Wniosek o zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać wniosek o zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko? Sam fakt osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko nie oznacza, że jego rodzice zostają automatycznie zwolnieni z obowiązku łożenia na utrzymanie swojego potomka. Zgodnie z przepisami, obowiązek alimentacyjny trwa, dopóki dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

Zatem co z alimentami po ukończeniu 18 lat? Zobowiązany może wnioskować do sądu o ich uchylenie, jednak tylko w określonych okolicznościach. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowałem gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis
Opinie (1)

Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny?

Wielu osobom wydaje się, że kiedy dziecko kończy 18. lat, automatycznie staje się osobą dorosłą i obowiązek alimentacyjny wygasa. Tymczasem zgodnie z przepisami, rodzice są zobowiązani do alimentów względem dziecka, dopóki to nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest posiadanie przez dziecko majątku, który daje dochody pozwalające samodzielnie się utrzymywać, na przykład nieruchomość na wynajem.

Obowiązek alimentacyjny nie wygaśnie automatycznie. W przypadku „zmiany stosunków” należy wnieść do sądu wniosek o obniżenie alimentów lub o zniesienie obowiązku alimentacji. Warto odnieść się w tym miejscu do konkretnych przepisów – mianowicie do art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w brzmieniu:

“Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.”

Artykuł ten daje dwie odpowiedzi na pytanie „jak pozbyć się alimentów na dorosłe dziecko”. Pierwszy przypadek to nadmierny uszczerbek dla rodziców płacących alimenty, czyli ich trudna sytuacja materialno-bytowa, związana na przykład z utratą pracy czy ciężką chorobą i ponoszeniem wydatków na leczenie.

Drugi przypadek to sytuacja, w której dziecko, choć może, nie dąży do samodzielności, czyli zakończyło naukę, ale nie podejmuje pracy zarobkowej. Najczęściej jednak wniosek dotyczący zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko uzasadniony jest tym, że uprawniony do alimentów pracuje i otrzymuje wynagrodzenie, które pozwala mu utrzymywać się samodzielnie.

Jeśli chodzi o dziecko, które ukończyło 18 lat i poszło na studia, to warto przytoczyć tutaj orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1976 r. (III CRN 280/76), które mówi iż:

Dziecku, które podjęło wyższe studia, przysługuje w stosunku do rodziców roszczenie alimentacyjne, w zasadzie do ich ukończenia.

Przykładowe uzasadnienie wniosku o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Zasadniczo, wniosek o uchylenie alimentów na dorosłe dziecko argumentuje się albo faktem usamodzielnienia się uprawnionego, albo faktem pogorszenia sytuacji materialno-bytowej zobowiązanego. W praktyce jednak istnieje też wiele innych przesłanek, które pozwalają doprowadzić do zniesienia świadczeń alimentacyjnych.

To między innymi:

 • uzyskanie prawomocnego wyroku zaprzeczającego ojcostwu,
 • zaniedbywanie obowiązków szkolnych przez dorosłe, ale nadal uczące się dziecko (informacja o braku pozytywnych wyników studiów),
 • niewłaściwe gospodarowanie pieniędzmi przez uprawnionego (pełnoletnie dziecko wydaje alimenty na używki czy gry hazardowe),
 • naganne zachowanie dorosłego dziecka wobec rodzica – na przykład gdy dziecko nie utrzymuje z nim kontaktów, odmawia rodzicowi pomocy.

Jak doprowadzić do zniesienia obowiązku alimentacyjnego?

Rodzice często zastanawiają się, jak formalnie zakończyć płacenie alimentów na pełnoletnie dziecko. Należy wiedzieć więc, że w przypadku zaistnienia wyżej wymienionych przesłanek, pozew o zniesienie obowiązku alimentacyjnego wnosi się do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich, zgodnie z miejscem zamieszkania pozwanego, czyli uprawnionego do alimentacji dziecka.

Wniesienie wniosku podlega opłacie, której wysokość zależna jest od wartości przedmiotu sporu (5%), czyli rocznej kwoty świadczenia alimentacyjnego.

Pozew sądowy zobowiązany może przygotować w oparciu o nasz wzór wniosku o uchylenie alimentów na dorosłe dziecko. Dokument uwzględnia:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,
 • oznaczenie sądu,
 • dane osobowe stron,
 • tytuł pism,
 • wniosek główny, czyli żądanie uchylenia obowiązku alimentacji wraz ze wskazaniem daty, od której alimenty powinny zostać uchylone,
 • dodatkowe wnioski, na przykład o przesłuchanie świadków, przeprowadzenie dowodu z dokumentów dołączonych do pozwu,
 • uzasadnienie wniosku, czyli przedstawienie stanu faktycznego z podaniem przyczyn, które uzasadniają uchylenie obowiązku alimentacji,
 • podpis powoda,
 • wykaz załączników.

Najważniejszym elementem wniosku jest żądanie zniesienia alimentacji, przy czym powód ma prawo żądać uchylenia obowiązku alimentacji od daty wcześniejszej, na przykład od dnia, w którym dziecko zaczęło pracować.

Jak uzasadnić pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego?

Uzasadnienie pozwu o uchylenie alimentów powinno zostać poparte odpowiednimi dowodami, zależnie od sytuacji. Jeśli powód wnosi o uchylenie alimentów z powodu zmiany sytuacji uprawnionego do alimentów, jako dowód może wykorzystać zeznania świadków, którzy posiadają wiedzę na temat jego sytuacji materialno-bytowej.

Takimi świadkami mogą być współlokatorzy, sąsiedzi czy nawet drugi rodzic.

Aby potwierdzić fakt, że dziecko zakończyło naukę, należy uzyskać zaświadczenie ze szkoły, natomiast w celu udowodnienia, że dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać, należy przedstawić jako dowód zaświadczenie o zarobkach lub PIT za ubiegły rok.

W przypadku, kiedy przyczyną wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego ma być pogorszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do płacenia alimentów, dowodami mogą okazać się:

 • wypowiedzenie umowy,
 • zaświadczenie z urzędu pracy,
 • zaświadczenie lekarskie (dot. ciężkiej choroby),
 • rachunki za leki, rehabilitację,
 • uzyskanie zaświadczenia zaprzeczającego ojcostwu.

Zobowiązany powinien przedstawić zarówno swoje dochody, jak i wydatki, udowadniając tym samym, że jego sytuacja materialno-bytowa jest gorsza niż sytuacja materialno-bytowa dziecka uprawnionego do alimentów.

Zniesienie alimentów na małżonka

Warto wspomnieć również, że alimenty można znieść nie tylko w przypadku pełnoletnich dzieci, ale także w przypadku małżonków, którzy nie pozostają już w niedostatku.

Pozew w takiej sprawie argumentuje się w podobny sposób – albo poprawą sytuacji materialno-bytowej uprawnionego do alimentów małżonka, albo pogorszeniem sytuacji materialno-bytowej zobowiązanego.

Wniosek może wnieść więc na przykład ten zobowiązany, który stracił pracę, miał poważny wypadek czy też zapadł na ciężką chorobę.

Na koniec:

W pierwszej kolejności to rodzice dziecka obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie może samo utrzymać się, pomimo osiągnięcia 18. roku życia. Poza powyższym przypadkiem, do świadczeń alimentacyjnych uprawniony jest także małżonek znajdujący się w niedostatku.

Oprócz możliwości wnioskowania o zniesienie/uchylenie alimentów zobowiązany może także próbować złożyć wniosek o zmniejszenie alimentów, jeśli ich uchylenie nie wchodzi w grę. Podstawą do zmniejszenia wysokości alimentów jest Art. 138 – Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

1 opinia dla Wniosek o zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko wzór

 1. Daria Tokarczuk

  pięknie dziękuję!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-zniesienie-alimentow-na-pelnoletnie-dziecko-wzor
Wniosek o zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko wzór
17