Jak napisać pismo o zgłoszenie Mobbingu w pracy – wzór

17 

Mobbing w pracy jest surowo zabroniony. Takie prześladowanie pracownik może zgłosić odpowiednio pracodawcy – jeśli to nie on dopuszcza się mobbingu- a także Państwowej Inspekcji Pracy lub do sądu pracy.

Uprzednio powinien jednak zgromadzić dowody na mobbing i upewnić się, że to, co sam ocenia jako mobbing w pracy, faktycznie nosi znamiona prześladowania. Jak przygotować zgłoszenie mobbingu?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgłoszenia mobbingu w pracy, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest mobbing?

Mobbing to rodzaj prześladowania psychicznego – a niekiedy nawet przemoc fizyczna – związanego ściśle z miejscem zatrudnienia. Z reguły mobbing objawia się:

 • nękaniem,
 • ośmieszaniem,
 • niesprawiedliwym traktowaniem pracownika.

Rozróżnia się kilka rodzajów mobbingu, ponieważ zachowania mobbera mogą przyjmować różne formy. Możemy mieć więc do czynienia z:

 • szantażem, czyli groźbami zwolnienia, zakazem korzystania z dóbr firmowych, pozbawianiem pracownika jego praw, wymuszaniem zostawiania po godzinach, wymuszaniem uległości,
 • brakiem tolerancji, upokarzaniem ze względu na wygląd czy zachowanie,
 • izolacją społeczną, do której prowadzi wzbudzanie w innych niechęci do poszkodowanego, niebranie go pod uwagę, szerzenie o nim plotek, unikanie pracownika,
 • działaniami szkodliwymi dla zdrowia – np. zmuszanie pracownika do wykonywania szkodliwych dla zdrowia zadań.

Podstawa prawna:

Art. 94(3). – Mobbing – Kodeks pracy.

§ 1.Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

§ 2.Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

§ 3.Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§ 4.Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5.Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Kiedy można mówić o mobbingu?

Pismo o mobbing w pracy pracownik może złożyć do pracodawcy, jeśli mobberem jest inny pracownik. Pracodawca ma bowiem obowiązek dbania o atmosferę w miejscu pracy, zapobiegania mobbingowi i troszczenia się o bezpieczeństwo swoich pracowników.

Zanim jednak pracownik zgłosi mobbing, powinien upewnić się, że jego uczucie dyskomfortu psychicznego wynika z zachowań, które faktycznie noszą znamiona mobbingu. Znęcanie psychiczne łatwo pomylić bowiem na przykład z egzekucją poleceń służbowych czy z uzasadnioną krytyką.

Aby dane działania mogły zostać uznane za mobbing, muszą;

 • dotyczyć pracownika lub być skierowane przeciwko niemu,
 • polegać na uporczywym nękaniu/zastraszaniu – mobbing trwa długo, jest powtarzalny,
 • polegać na długotrwałym nękaniu/zastraszaniu pracownika.

Nękanie i zastraszanie pracownika polega na dręczeniu, niepokojeniu lub dokuczaniu pracownikowi. Natomiast celem takich działań jest:

 • poniżenie,
 • izolowanie,
 • ośmieszenie,
 • wywołanie zaniżonej oceny przydatności zawodowej,
 • wyeliminowanie pracownika z zespołu współpracowników.

Skutkiem mobbingu u pracownika może być bezsenność, bóle żołądka na tle nerwowym, niepokój wymagający sięgania po środki uspokajające. Mobbingiem nie będzie zaś:

 • nerwowa atmosfera w miejscu pracy,
 • otwarte konflikty, w których występuje równorzędność podmiotów,
 • wulgarne czy niekulturalne zachowanie współpracownika,
 • uzasadniona krytyka przełożonego,
 • wewnętrzne poczucie dyskomfortu.

Gdzie zgłosić mobbing w pracy?

Jak zostało wspomniane, odpowiedź na pytanie „gdzie zgłosić mobbing w pracy?” zależna jest między innymi od tego, kto dopuszcza się mobbingu. Jeśli jest to współpracownik, sprawę można zgłosić pracodawcy. Pracownik nie ma jednak takiego obowiązku, ponieważ nie ograniczają go w tym zakresie żadne przepisy.

Może więc zgłosić mobbing bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy lub do sądu pracy. Taki sam wybór ma też pracownik, który padł ofiarą mobbingu ze strony przełożonego.

Co ważne, skarga o mobbing w pracy nie powinna być składana na policję ani do prokuratury, jeśli mobber nie dopuszcza się przestępstw, takich jak naruszenie nietykalności cielesnej czy napaść.

Jak udowodnić mobbing?

O ile odpowiedź na pytanie: „jak zgłosić mobbing w pracy?” jest stosunkowo prosta – wystarczy przygotować odpowiednie pismo i złożyć je na przykład w PIP – tak już zdecydowanie trudniejsze okazuje się udowodnienie mobbingu, czyli zgromadzenie dowodów, które mają wykazać nie tylko fakt dopuszczania się nękania czy zastraszania, ale również długotrwałość i uporczywość takich zachowań.

Dowodem mobbingu mogą być zdjęcia, nagrania, wiadomości e-mail czy SMS, a także zeznania świadków. Problem polega jednak na tym, że mało który pracownik odważy się zeznawać przeciwko swojemu pracodawcy.

W większości przypadków zeznawanie przeciwko przełożonemu prowadzi bowiem do zwolnienia lub degradacji.

Jak napisać zgłoszenie mobbingu?

Jak napisać pismo o zgłoszenie mobbingu w pracy? Dokument tego typu nie jest szczególnie skomplikowany, ale wymaga zgromadzenia wcześniej materiału dowodowego, który będzie stanowił załącznik do takiego zgłoszenia.

Oświadczenie o mobbingu musi zawierać:

 • dane osobowe i kontaktowe zgłaszającego,
 • dane pracodawcy,
 • dane mobbera,
 • określenie relacji służbowej pomiędzy zgłaszającym a mobberem,
 • opis działań mobbera lub zachowań mobbingowych,
 • daty dopuszczania się mobbingu,
 • dowody.

Podpisany dokument pracownik przekazuje pracodawcy lub – jeśli to on jest mobberem – Państwowej Inspekcji Pracy. Co ważne, mobbing może zgłosić nie tylko ofiara, ale również świadek, czyli inny pracownik (nawet anonimowo).

Konsekwencje mobbingu

Za mobbing w pracy zawsze odpowiada pracodawca, nawet jeśli mobberem jest pracownik. Jeśli prześladowanie doprowadziło do pogorszenia stanu zdrowia u poszkodowanego, może on ubiegać się o odszkodowanie.

Przepisy przewidują też, że nękany pracownik ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym – w takiej sytuacji przysługuje mu odszkodowanie za utratę zatrudnienia w wysokości co najmniej jednego wynagrodzenia.

Zadośćuczynienie za doznaną wskutek mobbingu krzywdę przysługuje tylko wtedy, gdy mobbing spowodował rozstrój zdrowia – wymierne (majątkowe) i niewymierne następstwa krzywdy. Kompensata krzywdy może wymagać więc zrekompensowania wydatków majątkowych w postaci:

 • kosztów koniecznego leczenia,
 • pokrycia kosztów przekwalifikowania się do innego zawodu,
 • wypłaty renty za niezdolność do pracy.

Mobber może ponieść też odpowiedzialność karną. W zależności od tego, jakich czynów się dopuścił, będzie to:

 • kara do 3 lat pozbawienia wolności za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
 • kara do 5 lat pozbawienia wolności za doprowadzenie do pogorszenia stanu zdrowia pracownika,
 • kara do 2 lat pozbawienia wolności za stosowanie gróźb,
 • kara do 5 lat pozbawienia wolności za znęcanie się psychiczne lub fizyczne,
 • kara grzywny lub ograniczenia wolności za pomówienie lub znieważenie,
 • kara do 2 lat pozbawienia wolności za naruszanie praw pracownika.

Mobbing w zakładzie pracy – podsumowanie

Mobbing jak wspomnieliśmy, jest to skierowane przeciwko pracownikowi pewnych zachowań takich jak choćby: nękanie lub zastraszanie pracownika, które powodują pogorszenie stanu zdrowia i ocenę przydatności zawodowej.

Pracownik na szczęście ma kilka opcji, aby przeciwdziałać takiemu traktowaniu w pracy. Pracownik może bowiem zgłosić mobbing do pracodawcy lub Państwowa Inspekcji Pracy. Pracownik może nawet żądać od pracodawcy odszkodowania z powodu mobbingu za wyrządzone krzywdy celem przeciwdziałania mobbingowi.

Aby ułatwić Ci sporządzenie pisma zgłaszającego mobbing w pracy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgłoszenia, który zakupisz na samej górze strony.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Jak napisać pismo o zgłoszenie Mobbingu w pracy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jak-napisac-pismo-o-zgloszenie-mobbingu-w-pracy-wzor
Jak napisać pismo o zgłoszenie Mobbingu w pracy - wzór
17