Wniosek o zniesienie alimentów PDF wzór

17 

Jak napisać wniosek o uchylenie obowiązku alimentacyjnego? Zniesienie alimentów w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zarówno w przypadku alimentów na dziecko, jak i w przypadku alimentów na małżonka.

Przepisy wskazują dokładnie, w jakich sytuacjach zobowiązany do alimentacji ma prawo wnioskować o uchylenie obowiązku alimentacji. Kiedy więc można wnieść do sądu pozew o zniesienie alimentów? i jak napisać skuteczny wniosek w tej sprawie?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowałem gotowy do wypełnienia wzór wniosku o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Uchylenie alimentów w przepisach

O tym, kiedy pozew o uchylenie alimentów jest zasadny, informuje art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w brzmieniu:

§ 1.Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2.Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3.Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Oznacza to, że nie ma znaczenia, ile dziecko ma lat – rodzice i tak mają obowiązek alimentacyjny, czyli muszą łożyć na jego utrzymanie, chyba że dochody uzyskiwane przez dziecko są wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania. Zatem wniosek o zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko zobowiązany może złożyć tylko w przypadku, gdy:

 • dziecko staje się samodzielne finansowo – ma pracę i otrzymuje wynagrodzenie, które jest wystarczające dla samodzielnego utrzymania się,
 • dziecko może samo się utrzymywać, ale nie robi nic w kierunku tego, aby osiągnąć niezależność finansową – nie uczy się, ale też nie szuka pracy.

Poza tym wniosek o zniesienie obowiązku alimentacyjnego może złożyć także zobowiązany, który wykaże, że nie jest biologicznym ojcem dziecka. Jeśli zaś chodzi o alimenty na małżonka, warto wiedzieć, że te zasądzane zostają:

 • na okres 5 lat w przypadku małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego,
 • nawet dożywotnio w przypadku małżonka, który został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Obowiązek alimentacyjny na małżonka wygasa automatycznie w momencie, kiedy małżonek uprawniony wstępuje w nowy związek małżeński. Nie oznacza to jednak, że również takich alimentów nie można uchylić wcześniej.

Wniosek o wycofanie alimentów na męża czy żonę powinien wskazywać na fakt, że uprawniony do otrzymywania alimentów jest w stanie samodzielnie się utrzymać, natomiast sytuacja materialna zobowiązanego uległa pogorszeniu. W takim przypadku zniesienie obowiązku alimentacji będzie jak najbardziej uzasadnione.

Pozew o uchylenie alimentów w praktyce

Wniosek o zniesienie obowiązku alimentacyjnego dotyczy najczęściej pełnoletniego dziecka. Uzasadnieniem takiego wniosku może być:

 • osiągnięcie samodzielności finansowej przez dorosłe dziecko, które uzyskuje dochody wystarczające, by utrzymywać się bez wsparcia rodziców,
 • posiadanie przez pełnoletnie dziecko majątku, który może być źródłem utrzymania (nieruchomość na wynajem),
 • brak starań o samodzielne utrzymywanie się, pomimo osiągnięcia pełnoletniości i zaprzestania nauki,
 • znaczące pogorszenie sytuacji materialnej zobowiązanego do płacenia alimentów, co może być spowodowane między innymi utratą pracy, ciężką chorobą, wypadkiem i rehabilitacją.

Zatem wniosek o zniesienie alimentów może zostać uzasadniony zarówno polepszeniem sytuacji materialno-bytowej uprawnionego, jak i pogorszeniem sytuacji materialno-bytowej zobowiązanego, ponieważ to od tych dwóch czynników zależy wysokość alimentów, a także zasadność samego obowiązku alimentacyjnego.

W podobny sposób uzasadnia się wniosek o zniesienie alimentów na małżonka. Warto pamiętać jednak, że druga strona zawsze ma możliwość przygotowania odpowiedzi na taki pozew. W takiej odpowiedzi może spróbować podważyć argumenty powoda, czyli wykazać, że sytuacja materialna stron nie uległa znaczącej zmianie.

Jak doprowadzić do uchylenia alimentów?

Postępowanie w sprawie uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub stwierdzenia, że obowiązek alimentacyjny ustał to postępowanie procesowe, inicjowane na wniosek. Pozew o uchylenie alimentów składa się do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

Wniosek o uchylenie alimentów podlega opłacie – tylko osoba uprawniona do alimentów korzysta ze zwolnienia z kosztów sądowych przy dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych.

Opłata od pozwu o zniesienie alimentów jest opłatą stosunkową, dlatego należy ustalić najpierw wartość przedmiotu sporu i jest to suma świadczeń alimentacyjnych za cały rok.

Warto wspomnieć, że na wypadek gdyby sąd nie stwierdził istnienia przesłanek do uchylenia obowiązku alimentacyjnego w całości, powód powinien wnieść równolegle również pozew o obniżenie alimentów. Jeśli również uprawniony złoży pozew o podwyższenie alimentów, sąd rozpozna wszystkie te wnioski na jednym postępowaniu.

Jak napisać pozew o uchylenie alimentów?

Pozew o uchylenie alimentów, jak każde pismo kierowane do sądu, musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych. Warto przygotować go w oparciu o nasz wzór wniosku o uchylenie alimentów, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. Druk uwzględnia:

 • oznaczenie miejscowości i daty,
 • oznaczenie sądu: sąd właściwy miejsca zamieszkania strony pozwanej,
 • oznaczenie konkretnego wydziału rodzinnego sądu rejonowego,
 • oznaczenie stron: powód i pozwany
 • określenie wartości przedmiotu sporu – sumę świadczeń alimentacyjnych należnych za cały rok,
 • odpowiedni tytuł, np.: „Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • treść żądania – uchylenie świadczenia alimentacyjnego,
 • uzasadnienie i dowody na poparcie zgłoszonego żądania,
 • podpis powoda.

Dowody dołączane do pozwu uzależnione będą od okoliczności danej sytuacji. Jeśli wniosek związany jest z zaprzeczeniem ojcostwa, do pozwu dołącza się prawomocny wyrok zaprzeczający ojcostwu.

Jeżeli we wniosku zobowiązany wskazuje na pogorszenie swojej sytuacji materialnej, dołącza do pisma na przykład zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z urzędu pracy czy kopię wypowiedzenia umowy.

W sprawie o uchylenie alimentów z reguły niezbędny okazuje się dowód wskazujący na osiągane przez powoda dochody oraz zestawienie jego wydatków, co najlepiej obrazuje sytuację materialną zobowiązanego.

Kilka słów podsumowujących

Chcąc uchylić obowiązek alimentacyjny, należy wiedzieć, iż jest to możliwe jedynie poprzez złożenie odpowiedniego pozwu (sprawdzony wzór pozwu zakupisz na samej górze), a sprawa będzie toczyć się w postępowaniu procesowym.

Sądem właściwym, w którym należy złożyć pozew, to sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a pismo kieruje się do wydziału rodzinnego.

Jakie przepisy stoją po stronie alimenciarza i jakie są szanse na uzyskanie orzeczenia o uchyleniu obowiązku alimentacyjnego?

Jak wynika z art. 133 § 3 – Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Oraz:

Art. 138. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego najczęściej składany jest w sytuacji, gdy:

 • dziecko usamodzielnia się,
 • dziecko podejmuje pracę zarobkową,
 • dziecko osiąga pełnoletność,
 • dziecko odziedziczyło spadek, który może spieniężyć.

Pozew można też złożyć przez wypadek lub chorobę, która znacznie wpływa na zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, pozew składa się także w przypadku uzyskania przez ojca prawomocnego wyroku sądu zaprzeczającego ojcostwu.

Jeśli z jakichś przyczyn uchylenie obowiązku alimentacyjnego nie jest możliwe, zawsze można spróbować postarać się o obniżenie obowiązku alimentacyjnego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o zniesienie alimentów PDF wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-zniesienie-alimentow-wzor
Wniosek o zniesienie alimentów PDF wzór
17