Wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać wniosek do sądu o zatwierdzenie ugody? Poprzez złożenie wniosku o zatwierdzenie ugody przez sąd można doprowadzić do nadania ugodzie takiego znaczenia, jakie ma ugoda zawarta przed sądem. Wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd może dotyczyć zarówno ugody mediacyjnej czy notarialnej, jak i ugody zawartej w zwykłej formie pisemnej.

Dzięki zatwierdzeniu ugody strony nie muszą martwić się o to, że jeden z jej podmiotów będzie bez konsekwencji zwlekać z realizacją postanowień umowy lub zupełnie zaprzestanie je stosować.

Jak napisać zatem wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Czym jest ugoda?

Ugoda to taki rodzaj umowy, w której obie strony czynią sobie nawzajem ustępstwa, aby dojść do porozumienia. Zawarcie ugody wymaga osiągnięcia kompromisu, czyli rezygnacji z części swoich żądań po to, aby obie strony były usatysfakcjonowane rozwiązaniem.

Ugodę można zawrzeć zarówno w sprawie rodzinnej, jak i w sprawie karnej, administracyjnej czy cywilnej. 

Ugoda może zostać zawarta przed mediatorem, przed notariuszem, a także bez świadków – w zwykłej formie pisemnej. Każda z nich powinna zostać zatwierdzona przez sąd, jeśli strony chcą, aby wywoływała takie same skutki, jak ugoda zawarta przed sądem.

Jest to szczególnie ważne w momencie, kiedy jedna ze stron przestaje stosować się do postanowień ugody.

Na czym polega zatwierdzenie ugody przez sąd?

Jak zostało wspomniane, sąd może zatwierdzić ugodę notarialną, mediacyjną czy zwykłą – w zwykłej formie pisemnej. Zatwierdzona przez sąd ugoda jest tak samo ważna, jak ugoda zawarta przed sądem. Oznacza to, że łatwiej jest doprowadzić do realizacji jej postanowień, jeśli jedna ze stron uchyla się od wykonywania ugody czy zwleka z ich wykonaniem.

Ugodzie, która podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd nadaje klauzulę wykonalności. Wtedy ugoda staje się tytułem wykonawczym i podstawą prowadzenia czynności egzekucyjnych przez komornika.

Sądy nigdy nie zatwierdzają ugód z urzędu, dlatego wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej musi złożyć jedna ze stron. Wniosek w takiej sprawie można złożyć bezpośrednio po zawarciu ugody lub dopiero w chwili, kiedy jedna ze stron zaprzestaje wykonywać postanowienia ugody.

Jeśli ugoda została zawarta w zwykłej formie pisemnej i nie uzyskała sądowego zatwierdzenia, to nie może stanowić podstawy wszczęcia egzekucji komorniczej. 

Wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd może dotyczyć między innymi gody związanej z:

 • alimentami,
 • prawami rodzicielskimi,
 • zasiedzeniem,
 • podziałem majątku wspólnego,
 • zniesieniem współwłasności,
 • ustaleniem sposobu korzystania z rzeczy wspólnej,
 • ustanowieniem służebności,
 • wyrażeniem zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. 

W praktyce zatwierdzenie ugody polega na sprawdzeniu, czy jest ona zgodna z prawem. Sąd nie zatwierdzi ugody i nie nada jej klauzuli wykonalności, jeśli:

 • ugoda jest sprzeczna z prawem,
 • ugoda jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,
 • ugoda zmierza do obejścia prawa,
 • ugoda jest niezrozumiała,
 • ugoda zawiera sprzeczności,
 • ugoda jest sprzeczna z dobrem dziecka – w przypadku ugody dotyczącej dziecka.

Czym skutkuje zatwierdzenie ugody przez sąd?

Zatwierdzenie przez sąd ugody zawartej przed notariuszem, mediatorem czy w zwykłej formie pisemnej nadaje jej taką samą ważność, jaką charakteryzuje się ugoda zawarta przed sądem.

Zatwierdzona przez sąd ugoda (np. ugoda alimentacyjna, ugoda mediacyjna, czy ugoda w sprawie kontaktów z dzieckiem), która otrzymuje klauzulę wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, czyli podstawą egzekucji sądowej.

Jeśli jedna ze stron zatwierdzonej ugody przestanie wywiązywać się z jej postanowień, druga może wystąpić do komornika celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Komornik prowadzi więc do przymusowej realizacji ugody. 

Przykładowo, zatwierdzenie ugody alimentacyjnej przez sąd pozwala uprawnionemu natychmiast skierować sprawę zaległych alimentów do komornika, który będzie mógł wyegzekwować świadczenie na przykład poprzez zajęcie rachunku zobowiązanego do alimentacji.

Jak zatwierdzić ugodę przed sądem?

Osoby, które zastanawiają się, jak zatwierdzić ugodę przed sądem, powinny pamiętać, że należy złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek. Pismo tego typu musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, w tym:

 • dane wnioskodawcy, czyli jednej ze stron ugody,
 • oznaczenie sądu,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • określenie żądania – zatwierdzenie ugody,
 • określenie wartości przedmiotu sporu, jeśli dotyczy (np. przy sprawach o podział majątku).
 • uzasadnienie,
 • podpis wnioskodawcy,
 • wymienienie załączników, w tym oryginału ugody.

Wniosek o zatwierdzenie ugody alimentacyjnej lub innej ugody zawartej na piśmie składa się w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, jeden dla drugiej strony. Pierwszy tego typu wniosek jest bezpłatny. Można złożyć go osobiście w biurze podawczym sądu. 

Ile się czeka na zatwierdzenie ugody? Co do zasady, zatwierdzenie ugody lub jego odmowa następuje niezwłocznie po wpłynięciu wniosku. Decyzje w takiej sprawie sąd podejmuje na posiedzeniu niejawnym – strony nie są wzywane do sądu.

Do jakiego sądu wnieść wniosek o zatwierdzenie ugody?

We wniosku o zatwierdzenie ugody wnioskodawca musi wskazać sąd odpowiedni do rozpatrzenia danego pisma. Warto wiedzieć więc, że taki wniosek składa się w tym sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej. 

Zasadniczo, sprawy należące do postępowania nieprocesowego rozpoznają Sądy Rejonowe (poza sprawami, dla których zastrzeżona jest właściwość Sądów Okręgowych). Właściwy do złożenia wniosku jest z reguły sąd miejsca pobytu lub zamieszkania wnioskodawcy, chyba że przepisy szczególne mówią inaczej. 

Oto przykłady prawidłowo wniesionych wniosków o zatwierdzenie ugody:

 • wniosek o zatwierdzenie ugody związanej ze sprawami niemajątkowymi wnosi się do Sądu Okręgowego,
 • wniosek o zatwierdzenie ugody w sprawie o separację wnosi się do Sądu Okręgowego,
 • wniosek o zatwierdzenie ugody w sprawie z zakresu prawa rzeczowego wnosi się do sądu położenia rzeczy,
 • wniosek o zatwierdzenie ugody w sprawie o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu poniżej 75 tysięcy zł wnosi się do Sądu Rejonowego, a w przypadku wartości przedmiotu sporu powyżej 75 tysięcy zł do Sądu Okręgowego. 

Podstawa prawna

Art. 183 (14). – Zatwierdzenie ugody przez sąd – Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1.Jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, sąd, o którym mowa w art. 18313, na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.

§ 2.Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności; w przeciwnym przypadku sąd zatwierdza ugodę postanowieniem.

§ 3.Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

1 opinia dla Wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd wzór

 1. Łukasz Kuźniar

  Wniosek kompletny, nic nie trzeba dodawać, wystarczy uzupełnić, pozdrawiam

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-zatwierdzenie-ugody-przez-sad-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd wzór
17