-doc
Ugoda alimentacyjna wzór
17