Ugoda o kontakty z dzieckiem – wzór

17 

Wniosek do sądu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem nie jest konieczny, jeśli rodzice są w stanie dogadać się między sobą i zawrzeć ugodę w sprawie kontaktów z dzieckiem. Za pomocą ugody mogą zostać uregulowane różne sprawy cywilne, w tym również te związane z realizacją kontaktów.

Należy pamiętać jednak, że ugoda musi być zgodna z prawem oraz z zasadami współżycia społecznego. Nie może też zmierzać do obejścia prawa i powinna być zgodna z dobrem dziecka.

Jak sporządzić ugodę w sprawie kontaktów? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór ugody, którą zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis
Opinie (0)

Czy prawo pozwala zawrzeć ugodę w sprawie kontaktów z dzieckiem?

Ugoda rodziców w sprawie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem jest ważna w świetle prawa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ugodę można zawrzeć bowiem w każdej sprawie cywilnej, której charakter na to pozwala. W praktyce oznacza to, że dozwolone jest zawieranie ugód w sprawach:

 • majątkowych,
 • niemajątkowych,
 • należących do trybu postępowania procesowego,
 • należących do trybu postępowania nieprocesowego.

Wynika z tego, że ugodę można zawrzeć także w sprawie kontaktów z dzieckiem. Taką ugodę zwykle zawiera się przed bezstronnym mediatorem.

Należy wiedzieć jednak, że ugoda o kontakty z dzieckiem podlega kontroli sądu, który może uznać ją za niedopuszczalną. Ugoda powinna być zgodna z prawem i z zasadami współżycia społecznego. Jej zapisy nie mogą dążyć też do obejścia prawa. Wszystko to ma na celu zapewnienie, że ugoda jest zgodna z dobrem dziecka. Jeśli więc jest inaczej, sąd może ugodę unieważnić.

Ugody nie można zawrzeć tylko w niektórych niemajątkowych sprawach z zakresu prawa rodzinnego, takich jak:

 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • rozwód,
 • unieważnienie małżeństwa.

Ugoda pozasądowa

Ugoda w sprawie kontaktów z dzieckiem nie musi być zawierana przed sądem czy przed mediatorem. Rodzice mogą też wypracować takie porozumienie bez ingerencji sądu i zawrzeć ugodę pozasądową w dowolnej formie.

W ramach ugody obie strony muszą jednak uczynić wzajemne ustępstwa, by zapewnić wykonywanie postanowień ugody, a także rozwiązać spór. Nie da się zawrzeć ugody, jeśli strony obstają przy swoim pierwotnym stanowisku. Wtedy mówimy bowiem o stawianiu żądania.

Ugoda pozasądowa może przyjmować formę ustną, zwykłą pisemną oraz formę aktu notarialnego. Najbezpieczniejsza jest ugoda notarialna, która z pewnością nie zostanie przez sąd uznana za niezgodną z prawem.

Pozasądowa ugoda rodziców w sprawie kontaktów z dzieckiem musi uwzględniać:

 • oznaczenie stron ugody,
 • oznaczenie przedmiotu porozumienia i charakteru sporu,
 • dodatkowe oświadczenia, na przykład zastrzeżenia dotyczące zmiany warunków ugody czy też oświadczenia o tym, że strony nie roszczą wobec siebie pretensji.

Ugodę pozasądową warto przygotować w oparciu o nasz wzór ugody o kontakty z dzieckiem, który jest zgodny z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Taka ugoda jest bardzo szczegółowa i uwzględnia między innymi:

 • informacje dotyczące czasu i miejsca zawarcia małżeństwa,
 • wyliczenie dzieci wspólnych,
 • określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • wskazanie, z którym z rodziców dziecko będzie mieszkać,
 • zasady uregulowania kontaktów z dzieckiem, czyli określenie miejsc spotkań, czasu spotkań, kwestii związanych z obecnością osób trzecich w trakcie spotkań, kwestii związanych pokryciem kosztów podróży dziecka, określenie z kim dziecko będzie spędzało dłuższe okresy wolne od zajęć szkolnych, określenie sposobów kontaktowania się z dzieckiem na odległość, wskazanie okresów, w jakich dziecko będzie mieszkać przy każdym z rodziców,
 • określenie, w jaki sposób każdy z rodziców ma ponosić koszty utrzymania i wychowania dziecka (alimenty i ich wysokość).

Ugoda powinna zawierać także oświadczenie każdego z rodziców, dotyczące zrozumienia postanowień ugody i braku zastrzeżeń. Dokument podpisują czytelnie obie strony.

Dlaczego warto zawrzeć ugodę w sprawie kontaktów z dzieckiem?

Kwestie realizacji kontaktów z dzieckiem może rozstrzygnąć sąd, jednak pod wieloma względami znacznie korzystniej jest uregulować kontakty z dzieckiem w ramach ugody. Porozumienie pozasądowe czy nawet ugoda zawarta przed mediatorem to rozwiązania, które pozwalają rodzicom zachować większą kontrolę nad tym, jak sprawa zostanie rozstrzygnięta.

Małżonkowie mogą ustalić wspólnie harmonogram spotkań z dzieckiem, który będzie dla nich satysfakcjonujący. Nie muszą przestrzegać harmonogramu, który w innym wypadku narzuciłby im sąd.

Poza tym rozwiązywanie sporów pozasądowo zawsze jest doświadczeniem mniej stresującym i nie powinno prowadzić do zaostrzenia konfliktu, a raczej do jego złagodzenia, co jest też w interesie małoletniego dziecka.

Zatem, o ile strony są w stanie dogadać się i zaproponować sobie wzajemne ustępstwa, z pewnością korzystniej będzie dla nich zawrzeć ugodę niż kierować taką sprawę do sądu rodzinnego.

Na koniec:

W sprawach rodzinnych rodzice oraz ich dziecko mają obowiązek utrzymywania kontaktów ze sobą, mówi o tym wprost:

Art. 113 [1]. Zasady określania kontaktów rodziców z dzieckiem

§ 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Jednak ustalenie kontaktów z dzieckiem powinno mieć przede wszystkim na uwadze dobro dziecka. W kwestii kontaktów z dzieckiem rodzice mogą ustalić je między sobą (wtedy sporządzają pisemną ugodę oraz harmonogram kontaktów) lub mogą też uczestniczyć w postępowaniu sądowym, w którym to sąd zdecyduje o kontaktach dziecka z rodzicami.

Oczywiście, aby uniknąć stresu i niepotrzebnych kosztów, najlepiej, aby rodzice zawarli między sobą taką ugodę. W tym celu warto pobrać przygotowany przez nas wzór ugody, którą pobrać można na samej górze strony.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ugoda o kontakty z dzieckiem – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ugoda-o-kontakty-z-dzieckiem-wzor
Ugoda o kontakty z dzieckiem - wzór
17